Шинал жям дуллалисса райондалул депутатътурал сессия

Декабрьданул 27-нний Ккуллал райондалул администрациялул актовый залдануву хьунни райондалул депутатътурал шинал жям дуллалисса сессия.

Сессия бачин бувну ия Райондалул депутатътурал собраниялул председатель Оьмаров Гъази. Ванал бувсуна сессиялий гьуртту хъанай бушиву Райондалул собраниялул депутатътал, идарарттал бакIчитал, шяраваллал администрациярттал каялувчитал, Ккуллал райондалул муниципал сакиншиндарал бакIчи Саэд Сулайманов, ванал хъиривми, Дагъусттаннал БакIчинал зунттал районнайсса вакил МахIаммад Камилов, ванал хъиривма Аздар СалихIов, Дагъус­ттаннал Халкьуннал Мажлисрал депутат Аьбдулла Расулов.
Сессиялий ххал бигьлай бия ларгсса шинал райондалий социал-экономикалул давурттив ци бущилий най диркIссарив. Вай масъаларттан хасъсса отчетрал махъ лавхъуна Ккуллал райондалул бакIчи Саэд Сулаймановлул. Ванал отчет дуллай буру, чан-кьанну кутIагу дурну.

«Учин бюхъанссар 2016-ку шин Ккуллал райондалий ларгшиву паракьатну экономикалул ва социал иширттал чулуха. Гьашинусса шин хIисав хъанай дия Зунттал шинну. Мукунна гьашину хьунни Аьра­сатнал ПаччахIлугърал Думалувун ва Да­гъусттаннал Халкьуннал Мажлисравунсса депутатътурал бувчIавуртту. Вай бувчIавурттугу ларгссар цила багьайсса кьяйдалий, личIисса аварашивуртту ва аьлагъужартту къавхьуну.
Зунттал шин тIитIаврин хас дурсса тяхъашивуртту хьуссар жучIарагу, Хъювхъиял шяраву. Ги­кку гьуртту хьун бувкIун бия Дагъусттаннал БакIчинал ва ХIукуматрал администрациярттал вакилтал, чIаххувсса районнал каялувчитал, Лакрал театрданул артистал. Ши­ккува гьуртту хьуссар райондалул шяраваллал фольклорданул коллективругу. Ларгсса шинал Хъювхъиял шяраву бакьин буван бювхъунни Культуралул къатри, шяравусса ламу, ккурчIа. Ккуллал шяраву дузал шавай бур бакьин буллай спортрал комплекс. Творчествалул десант хIисаврай, жучIанма бувкIссар творчествалул зузалт, Ссихьрал театр. Шинал мутталий школардай, оьрчIал багъирдаву ва ххи­сса кIулшиву дулайсса идарар­ттай най бивкIссар конкурсру, спорт­рал бяст-ччаллу, цийгу хас бувсса Зунттал шинан. Райондалул культуралул зузалтрал дурссар хъинну чIярусса искусствалул ва культуралул байранну.
Яла агьаммур мурадну хъанай бивкIссар ва вания гихунмай хъанахъиссар райондалий яхъана­хъисса инсантурал экономикалул ва социал зумунусса иш-тагьар ххуй хьун даву. Вай ишру дузал бавриву гьуртту хьуссар циняв шяраваллал бакIчиталгу.

Демография

Дагъстатрал сияхIрайн бувну, Ккуллал райондалий яхъанай ур 11094 инсан. Ми хъанай бур ларг­сса 2015-ку шиналнияр 145 инсан чанссану. 2016-ку шинал жула райондалий бувну бур 109 оьрчI-душ. Дунияллия лавгун ур 84 инсан. ХIисав-сан дурсса чIумал, 25 инсан ххи хьушивуну хIисав хъанай бур. Амма райондалия лавгсса инсантурал сияхI ххисса хьушиврийн бувну, аьмну яхъанахъисса инсантал ларгсса шиналнияр чан хьуну бур. Умуд бур чIал къавхьуну райондалий яхъанахъисса инсантурал сияхI ххи хъананссар тIисса. Му иш мукун хьуншиврул райондалул администрация инсантал зун­сса кIанттурду хIасул буванмур буллай буссар. Инвестициялул проектирттайн бувну Къяннал шяраву Парфюмериялул ва косметикалул кьай-кьуй итадакьайсса фабрика бувансса икьрал дуссар. Гикку зунсса инсантурал сияхI дикIан тIий дур 50 зузалайн дирсса. ЧIяйннал шяраву най ду­ссар накIлил дукия дувайсса ферма дуллалисса давурттив. Ши­ккугу 10 инсан зунсса кIантту хьун тIий бур. НакIлия дукия дувай­сса цех Ваччавгу тIитIинсса икьрал дуссар. Шиккугу 10 инсаннан зун­сса кIантту хьун­ссар. Ккуллал шяраву нис дувайсса цех тIитIинтIиссар, 5 зузала зунсса. Вай давурттив бакIуйн дуккан дуван бюхъарча, демографиялул иш-тагьар ххуй хьун тIий дур.

