Чяй

Щаллагу дунияллий яла машгьурсса хIачIияну хъанай дур чяй. Мудан чяй хIачIайсса бу­сса бур дунияллий 2 миллиардрая ливчусса инсантал. Чяй дур 4 журалул: лухIисса, щюллисса, ятIулсса, хъахъисса.

Чяйлуву дур инсаннал чурххан аьркинсса затру: теин (кофеин) – вайннул инсан таза уккан айссар, даврихсса гъира бутайссар, къюкIлил зузаву цила нирхираву дитайссар, ччаруллив ххуйну зузи байссар, му бакъассагу, оьттул туннурду гьарта байссар, щин дуккан дайссар.
Чяйлуву дуссар гуанин тIисса чурххан заралсса затругу, ми ялун личайсса дур заварка ла­хъисса хIаллай кIири дулларча.
— Чяйлувусса танин – хъинну дарувссар, ххютту-калул даву сантирай дитайссар, туннурду цIакь бай­ссар, микробру литIайссар. Щюлли чяйлувусса таниндалул тIурча инсаннал чурххава радионукленну буккан байссар, белокровие хьун къаритайссар.
Чяйлуву чIявуссар витаминну Р, В1, В2, РР, А, К, Е, м.ц. Витамин С тIурча щюлли чяйлуву 10-лийну чIявуссар лухIи чяйлувунияр.
Уттигу ца маслихIат. Агарда зу чIявуну ва лахъисса хIаллай телевизор ххал буллай бухьурча, зун хIачIан аьркинссар чяй, щюлли чяй хъиннура. Мунил телеэкрандалул радиация лагь дайсса дур.
— Аьлимтурал уттигъанну тасттикь бунни чяйлул кумаг­райну инсаннал чурххавун дукралущал, щинащал дуркIсса кIусса металлу (свинец, кадмий, ртуть, цинк) ду­ккайшиву.

ЛухIи чяй

Дахлахисса цинярдагу чяйлува 98% лухIи чяйлул дикIайсса дур, цирдагу чIяруми черный байховый. Яла ххуймур чяйлун хIисав дай щаллунмасса чIапIал чяй. Щаллу­сса чяйлул чIапIал кьанкь (аромат) ххуйссар, гайра чяйлул мюршлилнияр. Так оьрчI лякьлувусса хъаннин кIулну бикIан аьркинссар чяйлуву кофеин бусса, токсикоз хьун бю­хъайссар. Лякьлул къашайминнан, кьурчIищин дулайминнан чяй писукI бивчуну накIлищал хIарчIун хъинссар.
— Атеросклероз, давление думиннан чяй мугъаятну хIарчIун хъин­ссар, цIуну дурсса тунтсса заваркалия махъаллил хьурча хъин­ссар.
— Шану къабияйминнан утту­бишин хьхьичI чяй хIачIлан къабучIиссар.
— Дурну лахъи ларгсса заваркалуву пуриновый соединение ва кофеин чIяву шайсса бур. Подагра, давление, глаукома дусса къашайшалан укунсса чяй заралссар.
Тунтсса чяй къабучIиссар дулун мюрщи оьрчIангу. ОьрчIан чяй накIлищал дулун аьркин­ссар ах­ттайн бизаннин.

Хъин бувайсса рецептру

ТтиликIраву, ччаруллаву, пурпуххуву, сситтукIичIливу чартту буминнан:
— КIири дурсса, заварка дай чяйникравун дичин, ца стакан щинавун ца чяйлул къуса чяйлул хIисаврай, цагу ххишала чяйникран хIисаврай, чяй (заварка). Ялун дутIайссар щаращисса щин, 5 минутIрайсса дамрайгу диртун, мудан хIачIлан аьркинссар.

БакI цIуцIиминнан:
— Ялув чивчусса куццуй, чяй дурну 10 минутIрайсса дамрай дитай­ссар. Укунсса ца чяйлул стакан нацIу бувну хIачIарча хъинссар.

КъюкIлил, туннурдал къашавайминнан:
— Чяй дамрай дуссаксса (5 минутI) чашкардавун дутIайссар кIирисса (40-60 градус) 2-3 хъунна къуса накIлил, яла ялун чяйгу дуртIуну, гьантлун шамилла укун­сса чяй хIачIларча хъин­ссар.

Бучминнан, дукралухсса тамахI кьукьиншиврул:
— Укунминнан дукра дукан хьхьичI чяй хIачIларча хъинссар, дук­ралухсса тамахIгу чан бувну, инсан увччусса куна шайссар. Дукра дуркуну махъ хIарчIсса чяйлул дукра лялиян дан кумаг байссар, хаснура дикIул, балугърал, иникьаллул дук­ра духьурча.

Инсан загьрулул хьуний (отравление):
— ХIачIан аьркинссар 2 стакан гъилисса щинал, яла 2 лахъими кIисри кьакьарттул бакIрайн щун буллай, кIарчI учин хIарачат бан аьркинссар. Яла ца стакан тунтсса, нацIусса, накIлищалсса чяйлул хIачIан аьркинссар.

Аьвкъу-гъили хьусса чIу­мал:
— Аьвкъу-гъили хьусса инсаннан хIанттищалсса чяй дарувссар. ЦIуну дурсса тунтсса, нацIу дур­сса чяйлул стакандалувун ца чяйлул къуса коньякрал ва ца хъунна къуса ромрал дутIайссар. Коньяк­ран ва ромран кIанай бучIиссар 2 хъунна къуса дахьра гъили дур­сса водкалул дутIин. Ххуйну хIалагу дурну, хIачIан кIиринна, чIивисса ххувгу тIий.
— Лимондалущалсса чяйгу хъинссар. ДачIи лимондалул сокгу дуртIуну, цIуну дурсса чяй, ца-кIира чяйлул къуса кьюнукьул (малина) мураппалухунна ягу хъун къуса ницIахун хIарчIун кIучI хьурча, зурзугу лавгун, инсан рахIат уккай­ссар.

Авитаминоз:
— АрхIа-архIалну ласайссар някIунна (бучIиссар чIапIивгу), лухIисса байховый чяй, лимон (цедра). Ххуйну хIала дурну гьарзат, 3 чяйлул къусул ялун дутIайссар дачIи литIра щаращисса щинал, ца михакрал ккукку, дарчиндалул къепгу. Дитайссар 10 минутIрай, яла хIачIайссар. Вайннул чурх таза буккан байссар.

Косметикалул рецепт:
— Яруннал лулттусса «чантайртту», дурухлурду духлаган дайссар хIарчIун лирчIсса заваркалул ва бартлил (3:1) маскалул. Ххуйну кумаг байссар чяйлул пакетрал ялун щаращисса щин дуртIуну, ца­хъис хIаллайгу диртун, хьхьирцIуну, дюхлулгу дурну, гьузи лавхъсса кIанттурдай чяйлул пакет биширча ца 10-15 минутIрайсса.
ЦIуллуну битаннав.