ЦIуссалакрал райондалийсса лакрал цIаниясса оьвчаву

РСФСР-данул Хъунмур Советрал кьамул дур­сса, «Зулмулий бизан бувну бивкIсса халкьунная аьй лиххаврил хIакъираву» тIисса Закондалул мяъна миллатирттал паччахIлугърал сакиншиннарду цIу дуккан даврийн, хIукмулийну гужрай даххана даннинсса аьрщарал дазу дишаврийн, агьали бизан бувкун закондалул ялтту ххявххун даххана дурсса цIардахлу шяраваллал ва кIанттурдал хьхьичIвамур тарихравун дагьсса цIарду дизаврийн, паччахIлугъ сававну бив­сса зарал лахъаврийн дукIлай дур.

Мукунма Закондалуву баян бувну бур зулмулий бизан бувну бивкIсса халкьуннал аьрщарай ялапар хъанахъисса инсантурал ихтиярду ва закондалуцIун бавкьусса мурадру ссуссукьу къабаншиву. Аьмну ларсун, хъинчулий ккаклай буру жу ва Закон, цанчирча тарихран лайкьсса тIайлашиву дуллай дур ванил.
Мунищал архIал жу буру, гьарца чулуха хъиривгу лавну, куртI­ну пикри бувсса хIукмулийн къабувкIссаксса, ва Закон оьрмулуву дачин даврийну жул аралуву хъунисса нахIудакъашивуртту сукку хьун бюхъайссар тIий. Жул ихтилат цала аьрщи цахьхьунна дулаврил ва ляхсса чIун кка­ккан даврил чулинмайсса ма­съаларттаяр.
Дагъусттаннал халкьуннал депутатътурал III съездрай (II бази) Закон оьрмулуву дачин давриясса масъала ххал бигьин най бушивруцIун бавхIуну, зун укунсса за дакIнийн бутан ччай бур:
1.Так Конституциялул хху­л­лийхчIинни, яни гиккусса чIявуми агьали рязину бухьурча, райондалул ва шяраваллал цIарду (ттисса ЦIуссалакрал, хьхьичIрасса Аухуллал) даххана дан аьркинсса. Цамур куццуйсса хIукму райондалийсса лакрал агьалинал ккалли бантIиссар цала ихтиярду ва мурадру ссу­ссукьу баврин.
2. «Зулмулий бизан бувну бивкI­сса халкьунная аьй лиххаврил хIакъираву»» тIисса Закон оьр­мулуву дачин дан ккаккан дур­сса ляхчIун 5 шинаяр чIирисса дикIан къабучIиссар. Жул хIисав-ккаллайн бувну, агар давугу цила багьайкун сакин дурну, Дагъус­ттаннал халкь куннан ку бувчIуну, чIарав бацIарча, му чIумул мутталий бю­хъанссия ЦIуссалакрал райондалийсса лакрал агьалинан цIусса район дузал дан. ХьхьичIрасса Аухуллал райондалул цIарду дирзун къуртал дан хьунссия 1992-1996 шиннардий.
3. Жу тIалав дуллай буру тарихран лайкьсса тIайлашиву дан аьркинссар тIий 1944 шинал зулмулий бизан бувсса халкьуннал аьрщарайн гужрай къушал був­сса Дагъусттаннал зунттал агьулданул чулиннайгу. ДакIния буккан бан къабучIиссар гужрай бизан баврицIун бавхIуну чIявусса инсантал ливтIушиву, дакI гъагъаву дакъассагу, чIярусса хъуслицIагу хьушиву. Зулмулий бизан бувминналсса кунма, гайннал­ссагу лахъан аьркин­ссар зарал.
4. ЦIусса район дишинсса аьрщи МахIачкъалаллал ух­ссавнил чулий Каспий хьхьирил зуманицIух душиврийн бувну, миччалу щина­хьхьун къагьантIишиву тасттикь бан аьркинссар. Жу шикку пикрилувун ласлай буру Каспийлул щин шиная шинайн гьаз хъанай душиву, мукунна личIангу бюхъайшиву.
Жу мурадрай буссару зул аькьил­­шиврийнгу, ца хIук­мулийн къабувкIун кьабитан къабучIисса, ххишала бакъа ххабавххусса ва масъалалухгу гьарзат хIисавравун лавсун буруганшиврийнгу. Аьккул-мичиххичнал чулиннай чара бакъа хьун аьркинссар тарихран лайкьсса тIайлашиву, амма къабучIиссар цайми халкьуннай къия дангу. Тик­рал машарича лавг оьрмулул гъалатIру!
Райондалийсса лакрал агьалинал тапшур баврийн бувну:
Н. Айданов, Казбековлул цIанийсса колхозрал председатель;
Ш. Акаев, «Лениннул ххуллийх» кказитрал редакторнал хъиривчу;
К. Будайчиев, райагростройрал начальник;
М. ХIасанов, ТIюхчардал СШ-лул директор;
С. Кабиев, Лениннул цIанийсса колхозрал председатель;
А. МахIаммадов, Орджоникидзел цIанийсса колхозрал председатель;
Р. ХIусманов, Гьамиящиял совхозрал директор;
М. Оьмаров, «Дагъусттан» совхозрал директор;
ХI. Рамазанов, «Правда» колхозрал председатель;
М. Расулов, РТП-лул начальник;
А. Шапиев, Чапаевкаллал шяраваллил советрал председатель.