Чаннал ва бургъил тIиму

sra_8Цила чIумал хъунмасса захIмат бувсса, кIусса давугума кIу къадирзун, дакIнийхтуну зий бивкIсса инсантураха барчаллагьрайсса аякьа даву – му жулва цинявннала буржри. Буйнакск шагьрулул администрациялул бакIчи ХIамзатов ХIусайннул барча дунни оьрму Буйнакскаллал оьрчIру хъин буллай гьан бувсса, Гъумучатусса Жяъпардул душ Ахккуева Шарипатлул 90 шинал юбилей, дуллунни мунин ХIурматрал грамотагу.

ПатIимат Рамазанова
1943 шинал дуклан бувххун бур му Дагъусттаннал мединститутравун, зий бивкIун бур Буйнакскаллал оьрчIал поликлиникалий отделениялул хъунмурнугу, лечебно-профилактический отделениялул (поликлиникалул ва азарханалул) хъун хIакиннугу. Дагъусттаннал лайкь хьусса хIакин бур. Буйнакскалий Шарипат Жяъпаровна къакIулсса инсанагу усса ххай бакъара, танийвагу, уттигу му ккаллину бур шагьрулул яла ххуйма хIакин-педиатрнан. Мунил 55 шин дурну дур оьрчIал хIакинну зий. ХIусайн Аьбдуллаевичлул му барча буллалисса ихтилат­раву кIицI лавгунни Шарипат Жяъпаровна хъинну бусравну ва сийлий бушиву, хаснува хъунмур никирал мунил цIа зумату щяв къадишайсса диркIшиву, ниттихъан муниха чIалачIин къадиркIшиву хIакьинусса кьинигу асар хъанайнма бушиву. Шарипат Жяъпаровна барча буван ччисса, мунияту ххуйсса махъ учин чялиш бувкмигу чан­сса бакъар. Цаппараннахьхьун махъ булунну.

Асият Аьлиева:
— Шарипат Жяъпаровнал цIа мусил хIарпирдай чирчуну ду­ссар Буйнакскаллал тарихраву. Мунил дур хIакьсса хIакиннал хасиятгу, бюхъугу: ххалаххайну, дарурттайну бакъагу, нахIусса, гъилисса мукъурттийну оьрчIру хъин байсса, ниттихъал дакIру рахIат дайсса. Къашавай хьусса оьрчIру кIункIу тIун бикIайва муничIан, цалла къюву рахIат дувантIишиву кIулну, оьрчIаву хIакинтурая дикIайсса нигьрагу къадикIайва, цIимилул чувначIан кунма, дакI тIиртIусса, ихтилат хIалимсса муничIан бачайва. Му бур хIакьсса граждантурал кулпат, дунияллул культура ва исламрал кьиматрайсса ххазина лалавсъсса уздансса дагъусттанлутурал, патриотътурал кюру.

Барият Ихласова:
— Жул оьрчIшиврувасса чаннал ва бургъил тIимур Шарипат Ах­ккуева. «Тетя доктор» учайссия жу мунийн, агар инжит хьурча, жува мунил ччяни ччаннай бацIан баншиврий дакI дарцIуну бикIайссияв. Жу 5 оьрчI бияв, ххювагу мунил аякьалувун лавсун хъуни хьу­ссару. Ниттил учайва, шагьрулий Шарипат Жяъпаровна кунма медициналул цIакьсса ва куртIсса кIулшивуртту дусса оьрчIал духтур акъахьунссар, куну. Мива ми махъру чIявуссаннал тикрал буллай бавссар. Миннал щалва кулпатралва Буйнакскаллал тарихраву яргсса ша кьабивт­ссар. Гьар чулуха итххявхсса, аькьлу бусса, гьунар бусса инсан икIайва мунил уссу Ибрагьим Жяъпаровичгу – учитель, музыкант, фотограф, историк.

Фатима Дадаева:
— На мудангу хIайранну бикIай­ссияв Шарипат Жяъпаровнал бакIрал ххуйшиврия, интеллигентнайшиврия ва профессионализмрая. Мукунсса хъамитайпа шагьрулий яхъанай бушиврия Буйнакскаллал агьулданун пахру буссар. ХIакьсса интеллигентътурал, чантI увку­сса, алвагьсса кулпатрал варис бур чичу ва аьлимчу Жанна Абуевагу. Мунил ниттирссур Шарипат Ахккуева. Жаннагу ни­ттирссу кунма ккаккангу ххуйсса, ябацIансса бушивруцIун, дакIгу ххуйсса, хасиятгу ххуйсса бур.

Ламара ХIусайнаева:
— Жул кулпатран ххуйну кIулсса, ххаллилсса хIакинни. Жу мунийн «Шура ниттилссу» учайссия, му бия интеллигентнайсса, ябацIансса хъамитайпа, давривугу, оьрмулул зана-кьулушиннаравугу ккаккиялунсса.

Саният Мансурова:
— Бивзсса шаттираву, дайсса тIулуву уздансса инсан бур Шарипат Жяъпаровна, мунил цIа зумух лавсуннихха, дакI чаннал видуцIай. Му тухумрава яргсса личностьру бувккунни, щалвагу Дагъусттаннал пахрулунсса инсантал хьунни.

Такибат МахIмудова:
— Ттунгу барча дуван ччива Шарипат Жяъпаровнал юбилей, ттун къакIулли нава мунин дакIний бусса-бакъасса, ттунмарив хъинну ххуйну дакIний бур. Му ххаллилсса хIакингу, ххуйсса инсангу бур. Мукунминналли жулла лагма-ялттусса дуниял ххуйгу, ярг-гу дуллалисса.

Разият Жяъпарова:
— Шарипат Жяъпаровна ттул педиатр бия, циняв оьрчIру къашай шайхту, муничIан лечай­ссияв ниттичIан кунма. Циняв оьрчIахгу мунил цилва оьрчIах куннасса аякьа дикIайва. Ибрагьим Жяъпаровичлуллив цавай эмаратсса суратирттал аль­бомру-виньеткарду байссия выпускниктуран. Хьурдай тIун бикIара Буйнакскалиясса инсанталгу цачIун бавтIун, лавгмур дакIнийн бутлатисса мажлисру буваван. Шарипат Жяъпаровнарив цуппа барча буллай, ина чIярусса хIурматрал грамотардан ва бахшиширттан лайкьссара учайхту, «нава хъин бувсса оьрчIал хъяхъавунияр, нитти-буттал ххаришивруяр хъунмасса барчаллагь цир бикIайсса?» тIий бур.