Шяравучунал юбилей

51_5Декабрь зурул 10-нний Цалчинмур ЦIувкIратусса Ма­­хIаммадлул арснан Аьбидов Сулайманнун оьрмулул 80 шин хьунтIиссар.

ПатIимат Рамазанова
Шяраваллил жяматрал, дустурал, гьалмахтурал мунайн хIурматрай Аьбидов учай. Сулайманнул ххаллилсса ппу аьрая зана къавхьуссар, мунан чIярусса захIмат-жапашивуртту хьунадаркьуссар,
амма ссингу ппу акъашиву кIул хьун къабивтун, яхIлий оьрму бувтссар, цацIунма ссугу чивун буккан бансса хIарачатрай. Буттал шяраву арулва классгу къуртал бувну, Буйнакскалий зоотехникнал кIулшивуртту ларсъссар, зий ивкIссар 1-мур ЦIувкIрав ОТФ-лул хъунаману. Давриву итххявхсса, кIулшивурттал хъирив агьнувасса Сулайман ивтссар Ккуллал райондалул райком комсомолданул секретарьнугу. Райондалул идарарттай зузийнигу, му бусравну, лавайсса хIурмат-кьиматрай уссия. 70-ку шиннардий Сулайман Къазахъис­ттаннайн, Шевченко шагьрулийн, ссяткарну зун лавгссия. Пенсиялийн укканнин зий уссия му шагьрулий, лакрал ка мусилсса усттартурал цIа гьаз дуллай. Жул куяв ХIажиаьли КьурбанмахIаммадовгу Шевченколий ссяткарну зий икIайва. На кIийла лавгссара Шевченколийн. Жул ЦIувкIратусса цаймигу бия тих ссяткарталну зий, ми цинявппа хъинну хIурматрай бия. Ми зузисса кIанттурдайн лагайхту, чIалай бия тайннал агьалинал дянив жулва ссяткартал цукун хIурматрай буссарив. ХIайран бувнав дагъусттаннал диаспоралул дусшиврийсса арардалгу. Тих Дагъусттаннай дакъасса ччаву дия дагъусттан агьалинал кувн­нал кувннах, бухху-букку бия кувн­нал кувнначIан. Хаснува лак хIала-гьурттуну, циняв байранну цачIу хьунадакьлай, щябикIлай-бизлай бия. Бюхъай гъурбатрай бушиврул цIакь дурсса ччаву дикIан му, амма дурхха регионну диаспорардал хIала-гьурттушиву дурагу дакъа­сса. Сулайман ия Шевченколийсса Дагъусттаннал диаспоралул ца яла чялишма, хаснува лак цачIунмай буллалима. Сулайманнул даврин лавайсса кьимат бишлашисса тамансса хIурматрал грамотартту ва бахшишру танийра дия шагьрулул хъуниминнал.
Сулайман ххуйсса ппугу ур. Кулпат Нурижатлущал мунал ххюва оьрчI (кIива душ ва шама арс) тарбия бувссар, мигу, цивппа кунма, лак ххирасса, жяматраву, лагма-ялттуначIа хIал бавкьусса инсанталну. Сулайманнун ва Нурижатлун нязаннийсса бивкIулул зевххусса арснал кьурчIишивугу духIан багьунни.
Пенсиялийн уккайхту, Да­гъусттаннайн зана хьусса Сулайман ЦIувкIуллал жяматрал иширттавух чялишну хIала увхссар ва уттигу шаймур буллай ур. Му ур жагьилтурал насихIатчи, шяраваллил жяматрайгу, цува гьуртту хьунийгу цIу-цIанпир байсса инсан, ххишала акъа лак ххирасса, авцIусса кIану ххуй байсса. ЧIявур ванал дустал, гьалмахтал. «Къатта-къушлил, ичIаллил хъунмур чIюлушиннагу, хъус-хъиншивугу дусталли, ужагърай дустал бунири дакIниву тир­хханну дикIайсса», — учай Сулайманнул. Ссилсса, цаярва мюрщиминналсса буллай хъуна хьусса, дустураха хIурмат буллай аьдатсса, ялун увкIнаха къуллугъ буллан ххирасса Сулайманнул къушлий ххаришивуртту чIяру даннав!
Барча дуллай бура вил юбилей, ттула бутталгу ( аьпа бивул) хъинсса дус, Аьбидов Сулайман! Вания тиннайгу дулуннав Хъунасса Аллагьу Тааьланал чIярусса шинну, цIуллуну- цIакьну, оьрмулия ххарину, вила кулпатрал, гъанминнал ва дустурал дянив дичинсса. Ххари улланнав наслулул!