Москавлив лакку мазрал диктант чичинт\ий бур

Кьат\аллил билаятирттал литературалул библиотекалул
(Иностранкалул») коллектив х\адур хъанай бур Москавлив
Дагъусттаннал халкьуннал шаэр Расул Х\амзатовлул 100 шинал
юбилейран хасну «Ттул Дагъусттан. Жула Расул» т\исса хъуннасса
фестиваль дуван.

Аьрасатнал Президентнал Дагъусттаннал
Постпредстволущал уртакьну.

Сентябрь зурул мяйнний байбивхьуну октябрь зурул ххюннийннин дик\ант\ий дур фестиваль. Расул
Х\амзатовлул оьрмулул ва творчестволул ххуллия бусласисса
киносуратру, халкьуннал канил пагьмурдал выставкартту, мастер-
классру, шаэрнал назмурду лич\и-лич\исса мазурдий ккалаккисса
флешмобру, «К\яла кьурукьру» т\исса акция- вай гьарзат
фестивальданул программалул бут\ар. Вара фестивальданул лагрулий
чичинт\иссар Дагъусттаннал миллатирттал мазурдийсса диктантругу.
Лакку мазрайсса диктант чичинт\иссар библитекалул Хъунмур
залдануву сентябрь зурул 15-нний. Ва диктантрал даву ларайсса
даражалий дуваншиврул, к\иц\ лавгсса Постпредстволуц\ун ваниха зий
бур Москавуллал Дагъусттаннал культуралул центр, Мариян Илиясовал
ц\анийсса «Дараччи» фондрал Москавливсса филиал. Х\адуршиннарал
диялсса хъар цийнна ларсъсса Басират Билаловал «Илчилул»
корреспондентнахь укун бувсунни : « Москавлив уттинийнгу чирчуссар
лакрал диаспоралул лакку мазрал диктант, мигу ххуйсса даражалий
ларгуна, жагьилталгу гъирарай гьуртту хьуна.Гьашинумур диктантрал
кутак лич\иссар. М.И. Рудоминол ц\анийсса щалвагу Аьрасатнал
паччах\лугърал библиотекалувун диктант чичин цалчинни лак
бат\инт\исса, жу 250 инсаннах ялугьлай буру.

Оьвчарду Дагъусттаннайсса жулва хьхьич\унсса инсантурайнгу ,
къуллугъчитурайн, депутатътурайн, районнал хъуниминнайн,
творчествоул зузалтрайн, ч\арав бац\анссар, гьуртту хьунссар т\исса
умуд бур. Жува барча буван буккант\иссар Постпредстволул ва
библиотекалул каялувчитал, вакилтал, махъ нанисса , сий дусса
инсантал. Хьхьич\авагу ГТРК «Дагестанналул» лакку мазрайсса
вещаниялул хъунама редактор Тамара Закарьяевайн оьвчайссия
программа дачин дуван, ванил магьирну, усттарну, пасих\ну дачин
дувария рязийну лич\ай циняв, гьашинугу Тамарахь тавакъю буварду.
Буч\ант\иссар кьини хъун дуван Дагъусттанная балайчи Загьидат
Муслимовагу. Ялугьлай буру миллатрал цаймигу язисса арсурваврах ва
душваврах. Жу гьарманая ххариссару, гьарманах мякьссару, бусравну
хьунагу бавкьуну, барчаллагьрай т\айлагу буккант\иссар. Жува илданун
ккаккан буван аьркинссар цайми миллатирттаяр ссалч\ав ялавайсса
бакъашиву. Ва лакку мазрал диктантгу ц\акьлин дургьуну, ниттил
мазрал х\урмат бусса бушивруц\ун, жува иширач\а цач\ун бат\айсса,
цашиву ккаккан дувайсса агьлу бушиву ккаккан буванссар т\ий бура. Жу
х\арачат буллай буру, диктантрайн бувк\цириннавун лакку ужагърайн
багьсса кунмасса асарду бутансса даражалий даву сакин дуван.

Гьай-гьай, хъунмур къулагъас, миллатрал колоритрахри дусса. Миллатрал
лаххия, дуки-х\ач\ия, канил пишарду, багьу-бизу. Хъамаллурангу лак ци
багьу-бизулул халкь буссарив ккаккансса куццуй, жулва тарихрая,
литературалия, чичултрая, пагьмурдая хъамаллурангу хавар бик\ансса
куццуй. Гьарзат х\исавравун лавсуну зий буру. Программа гьарза-
гьартассар, ц\ана жува дуванмуния гъалгъа къат\унну, дурну мукьах
бусанну балжийну цукунсса давуртту дурссарив, сантирай ва дюрхъуну
хьумуния, ка хъирив къаларну лирч\муния.

Х\асиилу дувай ч\ун ялар дуч\ан, ц\анакул хьхьич\ун лавсъсса масъалартту дувзрайн буккан
буванмуних буру», — увкунни Басират Билаловал. Ванил увкумуниц\ун
ххибанна, лакку мазрал диктантгу чичин, Москавлив лакку мазрай
кьини дарц\усса тарихрал лах\зардай тамаша буван ва тамаша
бивзмуния жулва буккултрахь балжийну бусан, Москавливн
наницириннавух «Илчилул» корреспондентгу бушиву.

Пат\имат Рамазанова