Арснахлугу ххира булланна чебурашка…

– Ва чебурашкагу хьувун лякIан бувну, уттубишара гьарца хьхьуну. Исмяиллул къахълалуву бия. Ттун ссайгъатран лавсуна тIар ва, лякьлуй Z лишангу дирхьусса, кIунулух щавшсса чебурашка. Къахълалува хIурагу къабайва тIар тачIав. Арсная ливчIсса щала аьпа ва чебурашкар. Къабувнува ливчIсса оьрчIал оьрчIан кIанттайгу ххира булланна тти бусса оьрмулий.

Октябрьданул 31-нний цанна 25 шин бартлаглагисса кьини хъатIи бансса пикрилий буссияв, августрал 29-нний душ буцин учин гьан хIадур хъанай. ХъатIун кIанттай лухIи аьрщи нясив дунни. Жул ххарисса ва чаннасса умудругу цIаннал бувгьунни, – тIий бур Рабият, мукьал атил бувсса чебурашкагу тийнмай бихьлай. – Жалин буцин хIадур бувсса квартирагу ялгъузну ливчIунни. БухкIулу лахъанмагу хъанай бакъара тти тивун.
Яла телефонгу ларсун, ххилтIу дуллай байбивхьунни суратру. Суратрай чIалай ур ччиту ххира буллалисса исвагьисса жагьил. Хъарайх бувтун бур ттупанча, хъазамрай – граната. БивкIулийн лажинну авцIуну унугу, ххал дара жагьилнал дакIнил илкиншиву, цIими ххишиву. Дуцири суратру дур ччитри хьувун бавкьусса.
Ва зурул 31-нний оьрмулул 25 шин бартлагантIиссия Хьурттал шяраватусса Бижитуев Кьурбанисмяил Шагьабуттиннул арснан. Амма ваналссагу оьрму бяливчIунни нязаннив, мурадвагу къабуллуну. Ваналгу дуллунни чувшиврий жан ватандалул ххуллий.
Ва шинал июльданул 19-нний Запорожскаллал областьрай Гуляйпольский райондалий Приютное тIисса кIанттай нанисса ца къизгъинсса талатавриву Исмяил, захIматсса щаву дирну, госпитальданийн къаивну, ххуллихва къуртал хьуну ур.
Аьрасатнал Аьралуннал аьралий гужирдал чIавама сержант Украиннал аьрщарай нанисса хасъсса аьралий операциялий гьуртту хъанай ивкIун ур, операция байбивхьусса гьантрая шийнай.
Кьурбанисмяил увну ур 1998 шинал октябрьданул 31-нний Каспийск шагьрулий. Шагьрулул 6-мур школагу къуртал бувну, дуклан увххун ур Энергетический колледжравун. Му къуртал бувну махъ лархьхьуну дур автомеханикнал ва газосварщикнал сянатругу. Амма дакIмур аьраличувнал къуллугърайн кIункIу тIий диркIун дур.
2020 шинал контракт чирчуну, зун увххун ур Къарачай-Чаргаснавусса аьралий частьрайн мотострелковый батальондалул гранатометчикну. Хасъсса аьралий операциялий мотострелковый отделениелул командирну уссаксса хIаллай ккаккан дурсса чувшивурттахлу лайкь хьуну ур Жуковлул ва Суворовлул медальлан. ИвкIуну махъ дуллуну дур Чувшиврул орден.
Кьурбанисмяил щаву дирну увкIун, хъин хьуннинвагу къавцIуну, лавгун ивкIун ур тихунай.
«Вил арс хIакьсса Виричуври, виричувнал ххуллий жан дуллуссар мунал. ДакIнийхтуну кьурчIишиву кIидачIлай ура ттулагу, щала роталулгу цIания. Барчаллагь тIий ура лайкьсса арс тарбия аврихлу. Жу Исмяиллущал контрактрай зун увкIсса цалчинсса гьантлия шийнмай гъансса гьалмахталъя. Бюхъу бусса, цалла даву кIулсса пишакар ия. На му чиндалулгу, къуллугъралгу лавай ан дакIний уссияв. Амма иш укун багьунни. Багъишла ити, нину, къабювхъунни уруччин, Исмяиллул цала цимилвагу аьралий гьалмахтал бивкIулуща ххассал бувну бивкIхьурчагу», чичлай ур роталул командир Антон.
«Жу Исмаиллущал ччя-ччя­ни диндалия гъалгъа тIун бикIайссияв. Ванан диндалия чIявусса затру кIулну бия. На тIурча Исмаиллущал кIул хьуннин диндалия ятсса инсан ияв. Бусласимур бюхханну, асар хьунну бувчIин буллан икIайва», чичлай ур цама гьалмахчу.
Кьурбанисмяиллун мяйжаннугу диндалия ххаллилсса кIулшиву ларсун диркIун дур чIивину унува. Тай шиннардий Харьковрайсса мизитрал имамну зузисса ванал ниттиуссу Жамалуттин гъинттул ватандалийн увкIсса чIумал, Исмяиллун ва ванал хъунама уссин Исламлунгу аьраб мазрай буккин-чичингу лахьхьин бувну, Кьурбаннунгу дакIних лахьхьин бувну бур.
Исламлулгу цала оьрму бавхIуну бур аьралий къуллугъращал, контрактрай къуллугъ буллай ивкIун ур Калининградрай. Хасъсса аьралий операциялий талай ивкIун ур цалчинсса гьантрая шийнай. Ца талатавриву щаву дирну госпитальданий хъин хъанай унува, гикку бавну бур уссил чувшиврий жан дуллусса. ХIакинтурал итакъаакьлай, госпитальдания ливхъун увкIун ур. ЦIанагу хъин хъанайна ур.
Чичлайнма бур Кьурбанисмяиллул гьалмахтал ванал ниттичIан, цайванияр, аьралий гьалмахтурай аьтIисса, рухI думуний цIими бусса икIайва тIий.
Рабиятмур ливчIунни арснал суратругу ххилтIу дуллай, арснал къахълалуву бувкIсса чебурашкагу ххира буллай, гьалмахтураясса дакIнийн бичавурттугу ккалай.

Зулайхат Тахакьаева