«Ци тIилисин биявав лакрал аьрщарай»

Ванищал Ворошиловгума къавтIун ивзссар

Пяталил душ Бавер ЖахIпарова бувну бур 1920 шинал ЧIурттащиял шяраву. Ванил ппу магьирсса заргал ивкIун ур.  Парижлив, Лондоннай, Берлиннай ва цаймигу чил билаятирттал шагьрурдайсса выставкарттай гьуртту хьуну, бахшиширттащал учIайсса ивкIун ур. Вайннал кулпатраву 10 оьрчI бивкIун бур. Цинявппагу оьрчIру гьунар бусса, дуккавриву, давриву итххявхсса бивкIун бур.

Ца ппурттуву, 10 шинавусса Бавер школалийн нанисса чIумал, ванин ххал хьуну дур бюхттулну гьава буллалисса аэроплан.
— Инсантал лелуххант кунма лехлай бур, – цимилагу цихьва цила тикрал бувну бур та сурат асар хьусса Бавердул.
Утти Бавердул пикрирдаву ва хияллаву та аэроплан диркIун дур.
Ванил хьхьичI дацIлай диркIун дур чаннаннил лелуххул штурвалданух цуппа щябивкIсса сурат. Лехлансса цила хиялдания ванил щихьчIав къабувсун бур.
Школагу къуртал бувну, Бавер бувххун бур Щурагьсса Дагъусттаннал педагогикалул техникумравун. Му къуртал байхту, бувкIун бур МахIачкъалалив. Лехланна тIисса пикри тания шихунмай ца лахIзалийвагу ванил бакIрава къабувккун бур.
Ахиргу, Бавер бувххун бур МахIачкъалаллал леххултрал школалийн. У-2 самолетрай ва мукьцIалийла левххун бур цуппалу.
Тай шиннардий Осоавиахимрал Агьаммур совет бивкIун бур Оскардул цIанийсса кIичIираву. Гьарица кIюрххил, ссят ххюра хьусса чIумал, шиккун батIайсса бивкIун бур летчиктал хьун ччисса сивсусса, зирангсса оьрчIру ва душру. Гьай-гьай, ниттил душнил язи бувгьусса ххуллий дакI дакьлай къадиркIун дур, амма Бавер цила тIимуния сукку къавхьуну бур. Ва бакI гьаз дансса чIун дакъа лахьлай бивкIун бур
Гъан-маччаная кьюлтIну ванил къуртал бувну бур леххултрал школа. Амма Бавердун, ваний гьашиву къадурну, гихунмайгу дуклан ччан бивкIун бур. Ванил хиял бивкIун бур цIу-цIусса конструкцияртту дуллан.
Хъунмасса Буттал кIанттул цIанийсса дяъвилул шиннардий летчиктал хIадур буллай Бавердул бивхьусса захIматран багьа бищун къашайссар.
Бавердул цIа машгьур хьуссар щала Дагъусттаннайх. Республикалий яла машгьурмур хъамитайпа та ппурттуву ва бивкIссар. Цалчинсса Дагъусттаннал хъаннил съездрай Бавер президиумрал председательну бивкIссар. Дуккаву къуртал хьуну махъ ва аьралуннансса леххулт хIадур байсса аэроклубраву инструкторну бивтссар. Ва лайкь хьуну бивкIссар личIи-личIисса орденнан ва медаллан. Ванийн оьвкуну бивкIссар Москавлийн, Кремлилувун, яла цIанихми леххултращал хьунабакьин. Му чIумал банкетру бай залдануву хьусса, Иосиф Сталин ва Политбюрорал члентал гьуртту хъанахъисса, шадлугърай сивсусса Бавердул лезгинкалий къавтIун изан увну ивкIссар К. Ворошилов.
Дяъви къуртал хьуну махъ Бавер зий бивкIссар МахIачкъалаллал «Темп» («Дружба») кинотеатрданул директорну. Бавердул каялувшиву дуллалисса шиннардий ва бивкIссар республикалий яла хьхьичIунмур кинотеатр. Цимирагу шинай вайнначIа бивкIссар заназисса ЯтIул ттугъ. Ва давривусса ккаккиярттахлу Бавердун дуллуссар ДАССР-нул ва РСФСР-нул лайкь хьусса культуралул зузала тIисса цIа.
1978-ку шинал оьрмулул 58 шинаву Бавер дунияллия лавгссар.
2005 шинал МахIачкъалалив, Оскардул цIанийсса кIичIиравусса 15-ми къатрал чIирайн, лархъссар цалчинсса летчица ва парашютистка Бавер ЖахIпаровал мемориалданул ула.


