Барча буллай буру

Июль зурул 20-нний оьр­мулул 70 шинал юбилей хъанай дур Ваччиял шярава­сса хIурмат бусса, уздансса тухумраясса Увайсов Шяпи ХIусайннул арснан.

ХIурмат лавайсса Шяпи ХIусайнович!
Юбилейращал барча уллай, чIа тIий буру цIакьсса цIуллушиву, оьрмулуву ххари-хъиншивуртту.
Ина вила наслулул ххари уллай личIаннав бусса оьр­мулий!

Мудангу вил хIурмат бусса Ваччиял жямат


Шахьуйннал шяравасса жул ххирасса буттал Сагидов Сагид­аьли Аьлил арснал ва ниттил Сагидова Асият Султаннул душнил хьунадаркьунни цалва оьрмурдал 80 шинал юбилейрду.

Вай шиннардийн бияннинсса оьрму вайннал бувтссар нахIуну, бавкьуну,. Жун, оьрчIан ва оьрчIал оьрчIан, вай мудангу эбратну бивкIссар ва буссар.
Ххирасса мяммай ва дадай, ттаттай ва бавай! ДакIнийхтуну барча буллай буру зу зула юбилейрдащал! ЧIа тIий буру зун зула оьрчIал, миннал наслулул дянив дичинсса цIуллусса, ххари-хъиншивурттал дурцIу­сса чIярусса шинну! Зу жун хъинну ххирассару ва зуя пахрулий буссару.
ОьрчIру, оьрчIал оьрчIру, махъсса гъан-маччами


ДакIнийхтуну барча буллай буру дакI-аьмал хъинсса, гьарица инсаннал чIарав бацIан чялишсса, Бархъаллал шяравасса МамматIиев ХIаммадил душ ПатIима бувсса кьинилущал.

ПатIимай, чIа тIий буру вин цIуллушиву, талихI-тирхханну. Бартлаганнав вил дакIнийсса мурадру, чан къахьуннав вил симандалия пиш, къабагьаннав вин ссалчIав буруккин.
Цинявппагу ина ххирами