Ччиргъиял шяраваллия

med_5ГьунчIукьатIрал шанмагу ссакIлий бикIайва кувннащал кувннал хъуннасса гъаншиву дусса. Амма ми къушру шанмагу махIлалийх ппив хьуну, личIи-личIину ялапар хъанай бия.

Лултту ссакIлийсса КIулушату бивзсса бугьара арамтал бикIай­ва Хъунбуттахъул ми жула КIулу­шатусса халкь бакъар тIий. Миннал къатригу дия кув муруллул ялув, кувгу дух хIатталлил чIарав. Миннайн учайва Ссарайл МухIадхъул, Кукялихъул, Хъунбуттахъул, Илибуттахъул. Дянив ссакIлий бия Имбурихъул (Ряпикьхъул) Тамазхъул, Якьубхъул, Къарабудагъхъул.
https://www.youtube.com/watch?v=AR2fei7bNqA
Ялтту ссакIлий бивкIун бур Ибахъул (Ися Мяммахъул), Шагьнавазхъул, Суллахъул, Табанахъул, Таймазхъул ва цаймигу. Вайннаяту ца шанма къушлил къяртта дур лирчIун, мигу – гиларай, шагьрурдай. Ибахъал тухумдалиясса Ссарай МухIадлул арс Нариман буслан икIайва цала буттал бутта­хъайн хьхьичIава Ччиргъихъул учайсса бивкIссар тIий. Миннайн Ччиргъихъул учайсса бивкIхьурчан, ми бикIан аьркинни Гьухъаллал ппив дурсса Ччиргъиял шяравасса агьлу.
ГьунчIукьатIрал аьрщарай, Пунналу тIисса лухччинийн нани­сса ххуллул кия чулух, дур Бигьаттавалу тIисса лухччи. Бигьаттаваллил дянив бур ца ттуршлийсса метрардал лахъсса, ялату кьасса бакIу. Му бакIул лагмасса щалларагу аьрщарай учирчагу дур гьаврду, цирдагу чара гьаврду дур. Кув кIанай ца-ца гьаттаву мукь-мукьа, рях-ряха инсан увччуну ур. Бигьаттавалу цурдагу цIанасса Гьухъаллал аьрщаращалсса дазучIан гъанну дур. Бур кIа Бигьаттавун цамургу гъан­сса ххуллу. ХьхьичIвасса паччахI ххуллуцIухсса Ттукку-БацIулул чIарав буссар Барт-Хьхьиривалу тIисса, чару буккайсса кIану. КIа Барт-Хьхьиривух Щаххувалу тIисса Гьухъаллал аьрщарайн буккайсса ххуллугу бикIайва хьхьичIва. Бигьаттавалугу Щаххуваллил чIарав дур. Щаххувавгу хьхьичIра чIирисса шяравалу диркIссар тIун бикIай, кIикку хIатталугу дия.
КIа Бигьаттаваллил бакIуй нукIузаманнай къала бивкIун бур. КIаниясса бусала яхьуну бур ГьунчIукьатIрал жяматраву. Му бусала чивчуну бур кутIану Пиядахъал Загьидинал. Ванал чичрурдаву бур укунсса затру. Хъами­ттуршилийн икрам буллалисса заманнай ВацIилу зунттуй Интнил хьхьуну бичайсса бивкIссар тIар хъунмасса къавтIи. КIа къавтIи чIалан бикIайсса бивкIун бур щалагу лакрал вилаятрайсса шяраваллаву. Та заманнай щалва ВацIилугу вацIрахь бивкIун бур. ВацIилу зун­ттуйсса къавтIи бичайни, тиккун, ца Дагъусттанная бакъа, чIявусса цаймигу кIанттурдая бучIайсса бивкIун бур. Масала, АьсатIиннава, Къарачайнава, Ингушнава, Чачаннава ва цаймигу кIанттурдава.
