ЦIу дагьни, ххассал хьуншиврул

r39_8Сентябрь зурул 22-нний Ваччиял школалий хьунни, райондалийсса ГО ва ЧС сипталий сакин дурну, цIу дагьний дуклаки оьрчIру ххассал хьун вардиш баврин хас дурсса ученияртту.

Миннуйн бувну, кIюрххил ссят 11-нний школалул 2-мур зивулийсса ца классравун, ци багьана хьуссарив къакIулну, цIу дагьну дия. Мува мутталий укунсса чIумал классирттава оьрчIру буккан багьлагьишиврия бусласисса лахъсса чIунийсса занг рирщуна. Ххюра минутIрал дянив оьрчIру ва учительтал бувккуна школалул хIаятравун. ЦIу дагьну душиврия бавну, арх бакъа бивхьусса Пожарный частьрал машина бувкIуна му лещан дуван. Гайннал лахъисса чуртту бивхьуна 2-мур зивулийн, кла­сс­рал мебель зия къаданшиврул, щинащалсса шланг дурган дурна кьатIурдай. ЦIу дагьну диркIсса чагъардащалсса бадрагу экьиливчуна. БувкIуна шиккун «Анаварсса медициналул кумаграл» машинагу.
Вардиш шавуртту къуртал хьуну махъ, вай цукун ларгссарив цIуххаву дурссия райондалийсса МЧС-рал, ГО ва ЧС уполномоченный Кьурбайтаев Мир Рамазановичлухь.
— Най бунува кIицI буван, учительтурал чулуха дия итталун дагьлагьисса диялдакъашиву. Аварий сигнализация зун диркIсса ппурттуву классраву дарс дихьлай бивкIсса учительтал буржлувну бивкIссар оьрчIаяр махъва-махъ классрава буккан, партардал лув бурувгун, оьрчIру лабивкIунвагу бакъарив ххал буван, кьатIув бувккун махъ, журналданийсса сияхIрайн бувну, циняв оьрчIру бурив ххал буван. Мунияр махъ гай буржлувссия школалул директорнал хьхьичI циняв оьрчIру кьатIув бувккун бушиврия рапорт булун. Вай давурттив цаягу учительнал къадунни. Ва хъанахъиссар агьамсса диялдакъашивуну. Школарттай дикIайссар ОБЖ (Основа безопасности жизнедеятельности) тIисса дарс. Учитель буржлувссар жаваб дулун циняв цала дарс дихьлахьисса дуклаки оьрчIахлу.
Ялагу 5 шинай цал учительтал гьан аьркинссар МЧС-рал УМЦ-рай (Учебно-методический центр) курсру къуртал буван. Ги­кку дишайссар цIу, зарзала дагьний, тIабиаьтрал цаймигу зараллу биян бувний дуклаки оьрчIру, махъсса жямат цукун ххассал буван аьркинссарив бусласисса дарсру.
Гьай-гьай, кIицI дурссагу, цай­мигу диялдакъашивур­ттайн бувну, хьунабакьавуртту хьунтIиссар учительтуращал, дуклаки оьрчIащал. Мукун­сса хьунабакьавуртту дуккаврил шинал мутталий, гьарца зуруй тIиссакссагу, дуллан ккаккан бувну буссар жулмур даврийгу. Гания гихунмаймур – инсантуран цанмагу бурувччуну бикIарча, хайр бакъа, зарал хъанай бакъар.