Элмулун хас бувсса оьрму

je_6ДакIнийхтуну барча уллай буру ялун нанисса юбилейращал жула хьхьичIунсса шяравачу, Москавлив яхъа­нахъисса ХIамидлул арс АхIмадов Энвер. Ванал цалва оьрмулуву ххуй-ххуйсса лахъшивуртту ларсунни, зузисса кIанай ларайсса ккаккияртту хьун дунни, цува кIулминнал дянив мудангу бусравну ия. Энвер, ина цIуллу аннав, цIуллушиву дулуннав, дуллалисса давурттаву кабакьиннав, оьрчIая хавар ххуйсса баяннав! Ина ва дунияллий щалихханнин итаннав!
ГьунчIукьатIрал
ккурандалул чулуха
Зиябуттин ХIажимирзаев

Март зурул 16-нний Гьун­чIукьатIрал шяравасса АхIмадов Энвер ХIамидлул арс дунияллийн увккун 80 шин бартлаглай дур.
Амин Аьбдуллаев
ХIамидлул шама арс ия: Энвер, Руслан ва Кьурбан. Вайннал агьлу ГьунчIукьатIрал жяматраву ду­ккаврил хьхьичIун ливчуминнавух ккалли бувай. Вай шамунналвагу школа медаллай къуртал бувну бур, шамунналагу Москавлий бур учинсса сий дусса институтгу къуртал бунни – Бауманнул цIанийсса МИФИ-физико-инженерный.
АхIмадов Энвер ва Кьурбан къакIулсса ца Дагъусттаннай ба­къасса, Гуржиянаву, Азирбижаннаву ва Таджикисттаннай чансса бикIантIиссар техникалул элмулуха зузисса аьлимтал .
nd_2АхIмадов Энвер увну ур 1934 шинал ГьунчIукьатIрал шяраву арцул усттарнал кулпатраву. Медальданий Гъумучиял дянивмур даражалул школагу къуртал бувну, Энвер 1951 шинал увххун ур Москавлий Бауманнул цIанийсса Лавайсса техникалул институтравун. ХьхьичIвагу уттигу ца яла гужмур институтравун увххун, 1957 шинал ЯтIул дипломрай къуртал бувну бур. Энвер мукьцIаллийсса шиннардий щалагу союзрал агьамшиву дусса 35 азара инсан зузисса электронно-вычислительный центрданул кибернетикалул лабораториялул хъунаману зий ивкIссар. АхIмадов Энвер шиву зузиссаксса шиннардий элмулун хасъсса чIярусса давуртту дурну дур.
Энвер ур дакI хъун дакъасса, хъинну аьчухсса, инсаннан кумаг буван, чIарав ацIан чялишсса инсан ур. Ванал цала бугьарасса нитти-буттангу кумаг бувну, мюрщими уссурвалгу дуккин бунни. Энвердул 3 оьрчI бур. Буттан цIа дирзсса ХIамид Аьрасатнал мультфильмардал студиялул директорнал заместитель ур.
Энвердун дакIнийхтуну лакгу, буттал улчагу ххирар. Лаккуйн къаувкIсса шингу къашай. Ванал дакI аьчухшиврул, Москавлив увкIма ваначIа ацIай. Ванан хъамал ххирашивриягу цIа дикIай.
100_0023ХIурмат хъунмасса Энвер ХIамидлул арс барча уллай буру 80 шинал юбилейращал. ЧIа тIий буру вин, Энвер, цIуллушиву, ина оьрчIал оьрчIал ххари уллай, ми тарбия буллай, оьрмулул уччиннин итаннав.