Барча буллай буру

Вай гьантрай жул аьзиз­сса ниттин, Карашрал шяравасса Оьмарова Назипатлун, оьрмулул 75 шин бартлаглай дур. ХхюцIаллийхъайсса шиннардий школалий зий жул ни­ттил хъунмасса захIмат бивхьу­ссар, цимигу никирал оьрчIан кIулшивуртту дуллуссар.
Дунияллул неъматру жун тIивтIусса, жул оьрму чанна буллалисса дадай! ДакIнихтуну барча тIий буру вихь ина дунияллийн бувксса кьини. ЧIа тIий буру цIакьсса цIуллушиву, чIярусса ххаришивуртту. Дадай, вил симандалия тачIав пиш чан къахьуннав, дакIнийсса мурадру бартлаганнав, ина вила наслулул ххари буллай личIаннав!
Мудангу вийн икрамрайсса лас Шагьимардан, арсру Карам ва ХIажимахIаммад, душру Замира, Индира ва Зугьра.


Декабрь зурул 11-нний КIубурдал шяраватусса, аьпа баннав цал, дяъвилул гьур­ттучи, инвалид Сулайманнул ва СултанпатIиматлул кулпат­раву увсса арс МахIаммад-Аьлин бартлаглай дур оьрмулул 65 шин.

Му лахъишиврий бивтсса оьрмулул ххуллу бакъая бартбисуртту бивчусса. Хьуна хъамакъаритансса кьурчIисса чIуннугу, мигу кьюлтI увкуну, лялиян дурну, миннул хьхьичI никгу къарирщуна. Школа къуртал байхту, увххуна гидромелиоратив техникумравун. Мугу ххуйсса кьиматирттай къуртал бувну, зун ивкIуна совет заманнай сийлийсса гипрокоммулводоканал проектный институтраву.
Хъунма хIал къавхьуну, ванал бюхъу-бажар чIалай, ва ивтссар проектрал группалул хъунаману. ЗузиминначIа ия бусраврай ва хIурматрай. Ккаккиялунсса даврихлу дуллуссар хIурматрал грамотартту. Замана баххана хъанан бивкIукун, баххана бан багьуна къуллугъ, — зун ивкIуна маршруткалий, па­ссажир ххилай. Пассажиртал мунал иминшиврий махIатталну бикIайва, мюрщисса школьниктурая багьа къаласайва, «ттулагу буссар мюрщи школьниктал» тIий.
ЦIанасса чIумал зий ур «МарцIсса дакI» тIисса ихIсан­далул фондрай. Чялишну гьур­тту шай шяраваллил, жяматрал иширттавух.
Вава зурул 15-нний ванал чIивима уссин Арсеннун бартлаглай дур 59 шин. Зий ур Каспийскалий рембыт техникалул хъунаману. Цинявнналагу дянив бусраврай ва хIурматрай ур. Бур Арсеннул чIявусса ххаллилсса дустал, гьалмахтал.
Буттал ва ниттил цIа ва аьпа хIурматрай ябуллалисса зун чIа тIий буру цIуллушиву, тирхханну. Гихунмайсса оьрмугу зува ччинащал, зунма ччинащал бутансса кьудрат дулуннав.
Мудан зуха дуаьлийсса
уссурвал, ссурвал, куяв