Апрель зурул 15-нний ЦIуминалийсса ЦIуссачIурттащиял шяраваллий аргъ дирзун дия. Ва кьини Совет Союзрал Виричу, летчик-космонавт Муса Маннаровлул цIанийсса ЦIуссачIурттащиял школалий тIиртIунни Дагъусттаннал цалчинсса летчица-парашютистка, Хъунмасса Буттал КIанттул цIанийсса дяъвилул гьурттучи Бавер ЖахIпаровал аьпа абад буллалисса гьайкал.
ЦIуссачIурттащиял шяравун байрандалий гьуртту хьун бувкIун бия Дагъусттан Республикалул ХIукуматрал Председательнал хъиривчутал Рамазан ЖахIпаров ва Билал Оьмаров, ДР-лул культуралул министр Зарема Буттаева, ДР-лул аьрали комиссар Дайтбаг Мусттапаев, Дагъусттаннал Ветерантурал советрал председатель МахIарам Аьлиджанов, Дагъусттаннал ДОСААФ-рал хъунама Шамил Аьлиев, МахIачкъалаллал портрал азарханалул хъунама хIакин АхIмад Аьлиев ва мукунма цаймигу. Цала кьини хъун дан бувкIун бия щалагу ЧIурттащиял жямат, Бавердул гъан-маччами. Миннавух бия республикалий ххуйну кIулсса АхIмад Хасаев, Магьди МахIаммадов, Лаккуя ЧIурттащиял шярава увкIсса Амираслан Оьмаров, ЦIуссачIурттащиял администрациялул хъунама Юсуп Аьлиев.
ЦIуссалакрал райондалий хъанахъисса цумур-цагу мероприятиялул чIарав мудангу уссар райондалул администрациялул хъунама ХIажи Айдиев. Ва ххуллухгу сакиншиннардал давурттавух ванал хъуннасса гьурттушинна дунни.
Мажлисрал сий хъиннура гьаз дурна Лакрал театрданул артистътурал, Тарият Къапиевал каялувшиндаралусса, «Лезгинка» ансамбльданучIасса школа-студиялул къавтIалтрал. Байран хьунадакьин, хъамал кьамул бан хIадур хъанай, хъунмасса захIмат бивхьуну бия ЦIуссачIурттащиял школалул директор Темирбулат Адамовлул, учительтурал коллективрал, дуклаки оьрчIал.
Шадлугърал мажлис бачин бувну ия жагьилтураву сийлийсса, цIанихсса конферансье Арсен ЛухIуев.
Мажлисрал дайдихьулий ккаккан дурсса Бавер ЖахIпаровал оьрмулия гьарта-гьарзану бусласисса кино ва Лакрал театрданул артистътурал ккаккан бувсса АхIмадхан Султаннуясса пьесалувасса парча асар хьунни цинявппагу залдануву щябивкIминнан.
Ихтилатру къуртал хьуну махъ, школалул жанахIраву тIиртIунни Бавердул гьайкал, дирхьунни тIутIив. Ва тIитIаврил савлугъран школалул лагма-ялтту лерххунни ДОСААФ-рал клубрал аэропланну.
Бавердул аьпа абад буллалисса давуртту лайкьсса даражалий дуван хъунмасса захIмат бивхьуну бия ванил уссил Кьурбаннул душнил Дагнара Амаевал.
Виричусса летчицан гьайкал дансса сипталий цаппара шиннардил хьхьичIва бувккун бивкIун бур Бавердул уссу Кьурбан Амаев ва маччачу Магьди МахIаммадов. Таний гьайкал МахIачкъалаллал аэроклубрал хIаятраву дацIан дан пикри хьуну бивкIун бур. Му пикри дузрайн къабувккун, Кьурбангу аьпалул хьуну, гьайкал дишаврил давугу дарцIуну диркIун дур. Утти вайннал цинявннал хиял дузрайн бувккунни.
— Ттула буттан дакIний бивкIмур щаллу бан бювхъуну тIий, на ххарину бура, барчаллагьрай бура жул чIарав бацIан бувкIсса, ва давривух гьурттушинна дурсса цинявннайнвагу, — тIий бур Дагнара Амаева.

