ЦIуссалакрал райондалул дандибуккулт хьхьичIунмину бур

je_11Февральданул 20-нния 23-нин Москавлив най дия кьяйдарду дакъасса дандибуккавур­ттал «ММА» журалул Аьрасатнал чемпионат. Тикку ххув хьуну бур ЦIуссалакрал райондалиясса лакку оьрчIру. Ххувшаврил хIакъираву бувсунни ЦIуссалакрал райондалул ДЮСШ-лул тренер, Кьяйдарду дакъа дандибуккаврил дунияллул халкьуннал даражалул спортрал мастер Бадави ХIасановлул. Ва цува тренерну зий ур Чапаевкалий, Новостройрай.

ХIасан Аьдилов
Бадавинал бувсмунийн бувну, «Новолак» командалул дандибуккулт бакIрайва ххув хьуну бур «ММА»-рал Дагъусттаннал чемпионатрай, яла гай лавгун бивкIссар Аьрасатнал чемпионатрайн.
Москавлив хьусса Аьрасатнал чемпионатрай ххув хьуну бур:
46 килорал кIушиврий Зураб ХIашимов, ва хьуну ур кIийла Аьрасатнал чемпион: ххюннащал данди увккун ур 2 версиялий, кIиннийвагу ххув хьуну ур, мунияту кIийла чемпионнал цIагу ларсъссар. Ванияр хьхьичIгу хьуссар Аьрасатнал чемпион. 65 килорал кIушиврий Аьрасатнал чемпион хьуну ур Аскар Идрисов. Ва кIиннащал дандиувккун, кIилагу ххув хьуну ур. Аскар ЦIуссалаккуяссар. 42 килорал кIушиврий Аьрасатнал чемпион хьуну ур Чапаевкалиясса АхIмад АхIмадов. Вагу, кIиннащал дандиувккун, кIилагу ххув хьуссар.
60 килорал кIушиврий Аьрасатнал чемпион хьуссар ЦIуссалакрал шяраватусса МахIаммад МахIам­мадов. КIиннащал ивну кIилагу ххув хьуссар.
Аьрасатнал чемпионатрай кIилчинми кIанттурду бувгьуну бур ЦIуссаккуллал шяравасса Маммаев АхIмадлул (65 кило). Ва ивну ур шамуннащал.
КIилчинмур кIану чемпионатрай бувгьуну бур мукунма ЦIуссачIурттащиял шяравасса АхIмад Камаловлул (60 кило). КIиннащал ивну ур.
КIилчинмур кIану бувгьуну бур Чапаеволиясса ШайхахIмадов ШайхахIмадлул (42 кило), ивну ур кIия муттаэнащал. КIилчинмур кIану бувгьуну бур Ислам Гапаевлулгу (50 кило). Га ур ЦIуссалакрал шяраватусса, ивну ур шама муттаэнащал.
КIилчинми кIанттурду бувгьуну бур мукунма Чапаевкалиясса Карапов Ибрагьиннул (42 кило) ва кIара шяраватусса КьурбанмахIаммадов Тимурдул (55 кило).
Шамилчинмур кIану чемпионат­рай бувгьуну бур Оьмар Бугъдаевлул (77 кило).
Бадави ХIасановлул лахьхьин буллалисса 5 спортчинал ванияр хьхьичI хьусса Аьрасатнал чемпионатрайгу 1-ми кIанттурду бувгьуссар.
Ва Аьрасатнал чемпионатрай 1-ми кIанттурду бувгьусса дандибу­ккулт июньдалий гьантIиссар Американал Лос-Вегасрай хьунтIисса дунияллул чемпионатрайн.
ТIайлабацIуртту хьуннав!