Экономика хьхьичIуннай шаву

Экономикалул комплекс хIасул хъанай бур строительствалия, шяраваллил хозяйствалия, транспорт­рая, дахху-ласулия. Райондалий дур чIярусса ишла къадуллали­сса дугьайсса хъуру, цалгу бусласи­сса жучIава бучIантIимур оькки­сса бакъашиврия. Амма хъурунная дучIайсса бакIлахъия даххан къа­хъанахъаврил, оькки-ххуйшиврул чулуха яларайсса душиврул, архну зунттаву дирхьусса душиврул чулуха «байча» щилай бур. Инвесторталгу вай ишру сававну жучIанма чанну бакъа най бакъар.
Дагъстатрал сияхIрайн бувну райондалий ур 302 таксса ишбажаранчи, 97 – юридический статусрайсса идара. Вайннува 11 дахху-ласулул, 8 строительствалул, 5 коммунал ва социал, 14 шяраваллил хозяйстварттал, 27 кIулшиву дулаврил, 1 цIуллушиву дуруччаврил, 29 культуралул,1 жагьилтурал политикалул бур.
2016-ку шинал мутталий дянив­сса ва мюрщисса предприятиярттал ва организациярттал дахху-ласу хьуну дур 424, 8 миллион къурушрайн дирсса. Цалла итадаркьусса хъуслил сияхI хьуну дур 21,2 миллион къурушрайн дирсса.
«Обеление экономики» тIисса хьхьичIунсса проект оьрмулуву бартдигьиншиврул бувну бу­ссия хасъсса хIукму. Ва хIукмулул тIалавшиндарайн бувну 2016-ку шинал ишла дуллалисса аьрщи цала душиврийсса чагъарду щаллу бувунни 427 инсаннал, гьанусса къатта-къушлил заллухъру бушиврийсса – 199 инсаннал. Вай дакъагу, 200 материал хьунни аьрщи цалашиврий дацIан дурсса. Ялагу дур 65 материал МФЦ-лийн Россреестрайн дуллусса. 2016-ку шинал 9 таксса ишбажаранчи налогирттал сияхIрайн лавсун ур. Шинал мутталий кьутIи къачирчуна зузисса 218 инсан ялун личин увну, миннахь кьутIирду чичин буван бювхъунни.
Циняв райондалийсса шяраваллавусса кучарду, цIарду дирзун, сияхIрайн лавсъссар. Вай цивппагу ФИАС программалувун лавсъссар.

