ЦIусса хъун хIакин ивтунни

gta_3Апрель зурул 30-нний, цакуну ялун дирсса азар сававну, жула дянива ахиратравун лавгуна Ккуллал райондалул азарханалул хъунама хIакин Кьубиев Кьурбан. Кьурбаннун дурагу 50 шин хьунуя дусса. ХIайп тIийнма бур уттигу Ккуллал райондалул жямат Кьурбан дакIнийн утлай.

Ганияр
махъ азарханалул хъунама хIакинну чIумуйну зий уссия Аьшаев Нуруллагь. Вана утти, июньдалул 23-нний, ивтунни азарханалул хъунама хIакинну Сулайманов Сулайман Сиражуттиннул арс.
Сулайман увссар 1956-ку шинал Ккуллал райондалийсса Вихьуллал шяраву. 1974-ку шинал къуртал бувссар мусил медальданийну Вихьуллал дянивмур даражалул школа. Гара шинал ва увххун ур Дагъусттаннал мединститутравун. Къуртал бувну бур му 1980-ку шинал, «Лечебное дело» специальность ларсун. Зун тIайла увккун ур Архангельскаллал областьрайн. КIикку зий ивкIун ур цалла касмулий 2006-ку шинайннин. 2006-2008-ку шиннардий зий ивкIун ур МахIачкъалалив личIи-личIисса азарханардай. 2008-2010-ку шиннардий зий ивкIун ур Лакрал райондалул азарханалул хъунама хIакинну, 2010-2015-ку шиннардий – тиккува, Лакрал райондалул азарханалий.
Сулайманнул ва ТIутIил бур арс ва душ, кIива оьрчIал оьрчIгу.
ЧIа учинну Сулайма­ннун цIусса давриву тIайла­бацIуртту.
ХIажимурад ХIусайнов