Райондалул бакIчиначIасса батIаву

[dropcap]М[/dropcap]ай зурул 21-нний Ккуллал райондалул администрациялий дурунни гьарта-гьарзасса  батIаву. Шикку гьуртту хъанай бия шяраваллал бакIчитал, идарарттал каялувчитал, райондалул администрациялул отделлал каялувчитал.

[dropcap]Р[/dropcap]айондалул бакIчи Шамил Рамазановлул бувсуна ларгсса нюжмардий цува хьунаавкьушиву МахIачкъалалив ххюя министрнащал, ххал бивгьушиву райондалул социал ва экономикалул масъалартту.

Уттинингу бакьин буллай бивкIсса, республикалул ххуллуну хъанахъисса, «Мамраш – Ташкапур – Араканский мост» тIисса ххуллул ЯтIувахъаллил дяликIулийхсса ххуллу буван итабавкьуну бушиву 2018-ку шинал 60 миллион арцул, мукунма гьашину буллантIий бушиву Хъюйннал лувсса Хъунне­ххайхсса ламугу.

Ххал бивгьуна Ваччиял шяравалу щинал дузал даврил масъалагу. Шиккува хIукму бувна, график бувну, райондалул бакIчи хьунаакьлантIишиву 14-рагу шяраваллил инсантуращал. Ххал бивгьуна цаймигу масъалартту.