Шяраваллал цIарду чирчуну дия бартрай

[dropcap]М[/dropcap]артрал 21-нний Ваччиял майданнив кIицI ларгунни Ккуллал райондалул шяраваллал жяматирттал Интнил байран. Циняв шяраваллал культуралул зузалт бия исвагьисса миллат­рал лаххиярттаву. Шяраваллал цанна-цанна лархьхьусса личIи-личIисса лагрурдал бартри дия дурну, шяраваллал цIардугу барт­рай чирчусса. Дия цаймигу журардал бартри. Гьай-гьай, бартри дия оьрчIахь.


ХIажимурад ХIусайнов
[dropcap]И[/dropcap]нтдайдишаврил мажлис бачин бувну ия Хъусращиял шяраваллил халкьуннал театрданул режиссер Сулайманов Марсел. Цалчин ванал махъ буллуна Ккуллал райондалул бакIчинал хъиривчу Чаринов МахIаммадлухьхьун ва Ккуллал райондалул администрациялул вивсса политикалул отделданул каялувчи Хизриев Шам­ххаллухьхьун.

[dropcap]В[/dropcap]айннал майданнив бавтIминнахь ва шяраваллал жяматрахь барча дуруна байран. Вайннал кIицI дурна махъсса зурдардий хьусса шанна дахханашиву интницIун дархIусса душиву: Аьрасатнал Президент увчIаву, Дагъусттаннал БакIчи цама итаву, Ккуллал райондалул бакIчинал кIанайманугу ивтун ушиву 35 шинавусса Шамил Рамазанов.

Инт. Инт инсаннал оьр­мулул кьинирдаву яла чIа тIимур тIабиаьтрал чIун дур. Ва чIун дучIаннин хъиннува ссавур дакъа ялугьлан икIай хъузалагу. Жула зунттаву яхъанахъисса инсантурал оьрму бавхIуну бур хъу-аьрщарацIун. Мунияту учай жуйнма «шяраваллил инсантал» кунугу. Жула зунттавусса инсантурал хъинну хIурматрай хьунадакьай Интнил хьхьу. Ванияр махъ дувай хъарас щаврил байран.

[dropcap]М[/dropcap]уния гихунмай сахIналий ва сахIналул хьхьичI шяраваллал культуралул зузалтрал, школарттал дуклаки оьрчIал, искусствалул школар­ттал ккаккан дурна Интдайдишаврин хас дурсса концерт.

Цалчинмур ЦIувкIуллал пагьламантурал школалул оьрчIал ккаккан бунни личIи-личIисса, нигь цирив къакIулсса номерду. Вайннал хъирив сахIналийн бувккуна Хъусращиял культуралул зузалт ва Хъусращиял музыкалул школалул оьрчIру. Вайннал ккаккан дурна цала шяраваллин хасъсса аьдат. Бартри мяш чин сахIналийн був­ккуна циняв шяраваллал культуралул зузалт, дуклаки оьрчIру.

[dropcap]В[/dropcap]айннущалва занай бия майданнийхгу. Яла хъуннамур барта дия Ваччиял культуралул зузалтрал дурну, ялувгу «Ваччи» тIий чивчуну. Хъинну ххуйсса бартри дия Ккуллал, ЦIуйшиял, Вихьуллал. ХIасил цIа къадан­сса бартри дакъая.

[dropcap]И[/dropcap]нтнил хьхьу хьунадаркьуна яла Хъунна­сса Барта дичаврийну. Шиккугу къувтIилул лагма къавтIий бия циняв: «ЦIуцIавуртту цIа­рахьхьун, цIуллушиву чурхха­хьхьун!» — тIий.

Барча, Лакрал жямат, Интдайдишаврил шадлугъ!