Шагьрулия зунттавун — Щуну-Зунттуйн лахъан

[dropcap]Т[/dropcap]елефоннугу лещан дурну, шагьрулул авазасса оьрмулул бущи хIурхIа буван, компьютердугу кьабивтун най бия оьрчIру Щуну-Зунттуйн лахъан.

Яла ххаришиву ци дия учирча вай оьрчIру янилун багьсса чIумал, вай бия шагьрулул оьрчIру. Вай оьрчIру Щуну-Зунттул журужанттучIан бувцуну най ия Къяннал шяраватусса МахIачкъалалив БТБ банкрал зузалану зузисса Катибов Мирза. Мирзащал архIал нанисса мутталий гьай-гьай, жу дакIнийн дирчу­ссия найрду кунма, зий, зунттал дарарду инсантал цахара зузи дуллай бивкIсса шиннугу. Чансса шиннардил мутталий ххалазаннайн дур­ккунни зунттавусса дугьай аьрщи.
ДукIу Ккуллал райондалийн увкIсса Михаил Кожуховлул, цува жула тIабиаьтрал ясир увшиврия буслай, тIий ия: «Аьрасатнал инсантурал няравун дурххун дур Швейцариянал тIабиаьт. Амма Лакрал тIабиаьтрачIа та сурат дишиннин художникнал дувайсса дахьра­сса сан-чин дия.Тайннал инсантал цачIанма кIункIу буллаву дархIуну дия тIабиаьтрая бусласисса гидтурал даврицIун ва туристуран хIасул дурсса инфаструктуралуцIун».
Жулламур «аьрава» цалсса дунийра дурцIуну дур.

ХIажимурад ХIусайнов