ЦIусса каялувчинащал цIусса дуккаврил шинайн

36photo_15Гьашину Лакрал райондалий школалийн лавгунни 970 дуклаки оьрчI. Миннава цалчинмур классравун лавгунни 102 дуклаки оьрчI.

Сентябрь зурул цалчин­сса кьини школалий яла агьамми инсантал бур дахьва байбихьулул классравун нанисса мюрщулт, хъунмур къулагъасгу, гьай-гьай, миннах дур.
Гъумучиял детсадраву аьдатравун багьну бур цалчинмур классравун нанисса оьрчIру хьхьичI цалла дайдихьулул тарбия ларсъсса идаралийн бувкIун, цахава аякьалий бивкIсса зузалтрахь барчаллагьгу увкуну, гичча тарбиячитурал школалийн биян байсса. Цаннияр ца яргсса тIутIал кацIурдищал багу-балгусса оьрчIах бурган, миннан тIайлабацIу чIа учин бувкIун бия чIявусса инсанталгу.
Зулайхат Тахакьаева
Дур Лакрал райондалий цIакь хьуну ца цамургу хъин­сса аьдат – администрациялул зузалт лагайссар гьарца шяраваллавусса школарттайн дуклаки оьрчIру барча бан.
ЦIусса дуккаврил шин Гъумучиял школалий дайдирхьунни тамансса дахханашивурттащал. Цалчин, школалуцIун цачIун бунни лицей. Ивтунни цIусса директор. Школалун ххаллилсса бахшиш дурунни ДР-лул ХIукуматрал хъунаманал маслихIатчи Жяъпар Абуевлул, баххана бунни цинявппа чIавахьултту.
КIулшивурттал кьини учительталгу, дуклаки оьрчIругу барча бан бувкIун бия «Лакрал район» МР-данул бакIчи Юсуп МахIаммадов, ванал хъривчу Абакар Къюннуев, кIулшиву дулаврил управлениялул каялувчи Явсупи ХIамзаев ва цаймигу идарарттал каялувчитал.
Аьдатравун багьсса куццуй, кIулшивурттавунсса ххуллийн цалчинсса шаттирду ласласисса мюрщулт шадлугърал линейкалийн буккан бувна цалва хъуними уссурваврал ва ссурваврал, яни 11-мур классрал дуклаки оьрчIал карду дургьуну.
Линейка тIитIлай, школалул цIусса директор Ххадижат ХIусниевал увкуна: «Лахьхьугу зу детсадрайн занайяв бусса. ХIакьинусса кIюрх тIурча зул оьрмулуву ляличIиссар, ва зул кIулшивурттал ххуллийнсса цалчинсса кIюрхри. Ва кIюрх кунма чаннасса хьуннав зул щалва ххуллу. Лайкьну битаннав зу му ххуллу гихунмайгу».
ХьхьичIунну дуклай бивкIсса ва школалий ремонт давриву кумаг бувсса дуклаки оьрчIан дуллуна грамотартту.
Дуклаки оьрчIан тIайла­ба­цIусса шин чIа тIий, «Лакрал район» МР-данул бакIчи Юсуп МахIаммадовлул кIицI лавгуна ларгсса дуккаврил шин райондалун тIайлабацIусса хьушиву. Лицейгу, школагу хьхьичIунсса ккаккиярттащал къуртал бувшиву, хьхьичIранияр ххуйсса хьушиву ЕГЭ-рдал хIасиллугу, лахъсса баллу лавсшиву. ЦIу-цIусса хьхьичIуннайшивурттайн умудгу бихьлай, цIусса каялувчинан чIа увкуна тIайлабацIу.
Гьашину Гъумучиял детсадрая школалийн лавгсса оьрчIан тIайлабацIу чIа тIисса ихтилат бувуна детсадрал хъунмур Лиана Муртузааьлиевал.
Ххуллухъиндарал махъругу куну, кIулшивурттал дунияллийнсса кIула мюрщултрахьхьун дуллуна лавайми классирттал дуклаки оьрчIал.