Барча буллай буру

[dropcap]В[/dropcap]ай гьантрай жул хьхьичIунсса дуснан, цала агьлу-авладрал ва жяматрал дянив бусравсса чувнан, Зияуттиннул арс ХIусайнов Захардун хъанахъиссар ниттил увну 50 шин.


[dropcap]М[/dropcap]у ххаллилсса юбилейгу барча дуллай, чIа тIий буру Захардун цIакьсса цIуллушиву, цIу-цIусса тIайлабацIуртту ва ххуй-хъиншивуртту! Кабакьиннав вицIун Заннал дакIнийцири мурадру бартбигьаврил ххуллий — вила цIанийссагу, Карашрал жяматрал цIанийссагу!
Хъинсса бияннав хъинсса дус­турая!

Дустал, гьалмахтал,
даврил уртакьтал

[dropcap]В[/dropcap]ай гьантрай 90 шинал юбилейрду хъанай дур бавкьуну, нахIуну оьрму бувтсса лас-щарнин, — Ххюлусматусса ХIадисов Асадлун ва ПатIиматлун. ЦачIу оьрму бутлайгу хьуну дур вайннал 50 шин.


[dropcap]Н[/dropcap]ину-ппугу ччянива лив­тIуну, ятинну ливчIсса Асадлул ачIа ччаннащал школалийн занай 4 класс къуртал бувну бур. Оьрмулул 12 шинаву захIматрал ххуллу байбивхьуну бур, дучрал аьравалттащал Дарбантлив гьан багьну. Зий ивкIун ур колхозрал яттил къутанну дуллайгу, Буршай, Ххюлусмав, Гъумук ххуллурдалсса бай участокрай машиналийгу, зун­ттал районнайн занази­сса автобусрал щупирнугу. ИчIаллил захIматрал хъар хъачIунттая хIура къархьу­сса ПатIиматлущал архIал ряхва оьрчI хъуни бувну, чивун бу­ккан бувссар вайннал.
ДакIнихтуну барча дуллай буру Асадлул ва ПатIиматлул юбилейртту.
Жул ххирасса Асад ва ПатIи­мат! Зу ххаллилну, чувшиврий, цаннаха ца хIурматрай оьрму бувтунни. Зул кулпат жун, зул наслулун, гъан-маччанан, чIахху-чIарахнан ккаккиялун­ссар, чIя­вусса иширттаву зуяту эбрат ларсъссар.
Зу жун чан къабаннав, зу­хьхьун цIуллушиву дулуннав, наслулул ххари булланнав!
Циняв гъан-маччанал цIанияту Тимурдул душ ХIадисова Амина