ЦIуссалакрал райондалул хъунама увчIунни

47_12Ноябрь зурул 10-нний «ЦIуссалакрал район» МО-лул администрациялул актовый залдануву хьунни райондалул мажлисрал депутатътурал цIусса составрал сессия. 33 депутат гьуртту хьусса му сессиялий каялувшиву дунни Мавледин Ислам­аьлиевлул.

Сессиялий гьанумур масъала бия райондалул цIусса хъунама увчIаву. Председательнал махъ буллуна конкурсрал комиссиялий каялувшиву дуллалисса Х. М. Малачиловлухьхьун. Мунал барча бунни райондалул мажлисрал депутатътал цIусса составравун бувчIаврищал ва чIа увкунни миннан сантирай ва лябукку буну зунсса каширду ва тIайлабацIу. Бувсунни райондалул хъунаманал къуллугърайн шама инсаннал кандидатура душиву: Айдиев ХIажи Шихамирович, Аьлиев Аьли МахIаммадович ва Ибрагьимов Юсуп Висирпашаевич. Депутатътурал маслихIат бувна хъунама увчIин аьчухну чIурду буллуну. Айдиев ХIажинал цIа рищайхту, циняв депутатътурал мунахлу буллунни чIурду. Да­гъусттаннал Халкьуннал Мажлисрал депутат Зайнулла Мирзоевлул барча унни Айдиев МахIаммад-ХIажи цIунилгу райондалул хъунаманал къуллугърай цIакь уваврищал. ЦIуссалакрал район цIусса миналийн дизан дуллалаврицIун бавхIуну, чIярусса захIматшивурттугу ду­сса, чIявусса масъаларттугу щаллу буван аьркинсса район дур. ХIажи Шихамирович щиннияргу хъинну ми къювусса масъалар­тту кIулсса, цIуссалакрал цIуцIи кIанттун ци чаран аьркинссарив кIулсса бакIчи ур. ЦIуссалакрал масъаларттал цIараву сивсусса ва савсъсса каялувчи ур.
ЦIунилгу райондалул хъунаманал къуллугърай цIакь шаврищал барча уллай, ХIажи Айдиевлун чIа тIий буру дуван дакIнийцири давурттив дувансса бюхъу-каши ва тIайлабацIу. Умудрай буру, цIуссалакрал цIа-кьини дюхъантIишиврийн.