ВацIилийсса къавтIилийн нанисса вакилтал кIа Бигьаттавусса къалалий бацIайсса бивкIссар тIисса бусала бур. Му Бигьаттаваллил къалалул агьамшивугу хъуннасса духьунссия. Циван учирчан, му къала ласлай дурсса талатавриву чIявусса халкь ливтIуссар тIисса хавар бур. Му къала щил ппив бувссарив тасттикь буллалисса чичру дакъар, так буслай ливчIсса бусала ба­къасса. Бур хавар аьраб кIилчин Гъумукун бувкIун, бусурман дин дирхьусса чIумал ппив бувссар тIиссагу. Бю­хъай му мукун бикIангу. Загьидинал таптарданий укунссагу дур чичру: «Ва къалалул лагмасса шяраваллава ххассал хьусса инсантурал дур­сса мащиври Пунналу, ХъюцIралу, Билиукьалу, КъарацIавалу ва цаймигу мащив».
Бюхъай Ччиргъиял шяравалугу Бигьаттаваллил агьулдания сакин хьуну дикIан. Ччиргъиял шяравалу Хъунна нухлил ялув сакин хьуссар тIун бикIай. Та КIири ратI дазуну, ВицIхъиял чулухуннайсса цинярда аьрщив, Щаххувалу, Ур­ттугьан, ТтарлихIалу, Гьухъалла­къур Ардараллищалсса дазуйн бияннин, Ччиргъиял диркIссар тIар. Варайнна-сунату Хъуннеххал чулухуннайми ХъюлуцIуннал диркIссар тIий бур. Мукунна КIири ратIату ОьхIлилусса ламучIан дияннинсса хъуру, лухччив ОьхIуллал диркIссар тIий бур.
Та заманнай Гьухъаллал хъунмасса бияла бивкIун бур ВицIхъиял махIлалийсса шяраваллайн, гай циняв гьухъаллах буругайсса бивкIун бур. ЧIиви-чIиви тIий цIусса кIанай ччиргъи миналул хъанан бивкIун бур. Вай хъинну захIмат ххирасса, дан-дитан кIулсса агьлу бивкIун бур. Миннал ахIвал лавай хъана­хъиссаксса, Гьухъаллан миннал аьрщарахсса тамахI гужлан хъанай бивкIун бур. Луглай бивкIун бур, ччиргъияща аьрщи цукун зеххин хъинавав тIий.
Хъунайннал ва Шуниннал дянив ХъуннеххацIух диркIун дур Гьухъалиясса Шамсул тIисса адаминал мащи. Му Шамсуллул гьарахъалугу диркIссар тIий бур Хъуннеххай Шуниннал шяравалличIан гъанну. Ссуттихуннай нех чIири хъанан диркIукун, Ччиргъиял агьлу Шамсуллул гьарахъун бучIайсса бивкIссар, тIар. МунихчIин Шамсуллул дахIаву диркIун дур ччиргъиящал, хъамалгума бивкIссар тIар мунал Ччиргъав. Шамсуллул та цала хъамаличунахь бувсун бур Гьухъал хIадур хъанай бушиву Ччиргъияйн ххяххан. Ччиргъигу, му зат щинчIав ашкарагу къабувну, цалла шяраваллил мюхчаншиву дуллан бивкIун бур. Къурув даврийн букканнин миннал цалла шяраваллал лувсса нуххулун чартту личайсса бивкIун бур. Нуххула хьхьиру леххарчан, даврийн лагайсса бивкIун бур, шяраву бугьарами ва оьрчI-бакIгу кьабивтун. Мадара хIаллай гьухъаллаща миннан цичIав буван къахъанай бивкIун бур. Ахиргу гьухъаллан кIул хьуну бур нуххулу инсантал бусса ччиргъиян цукун кIул шайссарив. Цаппара хIаллай паракьатнугу бивкIун, инттухунмай къурнил даву щириркIусса чIумал, хьхьичI бувгьуну, хьхьиругу хIадур бувну, хьхьудяризал кьюлтIницIух Ччиргъиял лувсса нуххулу лабивкIун бур. Цамур хъиннура хъуннасса кьюкьагу КIири-ратIув ялугьлай диркIун дур цайнма чIу баннин. КIюрххицIунмай ччяни ччиргъи бивзун къурув даврин бачиннин Нуххулун чартту личлан бивкIун бур. Нуххулу лабивкIсса гьухъаллал гива цала бувгьуну бувкIсса хьхьиру итабавкьуну бур. Нуххула хьхьиру левххукун ччиргъиял халкь, луркIандалиягу хавар бакъа, лавгун бур къурув цала даврийн. Ччиргъиял халкь къурув