Шахматирттай буккаврил турнир

[dropcap]Ф[/dropcap]еврал зурул 15-нний Ваччиял школалий хьунни райондалул школарттал дуклаки оьрчIал дянивсса шахматирттай бу­ккаврил турнир.


Турнирданий гьуртту хъанай бия Хъусращиял, Ккуллал кIивагу, Ваччиял, ЧIяйннал, ЦIуйшиял школарттал оьрчIру. Турнир дия 2004-ку шинал ва мунияр махъ бувсса оьрчIал дянивсса. Вай буклай бия школарттал командарттаву.

Вайннаяр бугьарами, 2001-ку шинал бувми оьрчIру ва душру, цахлува цивппа буклай бия. Турнир хIасул дурну дия Ккуллал райондалул УО-лул. Муний каялувшиву дуллай ия УО-лул пишакар АхIмадов Нуруттин.

Турнирданул жям хьуна укунсса: командарттуну буклай бивкIминнаву 1-мур кIану бувгьуна Ккуллал 1-мур школалул, кIилчинмур – Ваччиял школалул, шамилчинмур – Хъусращиял школалул.

Цахлува цивппа буклай бивкIсса оьрчIаву 1-мур кIану бувгьуна АьвдурахIманов Шамхаллул (ЧIяйннал школа), кIилчинмур – МахIаммадов Русланнул (Ккуллал 2-мур школа), шамилчинмур — Исякьов МахIмудлул (Ккуллал 1-мур школа).

Цахлува цивппа бук­лай бивкIсса душвараву 1-мур кIану бувгьуна Оьмариева Галинал (Ккуллал 1-мур школа), кIилчинмур – Дайтиева ПатIимал (ЦIуйшиял школа), шамилчинмур – Амирова Розал (Ккуллал кIилчинмур школа).
Ххув хьуминнан дуллуна УО-лул чулухасса грамотартту.