Шяраваллил хозяйство

ТIайланма учин, уттигу райондалийсса СПК-дал экономикалул ва финансирттал иш-тагьар жапанурасса дур. Мукун бухьурчагу, циняв СПК-дал шин къуртал дунни мюнпат лавсун. Мукунма кIицI буван ччива 2016-ку шинал федерациялул ва республикалул бюджетир­ттава СПК-дан кумагран итадаркьу­сса арцу ларгсса шиналнияр гьашину шамилла ххишаласса хьуну, 42,4 миллион къуруширттайн дирссар. Укун бунува, уттигу СПК-дал каялувчитал шяраваллал хозяйство хъит учин дувансса пикрирдачIан букIлан бувар. Хьхьарану ишла дуллай бур щин дишайсса Бабаюртуллал райондалийсса аьрщи, яларайсса дур ятти-гъаттарая дучIан дуваймур, яттил, гъаттарал тайпардал журарду ххуй баврил чулийнмай буруглай бакъар. Циняв СПК-дал кIинттулнинсса хъала лазунигума дузалну хIадур дуллай бакъар.
Ккуллал райондалул Агропромышленный комплекс хIасул хьуну бур 18 СПК-лия, 105 КФХ-лия, 2480 ЛПХ-лия. Вайннал дуллали­сса давурттив дур ятту-гъаттара ябаву, нагь-нис даву, хъуния бакIлахъия дучIан даву. 2016-ку шинал ахирданийннин Ккуллал райондалийсса инсантурал ябуллай бур 20 398 лухIи гъаттарал бакI, вайннувату 12754 ­оьллу бур, ятту ва цIуртти бур 218 593 бакI, лелуххант (аьнакIив, къазру, индушкартту) 2046 бур. Мукунма бур ттукри ва балчантгу.
Жуяра нанисса шинал мутталий итадаркьумунил сияхI дур 20346 тонна накIлил, 2, 628 млн. ккуну­ккирттал. Дарххуну дур, сагъсса ятту-гъаттара хIисавну, 1,92 азарда тонна дикIул.
СПК-дахь дугьайсса хъуру дур 2792 гектар. Вайннувату 519 гектар – къама бугьайсса, 388 гектар – нувщи бугьайсса, 39 гектар – ахънилсса дугьайсса. КФХ-дахь дур 250 гектар. ЛПХ-дахь дур къама бугьайсса 139 гектар, ххалазанну – 23 гектар, люцерна дугьайсса – 22 гектар, къур дугьайсса – 15 гектар, хъюрув дугьайсса – 7 гектар, калан бугьайсса – 17 гектар.
2016-ку шинал хIадур дурну дур 4630 центнер хъала лазундарал, дучIан дурну дур 210 тонна къалмул, 5759 тонна нувщул, 63 тонна ахънилссаннул. Къама хьун баву хъунмурчIин хьуссар Бабаюртуллал райондалийсса жулла аьрщарая. Амма гиккугу, хъуруннайн дишинсса щин дузал къахъанахъаврийн бувну, дучIан дуваймур хьхьарасса хьунни. Мунин багьана шавунугу хъанай бур, мелиорациялул давурттив дурагу къадуллай, щин дишайсса архру гьагълицIа марцI къадуллай бушиву. Жу цимилагу ва иширая бувсъссар Дагъусттаннал Шяраваллил хозяйствалул министерствалухь. Жунма райондалийсса СПК-дал каялувчитуращал багьлай бур хIала-гьурттуну зун, дугьайсса бакIлахъия, цумур ххуйну хъанай дурив, гай дугьлай, аьрщи хайрну ишла дуллан.

Инвестицияртту

Райондалий нани дурсса инвестициярттал программалийн бувну бакьин бувссар Хъювхъиял шяравусса Культуралул къатта ва ккурчIа. Вай давуртту дуван инвесторнал харж дунни 10 млн. къурушрал. Шиккува бакьин бувссар шяраваллил чIарах нанисса кьакьалул ялттусса бухсса ламугу. Ва ламу бакьин бувангу инвесторнал харж дунни 1млн. къурушрал.
Най дуссар мукунна Ккуллал шяраву спорткомплекс бакьин буллалисса давурттивгу. Вай давурттивгу инвестор дуллай уссар. ЧIяйннал шяраву дуллай буссар 100 лухIигъаттара ябуллансса ферма. КIа дувангу харж дуван тIий дур инвесторнал 70 млн. къурушрал. Ва ферма дувайхту шикку зун­сса кIантту хьун тIий бур 15 зузалан. ЧIяйннал шяраву буллай буссар машиналул запчастьру даххайсса ттучан. Ва ттучан буван инвесторнал харж дуван тIий ур 3, 5 млн. къуруш арцул. Ваччиял шяраву буллай бу­ссар къатта-къушливу ишла дувайсса химиялул хъус даххай­сса ттучан. Ва ттучан бувангу инвесторнал харж дуван тIий ур 1,5 млн. къурушрал.
Бур мукунма инвестортал райондалий цайми давурттив дуванну тIиссагу. Ккуллал шяраву дикIуя дукия дайсса цех буванна тIисса инвестор ур. Ва цех буванну ванал харж дуван тIий ур 25 млн. къурушрал. Хъюйннал шяраву индюшкарттал ферма дуванна тIисса инвестор ур. Та ферма дуван харж дуван тIий бур 5 млн. къурушрал. Ваччиял шяраву накIлия дукия дуллансса комбинат буванна тIисса инвестор ур. Ва комбинат буван ванал харж дуван тIий ур 40 млн. къурушрал. Мукунма Къяннал шяраву парфюмерно-косметический фабрика буван проектрал давурттив дуллай буссар «ГЕЛЕН» тIисса инвесторнал вакилтал. Ва проект дузрайн дуккан дуван харж дуван багьлай бусса бур 780 млн. къурушрал.
Жула район инвестортуран цала арцу иширайну дачин дувансса кIану бушиву буслай буссар райондалул администрация.

