Чув-унугу хIарачат, лявхъу кIану бюхттул бан

wkpor_5Бигьалагай гьантрай Хъурхърал шяраву хьунни ларгсса шинал гьану бивзун, гихуннай аьдатравун дагьсса щарнил Жагьилтурал кьини. Ва хъинсса даврил сиптачинугу, спонсорнугу увккунни Тюменнал областьрайсса ца яла хьхьичIунма ккарччал хIакин, Нижневартовск шагьрулийсса «Маэстро» тIисса эстетическая стоматологиялул клиникалул хъунама хIакин, медициналул элмурдал кандидат Наибов ОьмархIажи Варислул арс. Шиккува кIицI бан, тамансса шиннур гьаршинал сентябрь зурул 1-нний хьхьичIунну дуклакисса Хъурхърал школалул дуклаки оьрчIан ОьмархIажинал цалва чулухасса стипендия буллай.

Зулайхат Тахакьаева
Хьунабакьаврил агьаммур мурад бур буттал кIанттуя архну, щалва билаятрайх кIама бивщуну, хаснува ухссавнил чуллай кIанттул хьусса, Хъурхърал жагьилтал цачIун батIаву.
«Ларгсса шинал хьунабакьаврийн бувкIун буссия 350-нничIан бивсса жагьилтал. Гьашину бувкIун бур миннаярвагу гьарзасса. ДукIу цивппа-цивппалу бувкIун бивкIхьурча, ва базилух ми бувкIун бур цалва кулпатир­ттащал ва оьрчIащал. На хъинну ххарира Лакку улклул кьатIув бугу-бувну, цалва мархрая ябувцун ялапар хъанахъисса ттулва шяравучутурал оьрчIру-душру, буттал кIанттущалгу кIул бувну, миннал дянив дусшиврул арарду цIакь даву мурадрайсса ттулла ниятру дузрайн дуклай душиврия», — тIий ур ОьмархIажи.
Ванал чIарав бавцIуну бур Хизиев МухIуттин, ХIамзаев Аслан, Хизиев Шяъван, Мангушев Гъази, Умаханов Мурад ва Бургуев Айгун.
Гъурбатрай ялапар хъана­хъисса ватанлувтурал дакIур­диву цукссагу хIаллай яла къагьантIисса нахIусса асарду салкьи бансса унгу-унгусса спорт­рал байран дия вай гьантрай Хъурхърал къурув. Шяравалу уттара дурккун дия, оьрчIал тяхъасса чIурдал ларсун най дия.
Авадансса дия байрандалул программагу: футболданул (гьуртту хьунни 12 хъуниминнал ва 4 оьрчIал командартту); волейболданул (8 команда); 2000 мет­ралийх лечаврил, ка дишаврил, перекладиналий гьаз шаврил ва цаймигу бяст-ччаллу. Бан ккаккан бувсса цинявппагу бяст-ччаллу Сакиншиннарал комитетрал хIарачатрацIух хьунни лавайсса даражалий. Ххув хьуминнан ва хьхьичIунсса кIанттурду бувгьуминнан дуллунни арцуйнусса бахшишру. Призовой фонд дия 150 азарда къуруш.
Гьарцаннал цалла-цалла арцуйнусса бахшишру дуллунни шяравалу хьхьичIуннай дансса фондран.
Жагьилталгу, щалла щарнил агьлугу барчаллагьрай бия ОьмархIажи Наибовлуйн.
Барчаллагьран лайкьри буттал шяраву хъинсса аьдатрал гьану бизан сиптачи хьусса ОьмархIажи ва ванал чIарав бавцIуми. «Ттун ватан ххирассар тIий, хъуру ххя­ххакъабуклай», лявхъу кIану иширайну бюхттул бансса давуртту дуллай ур ОьмархIажи, хIатта ванал цува лявхъу кIану ттинингу бюхттул бувну бухьурчагу — цалла кIулшивурттайну, пишакаршиврийну, багьу-бизулийну лаккучунал цIа чил дянив лайкьну дуруччаврийну.
Иш бавчусса жагьилтал лакраву цаймигу чансса бакъассар. Ччива ОьмархIажиная эбрат ларсун, цалва мархрая якъабуцансса давуртту цайми шяраваллал жагьилталгу дуллай байбиширча.