давриха зун бикIайхту, КIири-ратIату Гьу­хъаллал аьрал ххявххун бур шяравун. Гьухъаллал Ччиргъиян къирмишан диян дурну дур, къатри хъямала буллай, хъямала бувну махъ, ччучлай, хъуннасса чапхун дурну дур. Шяравалу ччучлачисса ххал хьувкун, чиваркI левчуну бур шяравун, амма шяравун бияннинма чIявуми ливтIуну бур. Сагъну ливчIсса арамтал, хъами кув къурув лабивкIун, кувгу неххайх лавхъун ливхъун ххассал хьуну бур. Миннал хъу-лухччигу Гьухъаллал, хъямала дурну, цалалуш дурну дур. Муния шинмай Ччиргъиял къурнийнгу Гьухъаллал къур тIун бивкIун бур. Ливхъун, ххассал хьуну ливчIмигу личIи-личIисса лакрал шяраваллаву мина дурну, ми шяраваллал жяматравух хIала хьуну лавгун бур. Миччасса бур ГьунчIукьатIувгу ца 7-8 къуш. Мива ччиргъи кунма, ОьхIлилаллил ва ХъюцIуннал агьлу ппив хьуну лавгун бур, миннал аьрщигу Гьухъаллайх дурккун дур. Амма яла махъ Гъумучиял ханнал Гьухъал лиян бувну бур. Ми цивппагу чIявуми кIани-кIанттурдайх лавгун бур.
Бигьаттаваллил къала бигьану ласун шайсса къабивкIссар тIий бур. КIа къала бусса бакIул лув, Бартщамарал чулух, шяравалу диркIссар тIун бикIай, лухччинува нани­сса щинал щаращигу бусса. Къала бусса бакIуй щин къадиркIун дур. Къалалийн щин гьаз дувайсса диркIун дур ухнилусса щаращуя. Ца учIиакъул душманнахь бувсун бур бакIуйсса инсантурал щин ча ласайссарив. Щингу хъунисса ницал бурчурдая дурсса кьачIраву ххюрхху дувайсса диркIун дур щаращучIату бакIуйн. КIай щинал дурцIусса кьачIри ххюрхху дуван бигьану бикIаншиврул, гай ххюрхху дувайсса гьаллу атил бувайсса бивкIун бур. Щин дакъа мякьлил хIалдания лаглагисса къалалувуми цачIун хьуну, душманнайн ххяв­ххун бур, ххассал хьунсса пикрилий. Чан-кьансса личIаннин, ялами ливтIуну бур му талатавриву. КIа къала бивкIсса бакIул лагмасса щаллара лухччиния хIатталу хьуну дур. Лагмасса щархъал агьлу бувкIун, гай ливтIуми, чарагьаврду дурну, бувччуссар тIар, лагай­ссаксса бихьлай. Муниятур тIар тай гьаттардиву тайк-тайксса инсантурал кьаркьаллу ляхълахъисса.
БартщамарайхчIин Щаххуваллал чулухунмай нанисса ххуллуцI, кия чулух, михакрал рангсса, ххялчIая дурсса лахъисса хъюрду дикIайва. Миннул ялттучулий Пунналлил-чулухун бурувгсса, мира ххялчIая магъивгу дирхьу­сса къатригу бикIайва, хьулурду ва чIавахьулттугу пIяв бивкIсса. На оьрчIсса чIумалгу гай хъюрду сагъну дия. Буслай бикIайва къужри, къала ливну 4-5 шинавату, Бигьа­ттаваллил чулухун оьккисса чявхъа бувтIуну, яла хъинну гужсса паранну дагьну, кIа къала бивкIсса бакIул ца мадарасса ххячча руцан дурну, гиккусса халкьуннащал аьрщарал лув личIан дурну, шяраваллил ва щаращул аьш-бакI духлаган дурссар тIий. Ххассал хьун бювхъуминналгу лагма-ялттусса лухччай цанна сант дуний мащив дурссар тIисса хаварду бикIайва къужраву. ХIасил кIа къалалулгу, Ччиргъиял шяраваллилгу хIакъираву цалсса, дакIнихсса бусалартту бакъа, чичрулийнусса цичIав ливчIун бакъар. Балики чивчумургу та-бунугу, чув-бунугу лякъин.
Вай ГьунчIукьатIрал Ссарай МухIадхъайн Ччиргъихъул учайва тIавугу миччасса хавардавасса тIар бур. Бюхъай ми Ссарайл МухIадхъал агьлу кIа Ччиргъиял шяравалу гьухъаллал лиян дурсса чIумал кIичча ххассал хьусса агьалинаясса бикIан.
