Цашиврувур жулва гуж

46_6Лакрал райондалий кIицI ларгунни Аьрасатнал халкьуннал Цашиврул кьини. Райондалул гьарцагу идарарттай кIюрххилва лавххун бия Аьрасатнал ва Да­гъусттаннал ттугъру. Байрандалий Аьрасатнал халкьуннал аьдатсса культуралул центрданувун бавтIун бия райондалул администрациялул каялувчитал, идарарттал хъуними ва зузалт.

«Ва байрандалул бунияла дакI пахрулул видуцIин дуллай дур. Жува чIярусса ттуршукурдал аьдатирттай хъуни хьусса цIанихсса ппухълуннал ирсру. Тайннал чувшиву, Буттал кIанттуйнсса дакI тIайлашиву жунна оьрмулухунсса цашиврул эбратну хьун аьркинссар», — увкуна райондалул администрациялул бакIчи Абакар Къюннуевлул, шадлугъ тIитIлай.
Хъирив райондалул магьирлугърал зузалтрал ккаккан дуруна концерт.