ХIадур хъанай бур интту хъуру дугьлан


12993354_988710334510681_33Ларгсса хамис кьини Лакрал райондалул бакIчинал хъиривчу Макьсуд Кьадиев къутаннайсса иширтталсса буллалисса пишакар Аьлил Аьли­ловлущал ялтту увккунни Гьун­чIукьатIрал, КIундиннал,Карашрал, КIувурдал ва Кьукуннал хозяйствардал.

Кьукуннал СПК-лий ххал дурунни аьрщарайн щин дуцаврил даву чун дирну дуссарив. СПК-лул хъунама МахIаммад Ссунгъуровлул бусласимунийн бувну, машан лавсун бусса бур щинал архирал ялтту бишинсса турба ва му бишинсса кIанттай цIанакул зий дусса дур техника.
Гихунмай бивунни КIувурдал СПК-лул аьрщарайн. Гиккугу марцI дуллай бур ларгсса ссу­ттилла чапал хьусса щинал архру.
Ххал бунни интту хъуру дугьаврил давурттив чун дирну дуссарив. Фермертал машан ласлай бур гьанна ва удобрение. Буршиял къутандалий хIадур хъанай бур люцерна дугьан.
Макьсуд Кьадиевлул бусласимунийн бувну, гьашину дугьан ккаккан дурну дусса дур ларгсса шиналнияр 3800 гектар ххисса аьрщарал.
Хъиривмур кьини район­далул бакIчи Юсуп М­а­хIаммадов ивунни Кьубиял къутандалийн. Ххал бунни школа. Хьунаавкьунни Санг12image_8ардал, Кьубиял ва Карашрал школарттал директортуращал. Директортурал тавакъю бунни хьхьичIунну дуклакисса оьрчIан бахшишру дулун Гъумук хьунтIисса Лакрал кьинилий. Юсуп МахIаммадовлул тапшур бунни хьхьичIунсса дук­лаки оьрчIал сияхI хIадур дан. Вай шяраваллал агьалинайн оьвкунни Гъумук хьунтIисса хъарас щаврил байрандалийнгу.
Муния махъ хьунни шяраваллал администрациялул бакIчитуращалсса ва СПК-рдал хъуниминнащалсса батIаву. Муний гьуртту хьунни Зунттал территориал округрайсса Лак­рал райондалул куратор Аздар СалихIов, райондалул ветуправлениялул каялувчи МахIаммад Абачараев.
БатIаврий ххал бигьлай бия кIива агьамсса суал – интту хъуру дугьаврийн ва ризкьи гъинтнил лухччайн куч баврийн багьайсса.
Интту хъуру дугьаврил ялув Аьлил Аьлиловлул бувсунни ххал дуршиву гьарца хозяйствардайсса тагьар — цумур хозяйствалий цуксса аьрщи хъуруннил дугьантIиссарив, чув ци гьанна бугьантIиссарив. Бувсунни субсидиярттал программардаягу.
Аздар СалихIовлул цалвамур ихтилатраву кIицI лавгунни аьрщи заллу-зал акъа итадакьин къабучIишиву. «Жура миннух налогру дуллай бухьувкун, ми мюнпатну зузи дуллангу аьркинссар», — увкунни ванал.
Ризкьи гъинтнил лухччайн зунттавунмай куч баврил ялув Аьлил Аьлиловлул кIицI лавгунни гъинтнил минардайн ризкьи куч къабувсса хозяйствардай аькIри дишинтIишиву, хIатта аьрщигума зеххинтIишиву. Ванал бусласимунийн бувну, гьашину гъинтнил лухччайн куч бан ккаккан бувну бусса бур 14 азарва бакI.
Ванал ялагу чIурчIав дунни къашавайсса ризкьи къулагъас къадурну кьабитлатисса ишругу хьунабакьлай бушиврий.
МахIаммад Абачараевлул бувсунни 6 цIуцIавринсса вакцина уква буллай бушиву. ЧIа­радиял ва Гергебиллал районнал ризкьи Лакрал аьрщарайх къалагайшиву баян буллай, тапшур бунни ялув бацIан, лахъай азарду къадияншиврул.
Ишла къадуллалисса аьрщи ялун личин даншиврул Юсуп МахIаммадовлул тапшур бунни Макьсуд Кьадиевлуйн гьарца хозяйствалун аьркинссаксса аьрщи ккаккан дан, хозяйствардачIа ишла къадуллай личIлачIисса аьрщи цайми хозяйствардайх дачIин. Райондалул бакIчинал мукунма тапшур бунни Макьсуд Кьадиевлуйн ва «Орджоникидзе» СПК-лул хъунама Исмяил Бургъуевлуйн Лапатиннал жазиралийнсса лекьавайсса ламу бакьин бансса давурттал смета хIадур дан.
Ахирданий Юсуп МахIам­мадовлул цIунилгу баян бунни ишла къадуллалисса аьрщи хозяйствардаща зехлантIишиву. Къадагъа дунни жулва инсантал аьрщи дакъа кьабивтун, щилчIав инсантурахьхьун аьрщи арендалий дуллан.