Хъурдаккаврил байран – Ккурклив

[dropcap]к[/dropcap]урккуллал шяравалу бусалдаравун дагьсса, караматсса тIабиаьт дусса, хъярч-махсартту чан бакъасса, хъамал ххирасса жямат бусса душиву ва ххуллухгу  хъиннува исват хьунни.


Гьашинусса хъузала Айдамир ур цIанихсса канил усттар. Байрандалийн бувкIми махIаттал-хIайран буллай бия ванал цала ичIура, хIаятраву, багъраву дурсса эмаратирттал. Ванал каруннал магьиршиврия кIулну бия лагма щархъайгу. Айдамирдул кулпат Гулнарагу бур учительтурал коллективраву ва дуклаки оьрчIал дянив хIурмат бусса учительница. Вайннал хъунама арс МахIаммадхан, Дагъусттаннал медициналул академиягу къуртал бувну, цIана лор-хIакинну зий ур. Душнил Аьишатлул къуртал бувну бур Дагъусттаннал медициналул техникум. ЧIивима арс Шарипхан школалий дуклай ур. 


Вай гьантрай Ккурклив­сса жул аьрххи багьунни Хъурдуккаврил байрандалийн. Гьашину Ккурклив Хъарас щилай ия ххаллил­сса агьлу-авладрал арс, канила ду­къаккайсса даву дакъасса, магьирсса усттар Магьдиев Айдамир. Шяравун байрандалийн укъавкIссавагу акъая. Шагьрурдаясса ккурккул бакъа­сса­гу, бия лагма щархъаяту­ссагу: Куматусса, ЧукIнатусса, БахIикIлатусса. ЦIахъар-Хха­жалмащилияссагума хъамал.

Имара Саидова
Кьинибархан шяраваллил майданнив тIивтIуну бия хьхьа­хьхьартту, дукьрахIантту, бартарду, нахIу-нацIурду дирхьусса ссупрарду. Баллай бия ххарисса оьрчIал ва хъярч-махсарттайсса хъуниминнал хъяхъавурттал чIурду. Цила чулухасса бахшишран «Мария» тIисса дуруххай цехрал хъунмур Марияннул дурурххуну дия диша-дукьлакьиминнал дахIинсса ца лархьхьусса хьхьичIухдахIултру.

Хъурдаккаврил байран дайдирхьушивугу бувсун, Хъарас щун нанишиву баян бувна Айдамирдул маччачу Даниял Магьдиевлул.
Буттахъал аьдатрайн бувну, МахIаммадрасул Ссунгъуровлул дуаь дурну махъ, Хъун-Хъузала ув­ккуна хъув. Хъурдуаккаврил байрандалий Хъузалайнгу, кувннайн кувнналгу щинну рутIлан бикIайсса аьдат дур. Ва аьдатраягу мадара хIаз лавсунни шяраваллил мюрщи оьрчIалгу, жагьилтуралгу. Кьинигу дия хъузалацIун даркьусса. КIири буллалисса бургъил чят хьумигу бякъин битлай бакъая.

Хъарас щуну махъ циняв­ппа лавгуна щарнил майданнив спортрал тIуркурду бан. Гьарица гьуртту хьусса оьрчIан Айдамирдул уссур­ссуннал ва гъанчунал дуллай бия арцуйнусса бахшишру, бартарду ва байрандалун хасну дучIан дур­сса медаллу ва грамотартту. Бяст-ччаллу хьуна мюрщиминнал ва жагьи-жугьултрал дянив.
ОьрчIру барча байхту, Магьдиев Айдамирдул ялунчIилсса шиналсса кьуру тапшур бунни Дибиров Мурадлуйн. Ва ­аьдат дурну махъ, щарнил жямат барча буллалисса ихтилат бувна, сакиншиннарал ялувгу авцIуну, ххуйсса кабакьугу бувсса Айдамирдул маччачу Сайпуллагь Аьвдуразакьовлул. Хъирив Даниял Магьдиевлул дуллуна Айдамирдун щарнил жяматрал чулухасса бахшиш – ххаллилсса ххаржан.

— Ва буттал буттахъая шихуннай нанисса Хъурдаккаврил байран вийн тапшур давугу, вийн ва ххаллилсса бахшиш давугу ина жяматран бусравну ушиврул ца ттигу барашиннар. КIулли вин кумаг аьркиннал чIарав ацIан, аьркинний махъ бусан, маслихIат бан. Ина жяматрал дянив мукуна бусравну ва барачатну личIаннав, — увкуна Данияллул.
Яла хъузалал оьвкуна щарнил жяматрайн ва хъамаллурайн цала багъраву тIивтIусса авадансса ссупралухун ва тя­хъасса музыкалул мажлисрахун. Шикку мажлисрал залуннал барчаллагь увкунни цала чIарав бавцIусса, ка-кумаг бувсса цинявннахь, байрандалий гьуртту хьун бувкIсса хъамаллурахь.