Юбилейрал хьунийн

Читтурув, чIяву оьрчIру бусса кулпатраву, 1937 шинал увсса Нажмуттинов Бадруттин хъанай ур кулпатраву ряххулчинма оьрчIну. Тай шиннардил оьрчIал кунна, Бадруттиннул оьрчIшивугу, гьай-гьай, захIматсса дия.

Вайннал кулпатрайнгу бивну бур дяъвилул щавщи, Бадруттиннул кIия хъуними уссурвал Кьурван ва Апанни фронтрая зана къавхьуну бур.
Уссал усттаршиву дуллалисса ванал ппу Аьвдурашидгу, цала маэшатрал хъирив, кулпатгу бувцуну, ивзун ур Лаващунай. Бадруттиннулгу дянивмур даражалул школа къуртал бувну бур Лаващав 1955 шинал. ОьрчIнийва хIакин хьун дакIнийсса Бадруттин гава шинал увххун ур Щурагьсса медучилищалувун. Аьрали къуллугъ биттур бувну махъ, 1961 шинал, увххун ур МахIачкъалалив мединститутравун. Мунил 4 курс буккайхту, перевод ларсун дур Саратоврайсса мединститутрал военно-медицинский факультетрайн. Укун цала оьрму Бадруттиннул бавхIуну бур аьралий къуллугърацIун. Аьрали къуллугъ ванал хасиятрацIунгу хъинну бавкьусса бур, гьарзатраву низам ччисса, биччи бакъулшиву къадайсса, лазилавкьусса, исвагьисса, чIалачIингума аьрали хIаписарнал дур.
Бувтун бур оьрму шагьрулия шагьрулийн, гарнизондалия гарнизондалийн занай. ЗахIматрал ххуллу байбивхьуну бур Волгоградуллал областьрайсса Котельниково шагьрулий хIакин-офтальмологнал къуллугърая. Яла зий ивкIун ур Ейск, Самара, Саратов шагьрурдайгу, мукуна чил хIукуматирттайгу. Къуллугъ буллай ивкIссар Вьетнамнаву, Польшанаву. Махъсса шиннардий зий уссия аьралий госпитальданул яруннал отделениялул хъунаману. 1988 шинал увкунур ур пенсиялийн медициналул къуллугърая полковникнал чиндалуву. Ивзун ур Нальчикрайн. Оьрмулухун спортрахун машхул хьусса, зий аьдатсса аьрали хIаписар, игьалаглай лахъи къалавгун, зун увххун ур Нальчикуллал медучилищалин дарс дихьлан, 19 шинай дарс дихьлай, дуклакиминнал ва даврил уртакьтуралгу дянив хIурмат буну икIайва, грамотнайсса, цалла даву ххирасса, лагма-ялттунащал хIал бавкьусса уну тIий.
2006 шинал Бадруттин Аьбдурашидович зана хьуссар цала аьзизсса Дагъусттаннайн. Ялапар хъанай ур МахIачкъалалив, гъан-маччанал, уссур-ссуннал дянив.
Щала цала оьрму Бадруттин Аьбдурашидовичлул хас бувну бур цанна ххирасса, цала оьрчIнийра язи дургьусса даврин – инсаннал цIуллу-сагъшиву дуруччаврин. Ва бакъарив инсаннал талихI!? ХIисав бай Бадруттиннулгу цува талихI бусса адиминан. Гьай-гьай, бунутIий ванал чIарав мудан ванал аьзизсса кулпат, дакI тIайласса дус, мудан ванал цIуллу-сагъшиврул ялувгу бавцIуну, хIурматгу буллай, къабигьасса (ца кIанай мина дакъасса) аьрали хIаписарнал оьрмулул захIматшивурттугу кьамул дурну, 40-хъул шиннардий цачIу оьрмулул ххуллий канил-ка дургьуну нанисса, КIулушацIрал шяравасса ххаллилсса зунттал душ Вера Лукьмановна.
Бадруттин, дакI тIайлану бивхьусса захIматрахлу лайкь хьуну ур чIярусса наградарттан: медаллан, грамотарттан, хъуниминнал чулухасса барчаллагьирттан.
Май зурул дайдихьулий оьрмулул 80 шин хьун най дур Бадруттин Аьбдурашидовичлун.
Барча уллай ина ва бюхттулсса юбилейращал, чIа тIий буру вин цIакьсса цIуллушиву. Ина, вила, гъан-маччанал, уссур-ссуннал, миннал оьрчIал ххари уллай, оьрмулул уччин итаннав. Вания мукьахгу вила аьзизсса кулпатращал чIярусса юбилейртту хьунадакьин итаннав.

Вин хъиншивуртту чIа тIий, виха дуаьлийсса вил уссур-ссуннал оьрчIру

Бищун хIадур бувссар Т. ХIажиевал