Барча буллай буру

[dropcap]М[/dropcap]ахIаммадлул арс Макьсудов ЯхIъянал вай гьантрай лахъа-хъунну кIицI ларгунни ниттил увну 70 шин шаврин хас дурсса ххарисса кьини.

[dropcap]Ч[/dropcap]Iяйннал шяравасса унугу, увнугу, хъуна хьунугу ур Турк­маннаву. Чарджоу шагьрулий. Ссяткарну зузисса кIанттай кIулгу хьуну, цанма щарну бувцуну бур Макьаева Аьйша. 2000-ку шинал вайннал кулпат бивзун бур МахIачкъалалив.

ЯхIъя, пенсиялийн увккун махъгу зий ур МАДИ-лий мюхчаншиврул инструкторну. Кулпат ва душ Зарема медиктал бур, зий бур Диагностикалул центрданий. Ххирар ЯхIъянан цала ца бакъа-бакъасса душ, куяв Султан, душнил душ Залму ва душнил арс МухIаммад.

Барча дуллай вил 70 шинал юбилей, чIа тIий буру цIакьсса цIуллушиву.
Итаннав ина, я Аллагь, вила наслулул ххари уллай, оьрмулул уччинцIа, тирхханну-талихI вил ялату къагьаннав.
Вин хъиншивуртту чIа тIий, виха дуаьлийсса цинявппагу ина ххирами