Хьун тIий дур кIилчинмур тур

Сентябрьданул 8-нний Ккуллал райондалий хьунни муниципал сакиншиннарал хъунаманал къуллугърай ацIан ччисса мяйя кандидатнал дянивсса бувчIавуртту. КIицI дуванну миннал цIарду:
Аьлиев Халид, ХIабибуллаев Шамил, ХIасанов Юсуп, МахIаммадов АьвдурахIман, МахIаммадов Ися, Маммаев Исмай, ХIусманов Ажуб, Сулайманов Сяид. Вайннавату цанналагу 50% чIурду буллуминнал къавхьуну тIий, кIилчинмур турданийн бувккунни ХIусманов Ажуб ва Сулайманов Сяид.
Шиккува кIицI буван, кIилчинмур тур дикIантIиссар кIира нюжмардувату, яни сентябрьданул 22-нний. БувчIавуртту ларгунни сакиншиннарал чулуха хъинну ххуйну. Умуд бур хъиривми бувчIавурттугу укунна ххуйну гьанссар тIисса.