Эбратрансса ххуллу

[dropcap]В[/dropcap]ай гьантрай 80 шинал юбилей кIицI ларгунни цала оьрмулул хъунмур бутIа оьрчIру тарбия баврин ва миннан кIулшивуртту дулаврин хас бувсса ххаллилсса учитель ва каялувчи, Читтурдал шяравасса Пайзуллагь Къушиевлул.

[dropcap]О[/dropcap]ьрмулул 80 шинава 54 шин ванал гьан дурссар халкьуннан кIулшивуртту дулаврил аралуву зий. Миннувагу 18 шинай шагьрулул чIявусса оьрчIру бусса 37-мур школалий директоршиву дуллай ивкIссар.
Хъунмасса опытгу, педагогнал даврил кьюлтIшивурттугу ххуйну кIулсса магьирсса учительнаща чIирисса чIумул дянив ма­хъун багьсса школа хьхьичIунсса школардал сияхIравун бутан бювхъуссар. Школалий дузал дурсса шартIирдая буслай, Пайзуллагь барчаллагьрай кIицI лаглай ур цала коллектив.
— Директорнал даву – му щалагу коллективрал давур. Ттул чIарав бия цала даву ххуйну кIулсса ва канилух дурксса завучтал, учительтал. Цинявнналагу аьмсса хIарачатрайнур жуща хьхьичIунмай хъит учин бювхъусса. Жул оьрчIру ххув хъанай бивкIссар спортрал бяст-ччаллаву, дарсирдал олимпиадарттай, — тIий ур Пайзуллагь.
Шикку кIицI къалавгун къа­бучIир Пайзуллагьлул хъунна­сса даву дачин дурну ивкIшиву оьрчIал нитти-буттащал. Оьр­чIал тарбия кулпатравар дай­ди­шайсса тIий, школалийн учIайхтува ванал ххал був­ссар гьарица дуклаки оьрчIал ахIвал-хIал, ичIаллил тагьар, багьу-бизулул шартIру. Цаппара оьрчIру шаппату лавгун школалийн къабукIлакIисса кIул хьуну, ми оьрчIах ххишаласса къулагъас дуллан ивкIссар, спортрахун бичлай, личIи-личIисса жяматийсса давуртту тапшур дуллай, ми школалийн кIункIу тIутIи бувссар. Пенсиялийн ув­ккун махъгу, цала ххирасса пиша кьабитан къахъанай, Пайзуллагь зун ивкIссар МахIачкъалаллал 51-мур лицейраву. АцIния ххюра шин дурссар шикку зий. Дахьа гьашину лавгссар ва даврия. Вай гьантрай, цала ххирасса учитель ва захIматрал ветеран Пайзуллагь барча ан, 51-мур лицейрава бахшиширттащал бувкIунни учительтал ва хъуними классир­ттал дуклаки оьрчIру.
Пайзуллагь кунмасса, куртIсса кIулшивуртту дусса, давриву дакI дирхьусса ва оьрчIах ччаву дусса эбратрансса учительтал хIакьину чIявусса бакъар. Пайзуллагьлул халкьуннан кIулшивуртту дулаврил аралуву бивхьусса захIматран багьа бищун къашайссар.
ДакIнихтуну барча учин ччай буру жула ххирасса дус ва коллега Пайзуллагь МахIам­мадрасуловичлухь оьрмулул юбилей.
ЧIа тIий буру цIуллу-цIакь­шиву, кулпатрал, оьрчIал, гъан-маччанал ххари уллай оьрмулия щалихханнин итаннав.
Вил дустал, МахIачкъалаллал школардал директортал