Чувшиву ва барачатшиву ххисса оьрму

[dropcap]Ш[/dropcap]инал хьхьичI ахиратравун лавгсса, аьпабиву, КIуруххъал ХIасаннул кIицI байва: «Лаккуй цаягу инсан акъассар чувшиву къадурсса. Циван учирча, жула Лакку билаятрал тIабиаьтрал кьянкьасса хасият гайннан дуруччин багьлай бивкIун тIий», — куну.
Ккуллал шяравасса Оьмариев Гъазиханнул оьрмулул лахъазаннах ябивтсса чIумал, шаэрнал тIимур тасттикь хъанай бур. Ва ур Ккуллал шяраваллил колхозрал ца хъа дургьуну най ивкIсса инсан. Вана уттигъанну, мартрал 22-нний, Гъазихан ниттил увния шиннай бартларгунни 80 шин. Ванах урувгналлив тачIав ванан миксса шинну къадулунссар.


ХIажимурад ХIусайнов
Ва ур Халиллул ва Рукьижатлул кулпатраву чIина-чIивима, мурадиран увсса арс. Ганиннин бивкIун бур шанма душ. Амма, Гъазиханнун 8 шин хьусса чIумал, ванал бутта, тамахI лихханнин къаливчIун, ахиратравун лавгун ур. Гъазихангу кулпатраву ца адаминану ливчIун ур.

Школа къуртал буллалисса чIумал ванан ччай бивкIун бур хIакин хьун. Мукунсса пикрилий МахIачкъалалив лавгсса чIумал, кIул хьуну бур лак институтирттавун чанну бакъа кьамул къабуллан тIисса хIукму Дагъусттаннал хIукуматрал бувну бушиву.

Мединститутравун уххансса умудгу щаллу къавхьуну, муния махъ лавгун ур армиялийн. Армиялия учIайхту, ниттингу кумаг буллай, шяравува колхозраву зий ивкIун ур личIи-личIисса давурттай. Амма дуккаврих гъира хъунмасса жагьилнан, касму дакъа цала оьрму захIматну гьаншиву чIалай бивкIун бур. 1962-ку шинал Воронеж шагьрулийн лавгун, Шяраваллил хозяйствалул институтрал экономикалул факультетрайн увххун ур.1967-ку шинал ххаллилну институтгу къуртал бувну, увкIун ур. Яла ххаллилсса ккуличунал Ургъуев КьурбанмахIаммалул (ветеринар элмурдал доктор) кумаграйхчIин даврийн кьамул увну ур Дагъусттаннал шяраваллил хозяйствалул министерствалийн.

Микку зун ивкIун ур цала касмулий, экономистнал даврий. КIира шинай Гъазихан зий ивкIун ур Дагъусттаннал шяраваллил хозяйствалул министерствалий. ЧIалан бивкIун бур цалла дуллалисса даврия хъунимигу рязину бушиву, цалла сийгу лахъ хъанай душиву. Мунийн бувну пикригу хьуну бур гания гихунмайсса цала оьрму шагьрулий бутлан. Амма шаппами рязи къавхьуну бур шагьрулийн бучIан. Гъазихан шавайн, Ккулув, зана хьуну ур. Ца шин финотделданий, ца шин сельхозуправлениялий зийгу дурну, 1972-ку шинал Ккуллал Гьарун Саэдовлул цIанийсса колхозрал ревизия бай комиссиялул председательну увчIуну ур.

1977-ку шинал Гъазихан увчIуну ур Ккуллал шяраваллил советрал председательну. Му даврий зузисса мутталийгу ванал чIалачIи бувну бур цува хъинну итххявхсса сакиншинначи ушиву. Советирттал дянив най диркIсса социалист бяст-ччаллаву ххув хьуну, Ккуллал шяраваллил советрахьхьун буллуну бур Занази ЯтIул ттугъ ва 10 азарда къуруш. Буллуну бур мукунма хъиривмур шинал Дагъусттаннал Верховный Советрал ттугъгу.

Вай циняв давуртту ва цаймигу шяраваллил инсантурал оьрму бутаврил чулухуннайсса хIалурду хIасул дуван бювхъуну бур Гъазиханнуща 5 шинал мутталий.
Ванал бюхъу-хъит хIи­сав­равун лавсун, Ккуллал шяраваллил Гьарун Саэдовлул цIанийсса колхозрал председательнал хъиривманугу зий ивкIун ур Гъазихан 1982-ку шинал. Ванал хIалал дурну дур «ДР-лул лайкь хьусса экономист» тIисса хIурматрал цIагу.

Утти ванал дурусну 10 шин хъанай дур игьалаглай. «Ца нюж­мардия ца нюжмардийн «Илчи» кказит ва «ЦIубарз» жур­ бутлай ура», — тIий ур хъярчирай Гъазихан.
Гъазиханнул цала оьрмулул дус Муъминатлущал архIал мукьа арс ва шанма душ хъуни бувну, дуккин бувну, лайкьсса тарбиягу дуллуну, оьрмулул ххуллийн буккан бувну бур. Вай зий, яхъанай бур Аьрасатнал личIи-личIисса шагьрурдай. Амма, чув яхъанай, зий бухьурчагу, нитти-буттал телефон дуссар гьарца кьини зяр-зяр тIий. БучIайссар ГъазиханнучIан ва МуъминатлучIан арсурваврал, душваврал оьрчIру гъинттул – лакку маз лахьхьингу, вай ххира-ххуй бангу.

Гьашину мартрал 22-нний, интдайдихьулул кьини, дугърисса зунтталчунан бартларгунни 80 шин. Дулуннав, Гъазихан, вихьхьун ва вил кулпат Муъминатлухьхьун ттигу ххуй-хъиншивурттал дурцIусса диялсса шинну!