Ччиргъиял ГьунчIукьатIрал агьулданущал ччянирасса дахIаву диркIшиву тасттикь буллай бур миннал, Бигьаттавату тIайла хьуну, БартхьхьириваллицIух, Тту­кку бацIулул бакIрая яларай, Ардараллил къурницIух, ХъуннеххачIан бияннин, лухччал дазу дикIаву. ЧIярусса шиннардий, бусурманшиву кьамул даннинма, нахIуну-хIалану, ца агьлу кунма, чIаххувппа-чIарав ялапар хъанай бивкIссар тIисса бусала бур. Мунийн бувну, Гьухъал цала шяраваллийн ххяв­ххун, чапхун дурну махъ вай ацIния цава къушлил агьлу най буна кумаграл хъирив ГьунчIукьатIув бувк­ссар тIий бикIай. Вана ми къушал агьлу: Валихъул, ГунихIайранхъул, Сарайл МухIадхъул, Хъунбутта­хъул, Кукялихъул, Къараца­хъул, Къарабудагъхъул, Мирзабутта­хъул, Тамазхъул. Кьини дурккун, ливхъун бувкIсса ччиргъи бакъа­сса, ГьунчIукьатIрал шяраву дяъвирдай ясир бувсса цаймигу миллатирттал къушру бивкIун бур: Диванбагинахъул, Кьасумхъул, Тамазхъул, Мирзахъул, Исхахъул, Табанахъул. Вайннал агьлу хъунмурчIин ялапар хъанай бивкIун бур Хъанардал ялтту ссакIлий. ХIурият хьун хьхьичI шиннардий вай къушру, сайки цинявппа учирчангу, тархъан хьуну бивкIун бур. Ялагу ГьунчIукьатIув бивкIссар тIий бур шанмайва агьлу ва шяравалу сакин хьуну, цIубутIуйва ши­ккун бивзсса. МарцIну минная­сса агьлу бур ЧIанкIихъул, миннал чIанкIращалсса дахIаву диркIссар тIисса тIаргу бикIай, амма му мукуншиврул чичрулийсса барашинна дакъар, ми, ливхъун бувкIун, шивах мина дурсса агьлур тIаву дакъасса. ГьунчIукьатIату чIанкIри лихъан бувсса чIумал миннайн ка щуну дакъар, миннал чIанкIращал, хъаннийхчIинсса дакъа, дахIаву къадиркIун тIий. Яла минная Штан­чIахъул хьуну бур. Гъазибавахъал Исмяилхъащал, Абумуслимхъащал, ЧIиви Аттахъащал, Муса­хъащал ташурду бувну. Вайнная щаллуну чивчуну буссар «ЧIанкIихъая (ШтанчIахъаясса) бусала» тIисса чичрулуву. ЧIанкIихъал агьулданул ялапаршинна диркIун дур Хъанардал ва Айдамирхъал ссакIри личIи буллалисса ххуллул дазуйх, шиккува зума-щарнил дазуй дух хIатталличIа бивкIун бур Перххи­хъулгу. ЧIанкIихъул ялтту махIлалул ва дянив махIлалул дазуйн бивзун бур, ГьунчIукьатIату чIанкIри лихъан бувну махъ, лихъан бувсса чIанкIрал къатравун. Муниннин ми ялапар хъанай бивкIун бур щарнил ахънил ялув чIаттирдаву. Миннал чIирисса хIатталу цIанагу яхьуну дур Чачарахъал, Сабурхъал къатрал лултту чулий. ГьунчIукьатIрал жямат гьаз хьуну, 36 къуш чIанкIрал, цала думургу ду-дуний кьадиртун, жул шярава буккан бувну гьан бувну бур. Ххишала ГьунчIукьатIув чIанкIри кусса рухI къадиркIссар. Му ишгу хьуну бур 1700-ку шиннардил дайдихьулий. Щарнил ахънил ялувсса чIаттирдугу кьабивтун, жул буттал буттахъал хъунма­сса къуш кIай ливхъсса чIанкIрал къатравун бивзун бур тIий буслай икIайва ЧIанкIу ХIажи. Лул_тту махIлалий цуя ца ЧIанкIраясса инсан къаивкIун ур. БивкIссар ялагу ГьунчIукьатIув Буч-Зунттуя бивзсса Гургенхъал (Гургасхъал) агьлу. Миннал шяравалу диркIун дур Хъахъиявсса Хъюрдал ялув, Буч-БакIул хъачIрай. ХьхьичIава кIикку къатрал гьанурду бикIайва тIий, буслан бикIайва къужри. КIай гьанурду ппив бувну, дучри бакьинсса хъюрду дурну диркIун дур хIалтIилухун лагайсса усттартурал, цала дучри бакьин. Махъату, колхоз хьуну махъ, кIивун гъаттара, ницру бакьлай бикIайва. Му шяравалу сакин хьуссар тIун бикIайва Арарат зунттучIату, душманная ххассал хъанай, ливхъун бувкIсса армянинал миллатрал халкьунная. Мукунмасса агьлу СумбатIливгу бивкIссар тIун бикIайва.
