Щалагу Аьрасатнал шяраваллил хозяйствалул перепись

24foto_11Аьрасатнал хIукуматрал баян бувсса куццуй, июль зурул 1-нния август зурул 15-ниннин щалагу Аьрасатнаву дикIан тIий дур шяраваллил хозяйствалул перепись. Уттигъанну на хьунаавкьуссияв Ккуллал райондалийсса Дагъусттаннал «Дагестанстат» идаралул вакил Апанниев Зубаирдущал. Ванал ттухь бувсуна Ккуллал райондалий хьунтIисса переписьрацIун бавхIусса иширттаяту.

— Цалчин, шяраваллил хозяйствалул перепись дувайссар 10 шинай цал. Ванияр хьхьичIмур хьуссар 2006-ку шинал. Перепись дуваврил даву ХIукуматрал цIания дуван тапшур бувну бур кIанттал сакиншиннардайн. Ккуллал райондалий, райондалул бакIчинал хIукмулийн бувну, сакин бувну буссар комиссия. Мунил председательну ккаккан увну ур райондалул бакIчинал хъиривма Чупанов Адам. Бур мукунма ва комиссиялувун бухлай райондалул администрациялул отделлал бакIчитал ва шяраваллал администрациярттал бакIчитал. Вай бакъагу, ккаккан увну ур райондалул чулуха перепись дуллалиминнал ялув авцIусса уполномоченныйгу – Рамазанов МахIаммад. Такну перепись дуллантIиссар 6 переписчик ва вайннал ялув авцIусса инструктор. ХIисавравун ласлантIиссар: ятту-гъаттара, хъу-лухччи, механизмарду, ахъувусса мурхьру ва цаймигу шяраваллил кIанай яхьуншиврул ишла дувайсса аьркинлугъру, — бувсуна Зубаирдул.
Рамазанов МахIаммадлулгу ххи бувна:
— Цалчин ттун кIицI буван ччива му перепись шяраваллил кIанттай яхъанахъисса инсантурал ахIвал-хIал кIул буван ччисса хIисав-ккал душиву. Переписьрай инсантурая тIалав къабуллантIиссар гайннал цала бувсмунияр ххишала цичIав. Анкетарттайсса затру жухь цукунчIавсса ихтияр дакъа­ссар, Статуправлениялийн дулун дакъа, цамур идаралийн дулун. Мунияту на кIицI буван ччай ура инсантуран цукунчIав нигьа бусан къааьркиншиву цала переписчиктурахь бувсъсса зат­ру инсаннал ихтиярду ссуссукьу дувансса иширай ишла къадайшиву. Шикку ттун тавакъю буван ччай бур инсантуран кIулну бикIан багьлагьишиву цала циксса квадрат метрарду хъуруннил, лухччал ишла дуллай канихь ду­ссарив. Вай цахьрасса аьрщарая цими квадрат метра ижаралий (арендалий) дуллуну дуссарив. Шиккугу ттун кIицI буван ччива аьрщи ижаралий цаманахьхьун дулавриву цукунчIавсса закон зия даву къахъанахъишиву.
Перепись дуллалисса инсантал хьхьичIава чIявусса, 40-ннийн бивсса, бикIайссия. Утти, финансирттал ишру ссу­ссукьу шаврийн бувну, жулла райондалий 6 переписчик ур. Мунийн бувну на тавакъю буллай ура жула инсантурахь, зула къатрайн переписчик увкIсса чIумал, чIун дакъар къатIий, га зана къаитлай, ганал буллусса анкеталий­сса суаллахьхьун жавабру дулара тIий.