Хъунмур буруккин оьрчIру чаншиврул бур

kol_15Гьарца школалул бур цанма хасъсса буруккинтру: хъунисса школарттал оьрчIру чIявусса бушиврийну, миннал дуккаврил ва тарбиялул ялув ка хъирив къалаллалаву; мюрщисса школарттай оьрчIру чансса бушиврийну, му лакьингу бюхъайхха тIисса.

Гьашинусса кIулшиву дулаврил зузалтрал августовское совещаниялий Республикалул БакIчинал ихтилатраву кIицI лавгуна чансса оьрчIру бусса школартту ххирану бацIлай бушиву, мунийн бувну, ми школартту лавкьуну, биялсса школарттал гьанулий интернатру тIитIинсса пикрирду ххалбигьлан багьлай бушиву.
Оьрмулул шартIру кьянатсса душиврийну укуннагу кIачIа дуклакисса лахъсса зунттал щархъайх рищаву хьун най дур мунийну. Цалчин, хIакьину шяраваллил кIанттай дурагу дусса даву ца учительнал даву дур. Школа лакьирча, миннан шяраву дуллансса дакъар, миннал кулпатругу, гьай-гьай, маэшатрал хъирив миха-тиха бищунссар. КIилчингу, нитти-буттал итталу бумивагу оьрчIру буруччин къабигьасса, нигьачIисса заманнай цамур шяраву интернатрайн оьрчIру булун гьарма рязигу къахьун­ссар. Миннангу шярава бизан багьанссар, цанма хъинну къа­ччай бухьурчагума.
Укуннагу дунил духлагавай­сса Лакрал ва Ккуллал районнал щархъайнгу щавщи биянссар. ХIакьину-гьунттий къабиярча, чIал къавхьуну. Масалдаран, ласунну ттигъанну на хьунабавкьусса Хьурттал школа. Къалахъисса бухьунссар 1-мур классравун бувагу ца душ лавгсса, 4-мур классраву увагу ца оьрчI усса школалул гихунмай ливчIмур мутта.
Ларгсса шинал тIурча лавкьуну бур ХьурукIравсса байбихьулул школа.