Ми Гургенхъул кIа Хъахъияллихсса Буч-БакIуйн ча бувкIссарив, та бувкIссарив кIулсса цалсса цучIав акъар, ягу муниясса чичру я аьжам­рай, ягу аьрабрай дурккуссагу цучIав акъар. Бур так цавай тIарду, бусаларду ливчIун, никирая никирай буслай. Ми Гургенхъая хьу­сса Гургахъул тIисса халкь цIанагу бур ГьунчIукьатIрал шяраву. Гургахъал хъунмасса гьунар бивкIун бур багъру ххяххан бавриву, личIи-личIисса ахъулссаннул мурхьирдал жалгъарду бавриву, ахънилсри хьун давриву. НухIлул тIутIив дургьуну, миннуя дарув байсса бивкIун бур инсан хъин увайсса. Миннал дуккавриву, аьраб кIулшиврувугу хьхьичIунсса кIану бувгьуну бивкIун бур. ГьунчIукьатIрал шяраву Гургахъаясса шанна-мукьра къяртта дия. Масала, Къаллахъул, Нагьлил ПатIимат, Ссапижуллагьхъул, Асиял-Мусахъул ва Жавратхъул, цив­ппагу, кунная ку арх бакъа, лултту махIлалий ва дянив махIлалий ялапар хъанай бивкIун бур. КъюкI ХIасанхъал къатрачIату байбивхьуну, КIямашрал ратIничIан бияннин, щалла Гумахалу миннал диркIун дур. Мугу кIа Буч-БакIух даххана дурну, миккугу багъру бувгьуну бивкIун бур. Вай ГьунчIукьатIув бувкIсса Гургахъая, ЧIанкIихъая ва Ччиргъиял шяравасса агьулдания­сса чичру дував на, цума-цаннангу кIулну бикIан ми щилчIав ясир бувсса ягу машан ласайсса агьлу къабивкIшиву. Мяйжаннугу, ГьунчIукьатIув бивкIссар цаймигу дяъвирдаву ясирну биривсса, чапхун дан лавгун, гикку бувгьу­сса, мукунма, багьа буллуну, машан лавсъсса. Мигу, чIун ларгун, тархъан шайсса бивкIссар. Мукунссагу 13 къуш бия ГьунчIукьатIув, минная жува хьхьичIва чивчуссия.
