Бусраврай кьабивтсса аьпа

[dropcap]В[/dropcap]аччиял шяравасса Муслимов Юнус хъинну чIя­вуссаннан дакIний ливчIун ур цала пишалул даву ххуйну кIулсса инсанну. Му пишагу мунал бивкIун бур ветеринарнал пиша.

[dropcap]В[/dropcap]аччав яхъанахъи­сса ванал кулпат Муслимова Нурижатлул хъинну хIарачат бувай цила ласнал – Хъун дяъвилул гьурттучинал ва хIурмат лавай­сса хIакиннал цIа лахъну ядан, дуруччин. «БивкIу бакъа­сса полк» тIисса кьюкьлувух ларсун бачай ванал сурат. Гьарца Ххувшаврил кьини цила къатта-къушлий тIитIай авадансса ссупра. Навагу цимилагу хьуссара вайннанний. Вихьуллал шяравусса ветучастокрал хъунаману зузисса МахIаммадов Шяъваннул уттигъанну ттухь бувсуна цаппара затру, Муслимов Юнус дакIнийн утлатисса.

ХIажимурад ХIусайнов
— На 1972-ку шинал къуртал бувссия Дагъусттаннал шяраваллил хозяйствалул техникум. Ттуя хьуна фельдшер-ветеринар. На зун тIайла ув­ккунав Ккуллал райондалул ветстанциялийн. Га чIумал шикку хъунаману зий уссия Ккуллал шяравасса Буржунов Мяъсуд. Хъунама ветхIакинну зий ия Муслимов Юнус. Ттун га, ххал шайхтува, ихтилат байхтува, ххуй ивзуна жагьилсса пишакарнащал дакIнихтуну ихтилат буллалаврийну. На най унува зун тIайла увккунав Южносухокумскалийсса ветучастокрайн.

Га участокрайн хъарну бикIайва Хъювхъиял, 2-мур ЦIувкIуллал ва Хъусращиял ятту-гъаттара. Гана га чIумал чIявуну учIайва Юнус жул ялтту уккан, жу цукун зий бурив ххал буван. Ги­ккува гьантта ивкIсса чIуннугу чIяруну шайва. Ганан цалла даву, теория дикIу, практика дикIу, хъинну ххуйну кIулну дикIайва. ТIалавшиннагу, ява, гужсса дикIайва. «ЦIуцIаву ппив хьун дитарча, циняв жула ятту-гъаттара литIайссар», — тIий, хъинну ялув авцIуну икIайва.

Жу тетрадрай чичин буллан икIайва, цумур азаруннил цукунсса симптомру дикIайссарив буслай. Хъирив на цаппара шиннардива къуртал бувссия Дагъусттаннал университет. Яла на ивтунав 3-мур фермалийсса ветлечебницалул каялувчину. Га даврий зий на дурссар 30 шин. Жуйн хъарну дикIайва 9 шяраваллал хозяйствартту. Му чIумалгу хъунма­сса кумаг бувссар ттун Юнуслул. ХIасил, бигьану дакIния уккан­сса инсан акъая Юнус. Цал бунагьирттал аьпа баннав.