ХIисав-ккалданул пишакар

skat_9Ккуллал райондалул Ветеринар управлениялий зий бур райондалул шяраваллавасса гъаттарал хIакинтал.
ЗахIматсса, итталу ба­къа­сса пишарайн кIура бавну бур гъаттарал хIакиннал пиша. ХьхьичIава Дагъусттаннал шяраваллил хозяйствалул институтрал ветеринар факультет бикIайва яла сий думур,
чIявусса жагьилтал дуклан бухлахисса факультет. Га чIумал колхозирттай, совхозирттай гуж бусса чIунгу дикIайва. Гъаттарал хIакинтурахь ливтIусса яттия, лухIи гъаттарая актру чичин ихтияр дикIайва. Утти, замана баххана хьуну, захIматсса заманалул щавщи щуну, лирунни колхозру ва совхозру. Актру чичаву Гострахру бакъани духларгунни. Харжругу чансса буну тIий, къаличIину чIявуссаннал язи бугьлагьисса бухьунссар гъаттарал хIакиннал пиша.

Ваччавсса Ветеринар управлениялул бухгалтерну 2002-ку шиная шихунмай зий бур Ваччатусса ХIажиева Кубра ХIажибуттал душ. Ванил 1974 шинал къуртал бувну бур Дагъусттаннал шяраваллил хозяйствалул институтрал бухгалтертал шайсса факультет. Ва пишалий зун байбивхьуну бур 1976 шинал, Ккуллал районорал бухгалтерну. Гания махъ, 1986 шиная 1992 шинайннин, зий бивкIун бур Ккуллал райком партиялул хъунмур бухгалтерну, 2002 шинайннин зий бикIайссия Ккуллал налогирттал инспекциялул хъунмур бухгалтерну. Муния шинмай Кубра зий бур лавай кIицI лавгсса Управлениялул бухгалтерну. Даврил бюхъу гьарта-гьарза бан, чIумул тIалавшиннардайн бувну зун бюхъаншиврул Кубралул лавхьхьунни бухгалтертурал цIусса программарду, ларсун дур хасъсса сертификат. Ккуллал райондалул Ветуправлениялийн хъар хъанай буссар райондалул вивсса ветлечебница ва ветеринариялул участокру. Мукунма ванил канилу буссар Бакрес-Бажиганнал, Бабаюртуллал чуллайсса ветлечебница ва ветучастокру. Гикку зузисса хIакинтурал харжру, ларсъсса аьркинсса кьай-кьуй хьуннав Кубралул сияхIралу ду­ссар. Кьинибархан компьютерданух щябивкIун хIисав дулланмур чанну къадикIайссар Кубралун. Налогирттал идарарттайн, пенсионный фондрайн, соцстрахрайн дулунсса отчетирттал давурттив цикссагу дикIай. КIицI бувсса идарарттал чулухагу барчаллагь бакъа къабикIайссар. Ветуправлениялий зузисса пишакартуран кIул буван ччимуниягу хъинну бувчIинну бусай. Мукун цилла даву лавайсса даражалий дачин дуван кIулсса пишакар бур Кубра.
Шаппагу Кубра бур ххаллил­сса, ласнал АхIмадлул, цила 3 арснал ва душнил хIурмат бу­сса, хIал бавкьусса хъамитайпа. ОьрчIан лахъсса кIулшивуртту дуллуну, мигу циняв давурттай бур.
АрхIал зузиминнан, гъан-маччанан пахру буван лайкьсса хъамитайпа бур Кубра. ЧIа учинну уттиния тиннайгу цIуллушиву, давриву тIайлабацIу, кулпатрая тирхханну, дакIнивусса мурадру бартлагаву.
Арсен Аьбдуллаев,
ш. ЧIяйми