Жува жула хавар байбивхьу­ссия Ччиргъиял шяравалу Гьу­хъаллал лияврияту, миннал лухччивгу цанна ласаврияту. Ца Ччиргъату бувкIминная чивчуну, махъминная къачичирчан, бусалалул щаллушинна къархьуну чIалай дия. На чичав вайми агьулданул халкьуннаягу. Жува хьхьичI кIицI лавгсса куццуй, ВицIхъиял махIлалийсса шяраваллаву ГьунчIукьатIращал куннасса дахIаву цайминнащал чанну диркIун дур Гьухъаллал. Мугу, лухччал дазурдайхчIин хьуннав, Гьу­хъаллал хъами ГьунчIукьатIрал арамтуннал буцаврийхчIин хьуннав, ягу, иш багьну, куннал чIарав кув бацIаврийхчIин хьуннав, кIирагу шяраваллил дянив хъуннасса дахIаву диркIун дур. Мунияту жула хавардануву кIайннаятугу бусан багьлай бур. Гьухъаллал хъуними, Лакку кIанттул каялувшиву хантурайн дагьайхту, миннавугу хасну МахIаммад-ханнал заманнай, ханнал хIурмат баву миннал чулуха аьркинсса даражалий къадиркIссар тIисса хавар бур. МахIаммад-ханнангу му масъала къулай бизлай къабивкIун бур. Гьухъаллал хъуними цанма ччимур буллалисса, къудуршиву ялтту дук­лакисса бивкIссар тIийгу бур. Масалдаран, Ччиргъиял лухччивгу цалалуш дурну, мигу ГьунчIукьатIрал дазуйх дурну, ххуллу байни, хъу лакьайни, шанма гьантлий буккай­сса бивкIун бур щала жямат кумаг­ран. Мугу ччянира дурсса икьрал диркIссар тIий бур, ГьунчIукьатIрал шяравалу цIусса кIанай сакин хьуннинна. Гьухъаллал шяравалу хъуннасса диркIун дур, халкьгу чIявусса бивкIун бур. Бюхъай къалагу миннал бивкIун бикIан. Махъ ГьунчIукьатIрал шяравалу, цинявппа лагма-ялттумигу бавтIун, ца хьувкун, агьали чIявусса хьуну бур. Гайгу цала цивппа буруччин бюхъай­сса даражалийн бивну бур. Гьу­хъаллал шанна кьинилул ялув кIира кьини ялагу дирхьуну, «бурхъа» буван буккира тIий, ялтту бихьлан бивкIун бур. Ца заманнай му бурхъалийн цуя-ца гьунчIукьатIрал уздан къаувккун ур (цаппаравасса шихун щар хьусса гьухъаллал хъами бакъасса). Гьухъаллал хъуниминнал ГьунчIукьатIрал юзбашину Карашатусса Кьурбан тIисса адамина ивтун ивкIун ур. Кьурбангу, Гьухъаллал хъунимигу цIакьлин бувгьуну, хъу-лухччи лакьиннин халкь кIайннал даврийн буккан буллай ивкIун ур. ГьунчIукьатIран му масъала салахI бизлай къабивкIун бур. Кьурбаннул тIимур къабарча, аькIри дихлахьавугу тIайлану чIалай бивкIун бакъар. Цал ссуттил чIумал ялтту махIлалия хъатIия нанисса Кьурбаннуйх ца къума кIичIираву бакIрайх чару бавхьуну, увтун ур. КIюрххицIун кьатIув бувксса халкьуннан Кьурбан кIичIиравун агьну, ивкIуну лявкъуну ур. Кьурбангу Карашав иян увну, ца-кIия хъуни арамтал тиччава Гьухъалив лавгун бур юзбашинахь хьусса апатI бусан. Бувсун бур хъатIия нанисса Кьурбаннуйх ца бакIрал сагъ акъасса жагьилнал чару бивщуну, кIичIираву ивкIуну лявкъунни куну. Гьухъаллал хъуниминналгу ГьунчIукьатIрал жяматрая хIакьлин аьрщи тIалав дурну дур ивкIуманал кулпатран. ГьунчIукьатIралгу Щурий-къурату Карашав кIура баяйсса хьунив ххуллучIасса хъунна хъу дуллуну дур. Тания шиннай танийн оьттулучунал хъу учайссар. Ца ряхва-арулва барз лавгун махъ Гьухъаллал тIалав увну ур ряха яла махъ наними ГьунчIукьатIрал хъуни арамтал цачIанма, маслихIат ккаккан куну. Мигу, ссаячIав хавар бакъа, лавгун бур Гьухъалив. Гьухъаллал хъуниминнал буюрданийн бувну, гай ряхагу адаминал бакIру кьуркьуну дур. Гания шинмай ГьунчIукьатIрал жямат цурда ца кьини ГьухъаллачIан зун