Ишбажаран_чишиву

Ккуллал райондалул администрациялул муданма цила хьхьичI бивхьусса мурадну хъанахъиссар ишбажаранчишиву дуллан ччи­сса инсантуран хIалурду хIасул дуллалаву. Райондалийсса 14 шяраву дахху-ласу дуллалисса 51 ттучан бур. Вай ттучаннай зузиминнал ­аьдад дур 57 зузалал. ЧIяруми шяраваллаву нюжмардий цал дувайссар ярмукIа. Шинал мутталий дурссар 168 ярмукIа, 160 дахху-ласу дуван­сса кIанттурдугу хIасул бувну. Дукия хIадур дуллалисса 4 ишбажаранчигу ур райондалий. Шиккугу зий ур 9 зузала. Шиккува ххи буван ччива, октябрьданий райондалул стадиондалий дурссар «Мусил ссут» цIанилусса ярмукIа. Шикку дахху-ласу дуллалиминнан бувну буссия 120 кIану. Вания тихунмайгу райондалул администрация хIарачат буллантIиссар райондалул вивсса дахху-ласу гьарза даврил чулухунмай…».

Цала отчетраву Саэд ХIас­ниевичлул гьаз бувна мукунма райондалул бюджетран хас був­сса масъалагу. 2016-ку шинал­сса бюджет бусса бия 234 млн. ва 232 азарда къуруш. Республикалул экономикалул тагьар ссуссукьу­сса душиврийн бувну, вай кка­ккан дурсса арцу чанну райондалийн дуркIшиврийн бувну, хьуну ду­сса дия 178 млн. ва 78 азарда къуруш. Му хъанай бусса бур бюджет­рал 76%. Шиккува ванал кIицI бувна райондалул вив дучIан дурсса дагьиялул аьдад хьушиву 37,6 млн. къуруш. Дагьия дучIан давриву хIарачат бувшиву кIицI бувна Ва­ччиял, ЦIущардал, Хъювхъиял шяраваллал администрациярттал. Цала отчетраву ванал кIицI бувна, мукунма, Дагъстатрал сияхIрайн бувну, мюрщисса ва дянивсса предприятиярттай райондалий зий ушиву 612 зузала, давур­ттах луглагиссагу райондалий ушиву 86 инсан. Аьркинну бусса бия ятти-гъаттаралсса бувайсса зузалт, трактористал ва цаймигу шяраваллавусса давур­ттал пишакартал.КIицI бувна мукунма мушакъатсса 18 инсан давурттал дузал уван бювхъушиву. КIицI бувна райондалийсса шяраваллавун щин дурцусса бургъурдал лахъишиву 71,6 км. душиву, вай 15-хъул шиннардил хьхьичIва бивхьу­сса бургъурду бушиврийн бувну, ба­ххана буван ягу цIусса бишин багьлай бушиву.
Райондалул жямат социал чулуха буруччаврил давурттая буслай, ванал кIицI бувна райондалий ушиву захIматрал ветерантал, къинттуллух зий бивкIми, политикалул щавщи щуми 907 инсан, вайннан цинявннан дулайшиву законнал тIисса кьяйдалул лагрулул арцу. Вайннавату 742 инсаннан дулайсса дия мукунна къатта-къушлих дулунсса коммунал куклушиврухсса арцугу. Мукунма шяраваллаву яхъана­хъисса 654 пишакарнангу дулайшиву бувсуна къатта-къушлихсса ва коммунал куклушиврухсса арцу. КIицI дурна мукунна шинал мутталий райондалий дурсса бугьараминнан хас дурсса байраннугу.
