Ччаврихлу ва дакI тIайлашиврухлу медаль

fifa_9Махъсса шиннардий хIуку­матрал чулуха кулпатирттал чулинмайсса ургъил гьарта-гьарза хьунни. Кулпатирттавусса оьрчIру чIяву шаву хIисаврай, кIилчинмур ва гания гихунмайми оьрчIру буваврин, «материнский капитал» тIий, арцу дуллан бивкIунни.

Дур цаймигу хIаллихшиннарду. Кулпатирттал вивсса дакьаву, куннащал кув хIалимну яшаву мурадрай, Аьрасатнал байраннал каленьдарданий 8-мур июльданул кьини дур
«День семьи, любви и верности» тIисса байран душиврий ккаккан дурну. ЧIярусса, яний 25 шинаяр гьарзасса шиннардий кулпатну яхъанахъисса, дугърисса оьрчI-душру кулпатраву хъуни бувсса нитти-буттахъан дулаван Аьра­сатнал федерациялул дуккан дурну дур «Ччаврихлу ва дурусшиврухлу» тIисса медаль.
Дурусну ва кьини, Ккуллал райондалий яхъанахъисса инсантуран хъинну ххуйну кIулсса, агьалинал цIуллу-сагъшиврул ялув бавцIуну цикссагу шинну дурсса Аьшаевхъул Нуруллагьлун ва ПатIиматлун дуллунни вай кьинирдай ялув кIицI дурсса «Ччаврихлу ва дурусшиврухлу» медаль. Му дулун увкIун ия Ккуллал райондалийсса УСЗН-лул хъунаманал буржру биттур буллалисса Жамбулат Гъазиев.
Нуруллагь ва ванал кулпат ПатIимат 1971-ку шинал Да­гъусттаннал мединститут бувккуния шинмай хIакинталну зий бур. Нитти-буттал касмулий зий бур душ Зухра ва арс МахIаммад. Хъунама арс Салим учитель ур. Дур вайннал цалла пишакаршиврул чIалачIинну хIисавран ларсун дуллусса личIи-личIисса хIурматрал цIарду. Дуллуссар вайннал кулпатран цимигу грамота, бахшишру. ЦIа дувансса, эбратрансса кулпатри Вихьуллал шяравасса Аьшавхъал ва КIуруххъал тухумру цачIун хьуну хьусса кулпат.
Мукьахуннайгу зухьхьун цIуллушиву дулуннав, инсантурал цIуллу-сагъшиврул ялув бацIлан!