Шагьрулия шяравунмай

gor_5Уттигъанну буттал шяравусса къатрал мурцIнийсса чIамуй авцIуну унува, чIаххуврал къатрава бувккун, кIюрххил дарсирайн нанисса кIия оьрчI ттул янилун агьуна. Вай ттул чIивинияцIавасса дус, чIаххувчу Кьурбанов Юсуплул ва ванал кулпатрал ПатIимал арс Залимханнул Кьурбан ва Аьбдул тIисса оьрчIру бия.

ХIажимурад ХIусайнов
Вай оьрчIал нину-ппу, шяраву давурттив дакъашиврийн бувну, шагьрулийн лавгун, гилу зийгу, яхъанайгу буссар. Кьурбан 4-мур классравун лагайссар, Аьбдул дахьа гьашинур 1-мур классравун занан ивкIсса. На, оьрчIру ххари буван, вайннал суратгу рирщуссия. ОьрчIру янилун багьаврийну ттул дакIниву хъинну хъуннасса ххаришиву хIасул хьуна.
Уттигъанну Ккуллал райондалул УО-рал бакIчи АхIмадов Шамиллущал ихтилатрай унува, ванал кIицI бувуна: «Ккуллал райондалий школардайн заназисса оьрчIру чан хъанай бушиврийн бувну, школардал статус даххана дуван бюхъай­ссар», — куна.
gor_4Явара ва на цIана ихтилат буллалисса масъала ялттутувасса бакъарча, бунияла миллат­рал гьану хIуркь тIисса ишираятусса ишну хъанай бур. ЧIалачIисса зат бур школардайн заназисса оьрчIру бакъа, школарду лакьайхту, шяраваллу дакъашиврун ккалли дуван багьантIишиву.
Буссарив ва иширан чанссавагу чаран лякъинсса хIучча? Цумарив ца аькьлукарнал увкуну бур: «Бартбигьин къашайсса масъалартту къабикIайссар», — куну. Гьай-гьай, Вихьлив буллалисса интернат бусса школа бувну чулийн буккан буван хьурча, цахъис бухьурчагу ва масъалалучIан гъан хьунссияв жува. Яни ттул чIаххув оьрчIру кунма шяраву хъунбуттахъул, хъунбавахъул бакъасса, шярава бувксса жагьилтурал цалва оьрчIру дуклан Вихьуллал школалийн гьан буванссия, шиккува интернатгу бухьувкун. Ва цалчинмур ша хъанай бур. Ялагу, мукъурттийну ва дуванну, та дуванну тIий, шяраваллил бакIчитал бувчIлачIисса чIумал чIявусса хаварду бикIай. Мунийн бувну, вайннаяту ча­гъарданий чирчусса программа тIалав дуллан багьлай бур, инсантурал оьрму ххуй чулинмай цукун баххана буван ччай уссарив бусласисса. Га программалул сияхIраву бикIан багьлай бур «шяраву зунсса кIанттурду жагьилсса ва цаймигу пишакартуран хIасул буванна» тIисса ххагу. Улу, шяраваллал депутатътурал укунсса хха цалла программалуву бакъасса кандидатнал документру кьамул къабувантIисса хIукму буван бучIия.
ЧIалачIисса зат бур жямат­рал дянивсса дахханашивуртту га жямат ца хьуну къадайдишайшиву. Гай дахханашивурттал сиптачиталну таксса инсанталли бикIайсса. Гайннал цалла дуван дакIниймур жяматрал хьхьичI дишайхтур, гайннал тIутIимур аьмсса пикрину шайсса.
Уттигъанну на «Черновик» кказитрай буккав, Ахттиял райондалиясса Мурсалов Рамидин тIисса жагьил туркнал пишакартуращал цачIуну янна дуруххайсса цех-идара Ахттиял шяраву тIитIинсса давурттив дуллай ур тIисса макьала. Гьай-гьай, жулва инсантураща ххуйну ятту-гъаттара ябуван шай. Амма анжагъ мунийну зунттавусса шяраваллу бакIуйн къадукканшиву аьлтта чIалачIисса зат бур. Циваннивав къабучIисса щалва Аьрасатнавух цIаларгсса «Лакская обувь» фирмалул цех цумур-дунугу шяраву тIитIин? Ахттайннин усру дуллай бухьурча, бигьалагай кьинирдай, ахттакьунмай зунссар шаппами кушурдаха.
Эбрат ласияра ттул чIаххув оьрчIая, ватандалул тавлувусса цIу къалещан, шагьрулия зун­ттавун бувкIун, шийсса школалийн занай бушаврия.
Шиккува, чара бакъа, кIицI буван ччива ца укунсса затгу. Бухьунссар жулва зунттавусса школардал учительтал хьхьарану компьютер кIулсса. Амма аьмну кIулшиву дулаврил чулуха хъи­сгу хьхьарашиву дакъар вайннал. Му дакъашиву тасттикь буллай бур шагьрулия шяравун дуклан бувкIсса ттул чIаххув оьрчIал. ТIайлабацIу хьуннав цинявннангу дуллалимуниву!