«Аьпалул багъру – ватандалийнсса дакI тIайлашиврул лишанну»

Июньдалул 22-нний, жула билаятрай Аьпалул ва къювулул кьини кIицI лаглагисса кьини, Буйнакскаллал райондалий Лувмур Къазанищуллал шяраву тIивтIунни Сайкумовхъал кулпатрал Украиннал аьрщарай нанисса хасъсса аьралий операциялий чувшиврий жан дуллусса цала арснал МахIачлул аьпалун бувгьусса багъ.

ДакIнин бутанну, багъ бувгьуссар ларгсса шинал. Шикку, 90 дугьайсса аьрщарай, Сайкумовхъал цала арснан МахIачлун цIа куну бувгьуссар Украиннал аьрщарай нанисса хасъсса аьралий операциялий чувшиврий жанну дуллусса аьралитурал аьпалунсса багъ. ХIакьинунин ва багъраву бувгьуну бур 400 мурхь. Хьусса бакIлахъия дачIлан дакIний бур ахIвал кIюласса кулпатирттайх, пансионатирттайх.

Республикалий цалчин бувгьусса хасъсса аьралий операциялий ватандалул ххуллий чувшиврий жанну дуллуминнал аьпалун цIа кусса багъ тIитIлатIисса ишираву гьуртту хьунни Дагъусттан Республикалул бакIчи Сергей Меликов, Аьрасатнал Обороналул министерствалул Жяматийсса советрал член Вячеслав Калинин, хасъсса аьралий операциялий ватандалул мурадру буруччаврил ххуллий жанну дуллусса аьралитурал гъан-маччами.
Республикалул бакIчинал, хасъсса аьралий операциялий чувшиврий жанну дуллуминнансса мемориалданучIа тIутIив дирхьуну махъ, цIунилгу жижара бунни ватандалул ххуллий жанну дуллуминнал гъан-маччаминнахь, кIицI лавгунни хасъсса аьралий операциялий язиминнацIа хьуминнал кулпатирттан гьарца чулухасса кумаг буллан тIий бушиву.

«ХIакьину жува цинявппа пахрулий буссару зул арсваврал, буттахъал, ласурваврал чувшивурттая. Гьамин, миннали, 1941 шинал цала ттаттахъал кунма, душманнал хьхьичIун цала хъазамру бувгьусса. Аьпалул багъру хъанахъиссар жула цашиврул, ватандалийнсса ва куннал куннайнсса дакI тIайлашиврул лишанну. Зун барчаллагь лайкьсса арсру тарбия баврихлу. Жу мудангу чIарав буссару», – увкунни Сергей Меликовлул.
Ххадижат Сайкумовал барчаллагь увкунни республикалул бакIчинахь, язиминнацIа хьусса кулпатирттаха муданна дуллалисса аякьалухлу.
«Жу, ниттихъул, пахрулий буссару ватандалул бакIрачIан оьсса кьини дучIарча, му лахъан къучагъсса арсру жула бивкIшиврия ва бушиврия. Жу мудан ватандалул чIарав буссару», – увкунни ванил.

ДакIнин бутанну, ларгсса шинал Сергей Меликов увкIун уссия ва багъ ккаккан. Тания мукьах ххуй-хъин бувссар багърал лагма-ялттусса кIанттурду, бувссар ливтIусса аьралитурал гъан-маччами ликкавансса гьарца шартIирал дузалсса къатта.
Мунияр махъ Республикалул бакIчинал, Сайкумовхъал кулпатрал сипта хъинчулий ккарккун, муниципалитетирттал бакIчитурайн тапшур бувссар укунсса «Аьпалул багъру» бугьан гьарца райондалий.
ХIакьинунин Аьпалул багъру бувгьуну бур 33 муниципалитет­рай.

Зулайхат Тахакьаева