Барча буллай буру

Июль зурул 18-нний Карашрал шяраватусса Мусанниплул арс Оьмаров Исмяиллун хъанахъиссар оьрмулул 50 шин. 

Цала агьулданул дянивгу, жяматрал иширттавугу Исмяил та-ухьурчагу ца хIарачат ва барачат ххину яхъанахъи­сса инсанни, аьркиннал чIарав ацIанмудангу чан акъасса чуври, захIматрая хIучI къаучайсса зузалар.
ДакIнийхтуну юбилейгу барча дуллай, чIа тIий буру Исмяиллун чIярусса ххари-шадсса шинну, цIуллушиву.
Хъинсса бияннав хъинсса дустурая!
Дустал, гьалмахтал


КIямашрал шяраватусса Давудов Набинал ва Саниятлул арс Залимхан, жул полковник, хIал бавкьусса, иминсса, гьарнал чIарав ацIайсса, даврий хIурмат лавай­сса инсан, ссурвавран ххирасса уссу, кулпатраву эбратрансса лас, душваран, душнил оьрчIан ишин-итан кIану бакъасса хъун-мямма хьунадакьлай ур июль зурул 14-нний цалла ххаллилсса оьрмулул юбилей.

Му юбилейращалгу барча уллай, чIа тIий буру мунан дакIнийсса мурадру бартлагаву, оьрмулия щалихханнин итаву винмагу, инавагу ххираминнал дянив. Ххарисса пишгу, някIсса ссавгу, паракьатсса дуниялгу чан къаданнав вил оьрмулуву.
Вил хIурмат лавайсса, вин хъиншиву чIа тIисса кIямаши