Барча буллай буру

ДакIнийхтуну барча дуллай буру жуна ишин-итан кIану бакъа ххирасса ТIалхIатлул арс АьбдурахIманов Гьарун увну 50 шин хьусса юбилей.

[dropcap]Г[/dropcap]ьаруннул ттининнин бувтун бур хIакьсса зунттал чувнал кунмасса уздансса оьрму.
Политехнический институтгу бувккуну, гания мукьах 5 шин Москавлийгу дурну, зана ивкIун МахIачкъалалив зий ур газпромрай ца отделданул хъунаману.
Гьаруннул цува чув унугу, ссаха зий унугу ккаккан бунни давриву тIайлашиву дусса грамотнайсса зузала ушиву, лагма-ялттунал чIарав ацIан ка-кумаг бан чялишсса ушиву. Мукунма Гьарун шяраву дуллалисса царагу жяматийсса даврилгу чIарах къауккайссар. Яла-яла ххирар Гьаруннун цала нину-ппу, кулпат, оьрчIру цала уссур-ссу, ххирар миннаха аякьа дуллан, гьарцаннал къатраву хьуннав укунсса оьрчIру. Я Аллагь ина винма ххирасса кулпатращал Альбинащал, арснащал, душнищал дунияллия щалихханнин итаннав, оьрчIал ва миннал оьрчIал ххари улланнав. Вания тинмайгу лажин кIялану оьрму бутлан вихьхьун Аллагьнал цIуллушиву дулуннав. ДакIнийсса цинявппагу мурадру бартлаганнав, ахир хайрданийн дукканнав.
Вин хъиншивуртту ва ххаришивуртту чIа тIий виха дуаьлийсса вил дустал, гьалмахтал, гъан-маччами


ДакIнийхтуну барча буллай буру ца кьини бувсса жунма ххирасса Бадуржагьангу, ванил ссу Халунгу, Бадуржагьаннул арснал, Саидлул душ – 2 шин хьусса Залинагу.

[dropcap]Ч[/dropcap]Iа тIий буру зун цIакьсса цIуллушиву, гьарца дуллалимуниву тIайлабацIу. Я Аллагь зул оьрмулуву ххаришивуртту дакъа къахьуннав. Зула оьрчIал, миннал оьрчIал ххари буллай битаннав, Амин!
Цинявппагу зу ххирами