къалавгун бур. Цала шяраваллил юзбашигу цаятува цала увчIайсса ивкIун ур. КIа Ччиргъиял шяравалу ппив дурну ца 300 шин хьуну махъ, цала чул бувгьусса шяраваллава аьралгу бавтIун, миннащал икьралгу дурну, ца кьини МахIаммад-ханнал Гьухъаллал хъуниминнайн цачIанма мажлисрайн оьвкуну бур. Гайгу оьвку­сса чIумал бувкIун бур. УвкIманал дарвач бишлай, биялсса арамтал ливтIуссар тIун бикIай. Гьу­хъаллан цала ялун нанисса балаллул хавар къабивкIун бур. Ханна­хъал къатраватугу зунняв-дачIулул чIурду баллай бивкIун бур. Хьхьу дядирзун махъ лакрал шяраваллава дартIсса кьюкьри ххярххун дур шанашисса Гьухъаллал шяраваллийн. МахIаммад-ханнал увкуссар тIар гьухъал, цуя ца къаивтун, бухлаган буван аьркинссар, гайннал хъус-хъиншивугу зулли куну. Му базилух чIявусса халкь лиян бувну бур. ГьунчIукьатIрал къужри буслан бикIайва, Гьухъаллал Гъумучиял хантурайн тачIаврагу вихшала къадишайсса диркIссар тIий. КIай хъуни арамтурал, МахIаммад-ханнал цачIанма оьвкуну, мажлисрайн лавгукун, биялсса Гьухъаллал къушру кьюлтIницIух шяравату лавгссар тIий. Улу ГьунчIукьатIатусса цала хIаласултрачIан, гъан-мачча­минначIан цалла ай-тайгума диян дурну ладиртссар тIий. Щалла Гьухъаллал шяравалу, халкьгу ливтIуну, думургу хъямала дурну, цIарахьхьун гьан дурссар тIун бикIайва. Ххассал хьуну ливхъмигу, къумукьнавух, яруссаннайх, ари-яхънавух хIала хьуну, цIусса миналул хьуну бур.
Гьухъаллал шяраваллил къала ябуллай, кIиккусса кьюкьлул каялувшиву дуллай бивкIсса цаппаранная увкуну бур балайлуву Гьу­хъаллал Къайдар, ГьунчIукьатIрал Мамашбаг ва БахIикIуллал ХIайдарбаг куну. Амма ГьунчIукьатIрал шяраву, жяматраву тачIаввагу Мамашбаг ягу Мамашбагхъул тIисса инсантал бивкIсса иш бакъар. Мамашбагхъул бивкIссар БахIикIлав. БахIикIуллал хъуниминнавугу цала шяраву ХIайдарбаг тIисса инсан ивкIсса кIулсса цучIав акъая, ца 30-40 шинал хьхьичI цIуххаву дурсса чIумал. ХIайдархъул тIисса агьлу бивкIссар тIий бур Шахьував, мукунсса чичру дур Феодаев Загьидинал таптарданий. ГьунчIукьатIрал шяраву 13 ккурчIа бивкIун бур. Дянив махIлалул ва лултту махIлалул дазуй, Аьбдул ПаттахIлул къатрачIа, цIанагу бур яла хъунмамур ккурчIая ливчIмур. Ванийнгу Къайдархъал ккурчIа учайссар. Ца хъунмасса щак бур кIа Гьухъаллал къала буручлай ивкIсса «Къясуксса Къайдар» ГьунчIукьатIрал жяматращалгу дахIаву дусса ухьун­ссия тIисса. ВаницIунма бавкьу­сса затну чIалай бур ивчIан хьхьичI ГьунчIукьатIувсса цалла щар­ссанийн мунал аманатрал чагъар чивчуну бивкIссар тIисса хаваргу. Амма Къайдардул цалчинмур щар­сса Гьухъалиясса диркIссар тIар, ганицIа мунал оьрчI къабивкIссар тIар, ганил къахъанай буну. ГьунчIукьатIрал шярава дурцумур щарссаницIа бивкIун бур оьрчIру. Миннаясса наслу цIанагу бур жул шяраву.
Му бакъасса, Къайдардул багъ тIисса багъгу бикIайва жул шяраву. Гургахъал агьулданул та багъ Къайдардун пишкаш бувну бивкIссар тIар, ччянива хьусса ца питналуву га цала чIарав авцIуну ивкIун тIий, му питналул дя дурну тIий. Га багърал зуманив кIива хъуни ба­къасса, «къардаш ккурккул» тIий, хъюртул мурхьругу бикIайва. Гай дикIайва щинтасса, нацIусса, хъуни дакъасса хъюрт. Гукунсса хъюрт ГьунчIукьатIрал багъирдаву цайми дакъая. Гайгу га Къайдардул хIурматран Гургахъал хьун дурссар тIун бикIайва, «къардаш-гьалмахчу» тIисса цIагу дирзун.