ЧIумул масъалартту ххал бигьлай

Ккуллал райондалул администрациялул залдануву хьунни хъинну агьамсса, райондалул личIи-личIисса масъалар­ттан хас дурсса батIаву. БатIавриву гьуртту хъанай ия райондалул бакIчи Сяид Сулайманов, ванал хъиривми Сабрина Илиясова, МахIаммад Чаринов, райондалул администрациялул отделлал каялувчитал ва шяраваллал бакIчитал.

Залданул лагма ккуркки лаган бувну бивхьусса столлал ихтилатру буллалими кунначIан кув хъиннува гъан буллай бия. Миккура райондалул администрациялул отделлал каялувчитурал хьхьичI гайннал фамилиярду чирчусса улттигу дия. Ва ишгу райондалий шайсса батIавурттал цIушиннаран хIисав буван бучIия.
Райондалул экономикалун хас бувсса доклад бувуна райондалул экономикалул отделданул бакIчи Рамазанов Морислул. Агьамсса ишну кIицI бувуна ванал, бюхълай бунува, личIи-личIисса багьантту ляхълай, шяраваллал бакIчитал аьрщарахсса налогру дузалну къадатIлай бушиву. Ва иширавугу, шяравусса къатралсса хьуннав, дугьан дуллусса хъурунналсса хьуннав, заллу цу уссарив тасттикь буллалисса чагъарду (зеленкартту) бакъашиврийн бувну, налогирттал инспекциялуща заллухърунначIан чагъарду тIайла буккан къахъанай бушиврия ихтилат хьуна.
Ихтилатирттавух гьуртту хьуна Ваччиял шяраваллил бакIчи МахIаммадов Арсен, Хъусращиял шяраваллил чIумуйнусса бакIчи ХIажиев Эдуард, Вихьуллал шяраваллил бакIчи ХIусайнов МахIаммад, СумбатIуллал шяраваллил бакIчи Оьмаров Аьли, Хъювхъиял шяраваллил бакIчи ХIасниев НурмахIаммад, МФЦ-лул бакIчи Кьурбайтаев Нуруллагь, УО-лул хъунмур ХIаммакуева Альбина, цува райондалул бакIчи Сулайманов Сяид, ванал хъиривмур Илиясова Сабрина ва цаймигу.
Ихтилатирттах вичIи дирхьусса чIумал, чIалан бивкIуна райондалийсса циняв школарду цахьрасса аьрщарах сайки 800 азарунния лирчусса арцу буржлув хьуну бушиву. Цила чIумал школардахьхьун дуллуну диркIссар дуклаки оьрчIан, шяраваллал кIанай яхъанай бухьувкун, бакIлахъия ххяххан дуван лахьхьин бувансса гъайучай аьрщи. БувчIлачIисса куццуй, гай аьрщи ишла къадуллай бушаврийн бувну, школарду буржлув хьуну бушиву чIалай бия.
Октябрьданул 7-нний Хъювхъиял шяраву хьунтIисса, Ккуллал райондалул инсантурал касмурду, дуллалимур ккаккан дуллалисса фестивальданийн цума цукун хIадур хъанай уссарив цIуххаву дуллалисса ихтилатгу хьуна. Шиккува бувсуна октябрьданул 11-нний Ваччиял шяраву дикIантIишиву шяраваллил хозяйствардал ишла дувайсса механизмарду, лаххайсса хасъсса лаххияртту ккаккан дуллалисса, дахху-ласулул ярмукIагу.