———————————

Зулайхат Тахакьаева
Райондалий агьалинал цIаншиву духлаган даву мурадрай, 1935 шинал хIукму бувну бур Хьурттал шяраву школа тIитIин.
Дуниявийсса кIулшиву ларсъсса инсан та чIумал шяраву увагу ивкIун ур Буйнакскалий зузисса ХIажиев Апанни Ибрагьимлул арс. Школалул гьану бизан бакIрайн ласи тIий, ганахь тавакъю бан лавгун бур шяравасса делегация. Апанни ХIажиев гъирарай айивхьуну ур зий. Лявкъуну бур школа тIитIинсса къатри – Гъази-Гъумучиял округрал паччахIнал къала ябуллалисса къарал бивхьуну бивкIсса, шяраваллил зума-къирагърайсса къатри.
Апанни ХIажиевлуя мукьах 1935-1989 шиннардий Хьурттал байбихьулул школалий учительталну зий бивкIун бур: ШавкIратусса МахIмуд ХIасанаьлиев; Гъумучату­сса Написат Щайхмурадова; Лахъириятусса Шагьабуттин МахIаммадов; ХьурукIратусса Сиражуттин ва АбутIалиб Оьма­ровхъул; Хьурттал шяравасса Аминат Кьурбанова ва Зулайхат Сулайманова; Сарат МахIаммадова, Гьумаюн Бу­ттаева, Ххадижат ХIусайнаева, Асият Ибрагьимова.
1989 шинал Хьурттал байбихьулул школалия бувну бур биял бакъа школа, му бизан бувну бур та чIумалнин лавкьуну бивкIсса ХьурукIуллал шяраваллил школалул къатравун. Мунил цалчинсса директор хьуну ур Бариев МахIаммад МахIаммадлул арс.
ЦIусса школалул къатри дур­ну къуртал дайхту, школа цIунилгу бизан бувну бур Хьурив.
1998 шинал ДР-лул ХIуку­матрал Указрайн бувну, школалун дирзун дур мунил гьану бивзсса ХIажиев Апанни Ибрагьимовичлул цIа.
2003 шинал, Хьурттал шяраваллил жяматрал, администрациялул ва дуклаки оьрчIал нитти-буттал ходатайствалийн бувну, Лакрал райондалул администрациялул хIукму бувну, биял бакъа школалия бувну бур дянивмур даражалул школа.
2004 шиная шихунай школалул директорну зий ур жагьилсса оьрмулий Аьрасатнал Федерациялул кIулшиву дулаврил бусравсса зузалал ва лараймур категориялул учительнал цIардан лайкь хьусса Гъазиев Хайруттин Назимлул арс. Ва дихьлай ур математикалул дарсругу. Райондалул кIулшиву дулаврил управлениялул сияхIрай Хайруттин Назимович ур хьхьичIунсса директортураву цалчинминнавух. Рязину бур ваная учительтурал коллективгу.
2011 шинал, оьрчIру чанну бушиврийн бувну, цIунилгу бувну бур биял бакъа школа.
ХIакьину Хьурттал школалий зий ур 17 учитель. Дук­лай ур 36 оьрчI. Миннава 9 ур ХьурукIрату учIайсса.
9 класс къуртал байхту Хьур­ттал оьрчIру дуклан бучIайссар Гъумучиял лицейравун ва школалийн. Лицейравугу, школалийгу Хьурттал оьрчIру итталу бур ду­ккавриву хьхьичIунминнавухгу, мяърипат ва тарбия ххуйминнавухгу. Райондалий хъанахъисса олимпиадарттай ва конкурсир­ттай чялишсса гьурттушиннагу дурну, хьхьичIунсса кIантту бугьайссар. «Права человека глазами ребенка» тIисса респуб­ликалул конкурсрай, чIявусса оьрчIру бусса кулпатрал буруккинттан хас бувсса, цувагу чIявусса оьрчIру бусса кулпатравасса МахIаммадов ХIусайннул доклад лайкь хьуну бур 3-мур кIанттун (каялувчи оьрус мазрал ва литературалул учительница Муртазялиева Ххадижат). ЦIанакул ХIусайн дуклай ур Гъумучиял лицейраву 11-мур классраву.
Шанна шинал хьхьичI «Шаг в будущее» тIисса республикалул дуклаки оьрчIал ахттаршиннардал конференциялий 3-мур кIану бувгьусса Алхасова Фарида ( каялувчи Бижитуева Роза) хьхьичIунну дуклай бур юридический факультетрай.
Республикалул конкурсрай МахIаммадова Гулмирал дирхьусса суратру лайкь хьунни 1-мур кIанттун.
Школалий зузисса краеведениялул (учитель Бижитуев Аьбдул) ва канил давурттал (учитель Бариева Аида) кружокирттайн заназисса оьрчIру даин гьуртту шай райондалул оьрчIал творчествалул къатлул дуллалисса конкурсирдай ва выставкардай, бугьай хьхьичIунсса кIантту.
Спортзал бакъашиврийн бувну, школалучIа дакъар боксрал, лачIунбуккаврил секциярду зузи бансса шартIру. Волейболданул ва футболданул командартту датIинсса оьрчIругу биялну бакъар. Мунийн бувну кIицI лавгсса спортрал тIуркIурдал турнирдай вайннал оьрчIру гьур­тту къашай. «Президентские сос­тязаниярттаву» — лечаврил, тIанкI учаврил, ка дишаврил, пут личаврил ва гьаз даврил бяст-ччаллавурив гьарца шинал чялишсса гьурттушинна дай.
Дур школалул аьдатравун дагьсса мероприятияртту. Гьарца школарттай дайсса «Мусил ссутнил» лагрулуву вайнначIа дайсса дур нувщул бакIлахъия ласаврин хас дурсса байран «Здравствуй, милая картошка» (нувщуя личIи-личIисса дукрардугу дурну). Мунил сакиншинначи бур Бижитуева Роза.
Щалва февраль барз хас байсса бур ватан дуручлачиминнан. «Годен к строевой» тIисса мероприятиярттал лагрулуву дайсса дур классный часру, февраль зурул 23-нний тIурча – байрандалул линейка ва спорт­рал бяст-ччаллу.
Лахъа-хъунну хьунадакьай­сса дур интнил хьхьу. Царагу лях къалагайсса дур календарьданийсса байраннугу. Интту ва ссуттил тIабиаьтрай бигьалагавугу школалул аьдат дур.
Школалий оьрчIру чансса бухьурчагу, мюхчаншиврун хасъсса дан дагьайсса давуртту шинал дайдихьулия тIайла хьуну дайсса дур. Школалул жанахIравун лархъун дур терроризмалия мюхчан шаврил план.
1-4 классирттансса луттирду школалий биялну бур, ФГОС-рай лахьлай бухьувкун. 5-9 классирттал тIурча бухсса луттирдай щаллушинна дуллай бур, нитти-буттахъал машан къалавсна.
Райондалул кIулшиву дулаврил управлениялул хIа­рачатрацIух школалун буллуну бур кIива кабинет: ца — информатикалул, 8 компьютерданущал; цагу — интерактив доска, электрон оборудование дусса лабораториялул кабинет. Директорнал бусаврийн бувну, учительтурал хасъсса кIулшиву дакъахьувкун, кIия учитель гьан увну ур ми кабинетру ишла буллан лахьхьинсса курсирдайн.
ФГОС-рал хIакъираву Хайруттин Назимовичлул пикри цайми директортурал ва учительтурал пикрилуцIун бакьлакьисса бур. Му системалул тIалавшиннардайн бувну, оьрчIал дикIан багьлай бур школалийн бучIаннинсса хIадуршинна. ФГОС-рал прог­раммалий 1-мур классрая тIайла хьуну циняр дарсру оьрус мазрай дур.
Детсад бакъасса шяраваллал кIанттай тIурча цин лархьхьусса хIадуршинна дулун бюхълай бакъар. Цалчинмур классравун гьансса оьрчIру апрель-май зурдардий школалийн занази буллай, шайссаксса захIмат бихьларчагу, оьрус мазрал къухънанува личIлай бусса бур. Амма ФГОС-рай зузавриву диялдакъашивурттацIун цилла къулайшивугу дусса дур, оьрчIру итххяххан бансса, ссахух-бунугу машхул бансса шартIру чIярусса душиврийну.
Гьашинусса дуккаврил шинаву Хьурттал школалий щаллу шавай бур тамансса шиннардий бакI цIуцIи буллай бивкIсса буруккин. Шяраваллил администрациялул кумаграцIух бувну бур цIусса котельная, оборудование машан ларсун дихьлай бур цIанакул. Дякъивун багьаннин дузал бан тIий бур.
Амма яла хъунмур буруккин оьрчIру чаншиву дур. Му сававрай учительтурахьгу дарсру чан дурну дур. ЦачIун бувну бур 1- 3-ми ва 2 — 4-ми классру. Вай классирттал учительницахъан багьлай бур цалархIал кIи-кIира дарс дихьлан — дачIи чIун цавайннащал, дачIигу вайминнащал зий.

