Шяраваллил хозяйство гьаз дуллан

31-2015_5ЦIуссалакрал райондалул цIуминалийсса агьалинангу, гьай-гьай, маэшатрал чул бищай ттарцIну хьун аьркинни шяраваллил хозяйство. Бур цIуминалий шяраваллил хозяйство ччаннай дацIан даву мурадрайсса давурттив дуллалисса фермерталгу.

Вихшала дишин буллалисса даву дур теплицардалмур хозяйстварду. Гьай-гьай, миннуй каялувшиву дуллалими бикIу, миннуха зузими бикIу бюхъу-бажар бусса, давриву дакI дирхьуну зузисса бухьурча. ЦIуссачIурттащиял шяраву жагьилсса фермер Мансур Гадачиевлул хIасул дурсса «Милана» тIисса КФХ-гу( крестьянско-фермерское хозяйство) теплицалул хозяйство дур, Новостройрай захIмат булларча, аьрщи агьалинаха зузи дан бюхъайшиву мяйжан буллалисса. Шагьрулий хъуна хьусса унугу, аьрщараха хIурмат буллан гъирасса Мансур шяраваллил кIанттайнгу ивзун, цалламур участокрай теплицардаха зун ивкIун ур. Яла чIаххуралми аьрщивгу арендалий ларсун, микку теплицардаха зун ивкIун ур. Гьаннайсса, 10 сот­калия айивхьуну ур, утти мунал участокрай кIива теплица бур. Жагьилсса фермернал бюхъу-хIарачат чIалай, райондалул хъуниминнал мунахьхьун ялагу аьрщи дуллуну дур. Мансур теплицардаву нисварти ххяххан буллай ва томатру дуллай ур, ми даврил технологиягу ххуйну лархьхьуну. Мансур цалла продукция кIанттул ттучаннайн ва базаллавун дуллай ур, жучIара ххярхми ахънилсса тIалав дуллалимигу чIявусса бухьувкун. Гьай-гьай, цалла продукция Дагъусттаннал кьатIувгу гьан дуллансса хиял бур мунал, му хиялгу бартбигьиншиврул зий ур унгу-унгуну. ЦIанакул муначIа 6 инсан зий ур, ялу-ялун хозяйство гьарза-гьарта дуллансса ххуллу-чаранну ккаклай ур.
ХIалли-хIаллих цIумина­лийсса агьалинал оьрмугу нирхиравун багьантIиссар, цIакьну ччаннай дарцIусса Мансур Гадачиевлул продукция тIалав дуллалимигу гьарза хьунтIиссар. Новостройрай оьрму сантирай ва лябукку буну хьхьичIунмай хъит тIуншивруллив, чара бакъа аьркинни предпринимательтуралмур хIарачатгу. Мансур Гадачиев ухлай ур Дагъусттаннал Тепличниктурал ассоциациялувунгу. ЧIа тIий буру мунан ттиния тихунмайгу дуллалимуниву тIайлабацIугу, агьалинан хайр-мюнпатмуниха зунсса каши ва кьудратгу.

Лажин хIадур дурссар ПатIимат Рамазановал