ЦIусса ламу буван чIун хьуну дур

[dropcap]Ж[/dropcap]ула зунттавусса шяраваллал дянивсса ххуллурду нигьачIисса бушиву цинявннан кIулхьунссар. ЧIун-чIумуй вай ххуллурдай захIматсса аварияртту шай.Хъинну мугъаятну машина бачин буван багьлагьисса ххуллурду бур жучIава. ХIукуматрал итадаркьусса арцух чIун-чIумуй бакьин бувай жула ххуллурду. Амма миннул ца бутIану хъанахъисса ламурду нажагь бакъа бакьин буллай бакъар.


ХIажимурад ХIусайнов
[dropcap]В[/dropcap]ана уттигъанну, цIусса шинал цалчинми кьинирдай, Ккуллал райондалул ххуллурдалсса байсса идаралун бишин багьунни Хъюйннал лувсса Хъунне­ххайхсса ламуй хъуни машинар­тту къазанансса муххал турбарду ва къадагъалул лишан.
Ламуйсса муххал ригеллу лархIуну дур (бургияра сурат­рах). Ва ламуйх 3,5 тонналияр кIушиву дусса машина бачирча, къабухIан бюхъайссар тIар. Мунияту хIукмулул заллухъруннан чара бакъа, ва бухмур ламу бакьин байссарив, чIарав цамур байссарив, ци-бунугу буван багьлай бур. Ва ламу багьарча Хъювхъиял, ЦIуйшиял, Ссухъиящиял, Вихьуллал, Къяннал шяраваллащалсса дахIаву духралагантIий дур.