Рамазан ЖахIпаров:
Тай кьянатсса дяъвилул шиннардий, архсса зунттал шяраву бувсса душнил сисаврий, кьянкьа-кьурчIишиврий махIаттал хъанай ура, авиациялул тарихраву лайкьсса кIану бувгьусса душ жула
Дагъусттаннал аьрщарай лявхъусса буну тIий, пахрулийгу ура.

ХIажи Айдиев:
— ХIакьину жучIа хъанахъисса ва ххарисса иширал цал ттигу тасттикь буллай бур ЦIуминалий оьрму нирхиравун багьлай бушиву. На ххарину ура виричусса душнинсса гьайкалгу жула миналий тIитIлай тIий.
ОьрчIнийва, 10 шинаву, бакIравун бувхсса хиялданийн хаин къавхьуну, му дузрайн буккан бан нажагьссаннаща бакъа къашайссар. Ва хIакьсса зунттал душнил хасиятри. ЦIуссачIурттащиял агьлугу тIайлабацIу бусса бухьунссар тIий ура, цанчирча ва школа бур дунияллийх машгьур хьусса Совет Союзрал Виричу Муса Маннаровлул цIанийсса, хIакьину шикку тIитIлай бур къучагъсса летчик-парашютистка Бавер ЖахIпаровансса гьайкал.
Шяраваллил администрациялущал ва жяматращалгу маслихIат ккавккун, утти жун пикри хьунни школалул чIарав ягу хIаятраву Бавер ЖахIпарован музей бан. Умуд бур, ЧIурттащиял жяматгу чIарав бавцIуну, ва даву бакIуйн дуккан дан бюхъанссар тIисса.

МахIарам Аьлиджанов:
— Ци тIилисин буссарив лакрал аьрщарай къакIулли, цалчинсса летчица-парашютистка Бавер ЖахIпарова лакку душ бур, мукьийла дунияллул чемпион хьусса парашютист Наби Аминтаевгу лаккучу ур, Совет Союзрал Виричу, летчик-космонавт Муса Маннаровгу лаккучу ур. Щак бакъар, ЦIуссачIурттащиял шярава, цаймигу лакрал щархъава уттиния тихунмайгу укунсса вирттал буккантIишиврий. Бавер ЖахIпарова дуклакисса шиннардий Дагъусттаннал ДОСААФ-рал сий хъуннасса дуссия. На хIакьинусса кьинигу зий ура ва структуралий, парашютрай танкI учин лахьхьин байсса инструкторну. Оьвчаву дуллай ура жула жагьилтурайнгу, заназияра авиациялул клубравун тIий.

Шамил Аьлиев:
— Бавер ЖахIпаровал захIматрал ххуллу байбивхьуссар авиациялул базалия. Тай захIматсса 30-ку шиннардий щалагу билаятрай авациялул частирдансса летчиктал хIадур баншиврул буллай бивкIссар авиациялул клубру. Мукун жула республикалий сакин бувсса клубраву, цал цуппа дуклайгу бивкIун, яла дяъви байбишиннинсса ва дяъвилул шиннардий Бавер хIадур буллай бивкIссар гьавалул ва десантрал аьралуннаву къуллугъ буллансса летчиктал. МахIачкъалаллал авиациялул клубрал ххюя выпускник Совет Союзрал Вирттал хьуссар.

Андриана Аьбдуллаева,
Имара Саидова