Райондалул жяматрал цIуллу­шиву дуруччаврия буслай, кIицI бувна бушиву ЦРБ, 60 къашайшалансса тах бусса, Ккуллал шяраву – 10 къашайшалансса кIану бу­сса азархана, Вихьуллал шяраву – хIакин усса амбулатория ва лирчIми шяраваллаву бушиву 11 ФАП. Райондалун дузал къахъанай бивкIсса личIи-личIисса цIуцIавурттал пишакартал жучIанма бучIаврил масъалагу, «Земский доктор» программалийн бувну, щаллу буван хьушиву бувсуна. КIицI бувна райондалул азарханалул инфекционный отделениялул къатри гьануцIакул дакьин дуллай бушивугу.
КIулшиву дулаврил масъалар­ттан хас бувмуниву бувсуна райондалий бушиву кIулшиву дулай­сса 23 идара, вайннувату 4 оьрчIал багъ, аьмсса кIулшиву дулайсса 14 школа ва ххисса кIулшиву дулайсса 5 идара. ОьрчIал багъирдавун занай бу­сса бия 259 оьрчI-душ. Багъирдаву­сса кIантту аьркинссагу бусса бия 37 оьрчI-душ. Циняв школарттай дук­лакисса оьрчIал жям дия 868 оьрчI. Вай ларгсса шиннайнияр чансса бушиву бувсуна. Цала докладраву Саэд ХIасниевичлул гьарта-гьарзану бувсуна райондалул кIулшиву дулаврил масъалар­ттая, дуклаки оьрчIру конкурсир­ттавух, олимпиадарттавух гьуртту шаврия ва гьаз бувна цаймигу чара бакъа ялув бацIан багьлагьисса масъалартту.
Райондалул культуралул учреждениярттаятусса докладраву Саэд ХIасниевичлул кIицI бувна вайннал давурттив хас дурну душиву ялун нанисса ник ватан ххирану, нитти-буттахъал аьдатру ядуллай тарбия буллалаврин. Бувсуна райондалий бушиву культуралул 28 идара. Бувсуна райондалийсса спортрал, физкультуралул, туризмалул ва жагьилтурал дянивсса политика цукун най дуссарив.
Докладрал ахирданий Саэд ХIасниевичлул кIицI бувна кIанттал сакиншиннардан багьлай бушиву инсантал яхъанахъисса кIантту ххуй чулийнмай хъит учин буллан. ХIатта Аьрасатнаву махъсса шиннардий экономикалул ва финансирттал ишру ссуссукьуну бухьурчагу, шяраваллал администрациярттал цала канихьсса аьрщи зузи дуварча, ишла дуван ччинахьхьун ижаралий дуллуну, жула зунттаву­сса инсантурал оьрму ххуй чулийнмай бачиншиву кIицI бувна.
Саэд ХIасниевичлул докладрая махъ ихтилатру бувна Кку­л­лал райондалул администрациялул вив­сса политикалул отделданул бакIчи Хизриев Шамххаллул, Хъусращиял шяраваллил бакIчи ХIажиев Эдуардлул, Ваччиял шяраваллил бакIчи МахIаммадов Арсеннул, УО-лул хъунмур ХIаммакуева Альбинал, Ккуллал райондалул Жяматрал советрал председатель Маммаев Рамазаннул, Ккуллал шяраваллил 2-мур школалул директор Мурачуев Аьбдуллул, Ваччиял школалул директор Мирзаева Бажил, Дагъусттаннал Халкьуннал Мажлисрал депутат Расулов Аьбдуллал, Дагъусттаннал БакIчинал зунттал районнайсса вакил Камилов МахIаммадлул.
Сессиялий райондалул бакIчи Сулайманов Саэдлул дурккуна райондалийн инвестицияртту дачин дуваншиврул дуллалисса давурттан хас дурсса рисала (вания бусанну личIисса макьалалуву).
Сессиялиясса репортаж хIадур дурссар
ХIажимурад ХIусайновлул