Дунияллий яла машгьурмур хIачIия

Щаллагу дунияллий яла машгьурмур хIачIиялун ккаллийну дур чяй. Мудан чяй хIачIайсса бусса бур дунияллий 2 миллиардрая ливчусса инсантал.

Чяй дур 4 журалул: лухIисса, щюллисса, ятIулсса, хъахъисса.
Чяйлуву дур инсаннал чур­ххан аьркинсса затру.
Теин (кофеин) – вайннул инсан таза уккан айссар, даврих­сса гъира бутайссар, къюкIлил зузаву цила нирхирай дитайссар, ччаруллив ххуйну зузи байссар, му бакъассагу, оьттул туннурду гьарта байссар, щин дуккан дайссар.
Чяйлуву дуссар гуанин тIисса чурххан заралсса затругу, ми ялун личайсса дур заварка ла­хъисса хIаллай кIири дулларча.
Танин — хъинну дарувссар, ххюттукалул даву сантирай дитайссар, туннурду цIакь байссар. Щюлли чяйлувусса таниндалул тIурча, инсаннал чурххава радионукленну буккан байссар, белокровие хьун къаритайссар.
Чяйлуву буссар витаминну Р, В1, В2, РР, А, К, Е, м.ц. Витамин С тIурча, щюлли чяйлуву 10-лийну чIявуссар лухIи чяйлувунияр.
Уттигу ца маслихIат. Агарда зува лахъисса хIаллай телевизор ххал буллай бухьурча, зун хIачIан аьркинссар чяй, щюлли чяй — хъиннура. Мунил теле­экрандалул радиация лагь дай­сса дур.
Аьлимтурал уттигъанну тас­ттикь бунни чяйлул кумаграйну инсаннал чурххавун дукралущал, щинащал дуркIсса кIусса металлу дуккайшиву.

ЛухIи чяй

Дахлахисса цинярдагу чяйлува 98% лухIи чяйлул дикIайсса дур, цирдагу чIяруми — байховый. Так оьрчI лякьлувусса хъаннин кIулну бикIан аьркин­ссар чяйлуву кофеин бусса, токсикоз хьун бюхъайссар. Лякьлул къашайминнан, кьурчIищин дулайминнан чяй, качаргу бивчуну, накIлищал хIарчIун хъин­ссар.
— Атеросклероз, давление думиннан чяй мугъаятну хIарчIун хъинссар, цIуну дурсса тунтсса заваркалия махъаллил хьурча хъинссар.
— Шану къабияйминнан утту_бишин хьхьичI чяй хIачIлан къабучIиссар.
— Дурну лахъи ларгсса заваркалуву пуриндалул цачIуншиву ва кофеин чIяву шайсса бур. Подагра, давление, глаукома дусса къашайшалангу укунсса чяй заралссар.
Тунтсса чяй къабучIиссар дулун мюрщи оьрчIангу. ОьрчIан чяй накIлищал дулун аьркин­ссар.

Щюлли чяй

Щюлли чяйлул ранг дикIай­ссар щюллисса, чяй щюллинна кьакьан дайсса дуну тIий. Дурксса чяйлул ранггу щюллиссар. Рангираяр щюлли чяйлул качествагу хъар шайсса. Щюлли чяйлул ва лухIи чяйлул личIишивугу, тIин ва тIааьнсса чяйлул кьанкь хIисав дарча, щюлли чяйлуву дакъассар лухIи чяйлул тIин ва тIааьнсса кьанкь.
Щюлли чяйлул «обмен веществ» цила нирхирай дитайссар ва ваницIунна дархIусса азардая буруччайссар. НукIузаманнайва хIисав хьуну бур щюлли чяйлул инсан уч хьун къаитайсса ушиву, дукралущал инсаннал организмалувун бувхсса токсинну буккан байшиву, цIу цачIун хьун къабитайшиву, золотуха хъин дайшиву, авитаминоз, цинга хъин дайшиву.
Амма дакIний битияра: кIулну бур щюлли чяйлул давление лагь дайшиву, мунияту давление лагьсса инсаннан щюлли чяй чIяруну хIачIлан къабучIиссар, къабучIиссар лахъсса кIиришиву дусса къашайшивурттангу, ччаруллал къашавайминнан, лякьлуву оьрчI буминнан, тахикардия думиннан, шану къабиллалиминнан. ЦIуллу-сагъшиврун зарал­ссар яргсса муххал кьанкь дусса, мукунна лахъи ларгсса, чагъарданул кьанкь дусса щюлли чяйгу, лахъисса хIаллай щаращи дурсса щюлли чяйгу.

Хъин бувайсса рецептру

Авитаминоз:
— Щюлли чяйлул кIира чIири къусул ялун ца стакан щаращисса щинал бувтIуну, 10 минутIрайсса кIучI дурну дитайссар. Вай чяйлул гьантлун 3 стакан хIачIларча хъинссар.

Ангина:
— Щюлли чяйлул кIира чIири къусул ялун ца стакан щаращисса щинал бутIайссар, 15-20 минутIрай кIучI дурну дитай­ссар. Чансса кIукIлусса щюлли чяйлий гьантлун цимилагу вилагайссар кьакьари.

Гипертония (лахъсса давление):
— Заварка даннин хьхьичI щюлли чяй вилагайссар гъили­сса щаралархъсса щинай, гиву кофеин чан баншиврул. Яла шюршусса чяйлул ялун дутIайссар щаращисса щин, 3 г. чяйлуйн бачIи стакан щаращисса щинал хIисаврай, кIучI дурну дитай­ссар 10 минутIрай. Дук­ра дуркуну махъ гьантлун шамилла вай чяйлул (чIумух ца стакан) хIачIларча, хъинссар.

БакI цIуцIинан:
— Щюлли чяйлул ца чIири къусул ялун ца стакан щаращисса щинал бутIайссар, 15-20 минутIрай дамрай дитайссар. Ялун бичайссар суврарал къепгу. Укунсса чяйлул, хIарчIун 15-20 минутIравун, бакI хъин бувантIиссар.

Дизентерия:
— Щюлли чяйлул 50 граммрал ялун ца литIра щаращи­сса щинал дутIайссар, дачIи ссятрай дамрай дитайссар, яла щаращи дайссар ца ссятрай лагьсса цIарай, дигьайссар. Хьусса настой, пюрундалул банкалувун дуртIуну, холодильникраву дитайссар 3 гьантлий. Дукра дукан дачIи ссятрал хьхьичI гьантлун мукьийлла кIи-кIира хъунна къуса хIачIларча хъинссар.|

ХIадур бувссар
Т. ХIажиевал