Январьданул 29-нний 75 шин бартлаглай дур ххаллилсса лаккучу

170001Январьданул 29-нний 75 шин бартлаглай дур ххаллилсса лаккучу, Хьурттал шяравату­сса Аьвдуллагьлул арс ХIажиев Набинан. ЧIивинияцIа захIмат ххирасса, дуккавриву итххявхсса Наби, ххуйну школагу къуртал бувну,
Дагъусттаннал университетрал строительный факультетгу къуртал бувну, экономикалул элмулул кандидатгу хьуну, личIи-личIисса жаваб дулайсса давурттай зий уссия.

ЦIана зий ур цала тIиртIусса консультационный фирмалул директорну.
Хьурттал жяматгу, дусталгу барча уллай буру ина увсса кьинилущал. ЧIа тIий буру вин цIуллушиву, давриву хьхьичIуннайшивуртту. Ттинин куна, ттиния тихунайгу щарнил жяматралгу, вила гъан-маччаналгу чIарав ацIансса кьудратгу, кашигу дулуннав вихьхьун.
Хьурттал жяматралгу,
дустуралгу цIания Кьурбанов Шамил ва АьвдуллатIипов АьвдуллатIип