ЦIусса дуккаврил шинайн хIадур хъанай

33photo_13Бувккусса гьантри ливчIун бур цIусса дуккаврил шин дайдишин. Школарттайгу ка цIаравусса чIун дур. Цавай школарттай капитальныйсса ремонтру най, вайми школарттай тIурча, анжагъ, хIугу-хIулувхIуну, сирду буклай.

Даву щириркIуну дур Гъумучиял школалийгу. Баххана бу­ллай бачIину бур чIавахьултту. Чансса даву личIлай дакъар ми бивхьуну махъгу. Амма цIуну бивтсса директор Ххадижат ХIусниева дакI дарцIуну бур дан дакIнийсса давуртту дуккаврил шин дайдишиннин къуртал дантIиссар, тIий.
«ЧIавахьулттах ялугьлай чIал хьунну. Вай бивхьукун, дуклаки оьрчIал нитти-буттахъахьгу тавакъю бувну, цинявппа учительтал ва технический персоналгу бувккун, хьхьувайгу зий, школа 1-мур сентябрьданийннин хIадурну бикIантIиссар», — тIий бур директор.
Ремонт дуллай бур спонсорнал арцух, ца миллион ва бачIи къуруширттал буллуну бур Лакрал райондалия ДР-лул Халкьуннал Мажлисрал депутатшиврийнсса «Единая Россия» партиялул чулухасса кандидат Жяъпар Абуевлул.
Уттинин школалий бувну бур чурттурду, миннул ялттусса магъи. Даххана дуллай бур школалул хьулул нуз ва цинявппа кабинетирттал чIавахьултту, бишин тIий бур пластикалул 64 чIавахьулу. Муния махъ анжагъ хIулувхIуну, сир буккан­сса дакъа чIун личIлай дакъахьувкун, хIукму бувну бур кабинетиртталми нузру ноябрьданул каникуллай даххана дан.
Жула учай «цIусса оь» аьркинну бур куну. ЦIусса каялувчигу бувкIсса гьантрайва гъира-гьавас буну зий байбивхьуну бур. Республикалийсса ва билаятрайсса тагьаргу дурчIлай, бувния шинмай (1959 ш.) цалагу ремонт къадурсса школалий, чIавахьултту ва нузру дакъассагу, цимурца даххана дан багьлай чIалай, цищава шайсса чаранну ляхълай бур. Оьвчаву дурну дур школалул выпускниктурайн, цащава бюхъайкун чIарав бацIияра тIий.
Лявкъуну бур оьвчаврих къулагъас данмигу. Шяраваллил администрациялул буллуну бур бетон. Вана ттул хьхьичI оьвтIий ия директорнал кабинетравун­сса мебель та ларсун учIава тIий, цIухлахисса инсан. Ца выпускрал бакIрайн лавсун бур учительскаялул пол даххана дан. Цищала архIал школа къуртал бувминнал (1982 шинал) бакIрайн лавсун бур цала класс (цIана гиву бур информатикалул кабинет) щаллуну ремонт бан.
Гьай-гьай, кумаг бан ччиссагу чув-бухьурчагу чан къашай­хха, амма цала дуллусса арцу чун харж хьуссарив чIалай дакъани, ми махъаллил хъанан бикIай. Мунийн бувну, цIусса директор бур, кумаг бан ччисса инсантуран дурмур чIаланшиврул, гьарца выпускрайн ца-ца класс тапшур бан дакIний, гиву цащара бювхъусса даву даншиврул.
ТIайлабацIу баннав, Ххадижат Шамиловнай, дуллали­муницIун кабакьиннав!
(ЦIусса директорнащал ихтилат банну дуккаврил шин дайдирхьуну, ванил даву сантиравун дагьукун).