Чаранну ляхълай бур

Учительтал рязи бакъа­сса буруккин бия стимулирующий ва коммунальный хIаллихшиннардахсса арцу къаласаву.
Коммунальный хIаллих­шиннардал ялув цакьнива Карашрал школалиясса учительницагу оьвтIий буну, на цIувххуссия райондалул ЦСЗН-лул (агьали социальныйну буруччаврил центрданул) хъунама МахIаммад Ссунгъуровлухь. Мунал бувчIин бувуна, цила чIумал документру дузал къабаврийну, цаппарасса учительтал чIал хьуну бушиву ми арцу ласун. Вай гьантрай райондалул кIулшиву дулаврил управлениялул каялувчи Явсупи ХIамзаевлул бувсунни, ми арцу къаларсун ливчIсса 15 учительнансса арцу дуркIшиву ва миннал ларсшиву.
Стимулирующий арцул хIакъираву августовское совещаниялий бувчIин бувуна, райондалий оьрчIру чансса, учительтал чIявусса бушиврийн бувну (1054 дуклаки оьрчI, 350-лунния ливчусса учительтал, ца учительнан — шама дуклаки оьрчI), школарттал бюджет ссуссукьу бан багьлай бушиву, учительтурансса зузи кIантту ябаншиврул.
Хьурттал школалий учительтурал рязи бакъашивуртту бавну махъ, цайми школарттал учительтурал дянивгу укуннасса авара духьунссар тIисса пикрилий, на му масъалалул ялув оьвчав ДР-лул КIулшиву дулаврил министерствалийн. Гикку бувсунни оьрчIру чансса районная му масъалалул ялув цачIанма чIявусса оьвтIий бушиву. Амма му масъала финансирттал министерствалийн багьайсса бушиву, гьарца школалул цалва-цалва бюджет бушиву.
Лакрал райондалул финансирттал управлениялул хъунмур Аьйша Амирхановал бувсунни райондалул учительтурал харжирал ялун ххи бувну бушиву 20 %, даврил стаж хIисав бувну. Стимулирующий арцу щаллуну дулун къабюхълахъаврил савав ванилгу бувчIин бунни райондалий дуклаки оьрчIру чанну, учительтал гьарзану бушиву. Амма ванил ялун ххи бунни учительтурал вихшала дишинсса затгу – лирчIми арцу дулунсса чаранну ляхълай бушиву.