Чирилунсса даву щарнин барачат хьуннав!

gs_13Ларгсса нюжмардий Карашрал шяраву хьунни чIявусса агьлу бавтIсса байран — хьхьичIва колхозрал багъравун щин дирхьуну бивкIсса хIавз цIубуккан бувну, му тIитIлай бия. Ва хъинсса даврил сиптачигу хьуну, му бакIуйн дуккан дурну дур уттинингу цикссагу чирилунсса давуртту дурсса караширичу Къаллаев ТIагьирдул.

Зулайхат Тахакьаева
Шадлугъ тIитIлай, лакрал шаэр, журналист, «ЦIубарз» журналданул редактор Руслан Башаевлул, Карашрал жямат барчагу бувну, барчаллагь увкуна му хъинсса даву дан дакIнийн багьминнахьгу, чулийн дуккан дурминнахьгу.
Шяраваллил хъунисриннал цIания ТIагьирдухь дугъри­сса даврихлу барчаллагь тIий, хьхьичIва райисполкомрал хъунаману, «Ххяххабаргъ» кказитрал редакторну зий ивкIсса Аьбдулхаликьов Жамалуттиннул кIицI лавгуна, хъуннасса каши дусса акъахьурчагу, ТIагьир шяраваллил гьар иширттаву узданну чIарав ацIайсса шяравучу ушиву. Бувсуна хьхьичIва щалва колхозрал багъ щинал дузал буллай бивкIсса хIавз, колхоз ппив хьуну махъ, кьуниясса шиннардил мутталий ургала акъа зия хьуну бивкIшиву.
— ТIагьирдулгу, ванал гьалмахтуралгу дакIнийхтунусса захIмат хъиндайдихьу хьуну, цIунилгу багъру уттава бувккун, буттахъал буллугъсса аьрщарая неъмат ласлай байбишинхьуви жулва агьлу тIисса умуд къакьукьинну, — увкуна ванал.
— Жула учай: «Щингу, ххуллурдугу бусса кIанттай оьрмулул аргъ дуссар», куну. Ва мубараксса Зумадугьул барз байбихьулий Карашрал шяраву дурсса чирилунсса даврил барачатшиву щалла райондалийн дияннав, оьрмулул аргъ дизаннав, — тIий, байбивхьуна Лакрал райондалул бакIчи Юсуп МахIаммадовлул цалвамур ихтилат. Барчаллагьрай кIицI ларгуна ТIагьирдул уттинингу дурсса давуртту.
— Ваналгу, ттулагу хъин­сса гьалмахчу, ванияр 2 шинал хьхьичI аьпалухьхьун лавг­сса, Хъюллал шяравасса МахIаммадрасул Мусаевгу усса кIанттай ТIагьирдул бувсуна хьхьичIва шикку бивкIсса ххаллилсса бартхьхьири цIубуккан бан дакIний ушиву. Цайми ишру хьхьичIун багьну, чIал хьурчагу, цалва мурад дузрайн буккан бунни.
Му бакъассагу, ва хIавз цIубуккан баврийну абад бувссар Карашрал колхозрал багъирдаха зий оьрму бувтсса цIанихсса багъманчи АхIмадов Оьмарил арснал аьпа, хIавзлий ванал ула дишаврийну. Цувгу ккаккан увну ивкIссар СССР-данул Социалист ЗахIматрал Виричунал цIанин. Амма ца райондалия кIиннан дулун къабучIину ккавккун, Гъази Хинчаловлун дуллуну, Оьмари АхIмадовичлун къадуллунура лирчIссар, цуксса хIайпнугу. ЦIанакул жулва билаятрал бакIчи Владимир Путин дакIний ур Социалист ЗахIматрал Виричу тIисса цIа цIудуккан дан. Му бюхттулсса цIанин ккаккан увну лякъиннав жула ТIагьиргу, райондалул цIаний хъин-хъинсса давуртту дуллалисса цаймигу, — увкуна Юсуп МахIаммадовлул.
Ванал кIицI лавгуна, вана укунсса, дугърисса арамтал лагма лавгун дуршиву, райондалул бюджетрава къуруш харж къадурну, Гъумукун бухлахисса кIанттайсса Хан-Муртазялил гьайкал. Уссурвал Аслан ва ХIасан Аьлиевхъал кашилуцIух буллай бушиву чIявусса миллионну харж буллалисса Шадлугъир­ттал зал ва гостиница. Мукунма, жямат чIарав бавцIуну, Гьухъалив щин дурцушиву.
Райондалул бакIчинал ихтилатрая махъ ва чирилун дурсса даву барачат хьуну, Карашрал щарнийгу, щалла райондалийгу аргъ дизаннав тIий, дуаь дуруна Гъумучиял мизитрал имамнал.
Сайки 20 шинал хьхьичI шагьрулия ивзун, шяраву бу­ттал къатри цIудуккан дурну, миналул хьусса МахIаммадхIажи Аьлиев­лул кIицI лавгуна шяраву цуксса захIматсса иш хьурчагу, аьрзирай неххал тия чулийн къабувккун, жяматрал вив маслихIат щавщун, караши мудангу мукъуйн бучIайсса бивкIшиву.
— Ца зурул хьхьичI, нава хIавз­лиха зий айишиннин, ттун ва бакьин бан къахьун кунма чIалай бия. Амма дуллалимуницIун Занналгу кабакьайссар, даврия нигьабусан къабучIиссар. 15 гьантлул дянив дурну къуртал дарду ва даву, — увкуна ТIагьирдул. Барчаллагь увкуна цащалва зий бивкIсса строительтурахь ХанмахIаммадов МахIаммадхIажинахь, Юсупов Насруллагьлухь, Хан­махIаммадов Ризваннухь, Хан­махIаммадов Исяхь, Хан­махIаммадов Идрислухь, Юсупов Расуллухь.
Шадлугърал савлугъран тIивтIуна авадансса ссупра Зухралу тIисса кIанттайсса лухччиний. Му тIитIин ххуйсса кабавкьуну бия Карашрал колхозрал председатель Оьмаров Исмяиллулгу.