Ххуллурдай мюхчаншиву дуруччаврия

22_17ДР-лул БакIчинал Зунттал территориал округрайсса вакил Аьбдулмуслим Аьбдулмуслимовлул каялувшиндаралу ларгсса нюжмардий Лакрал райондалул администрациялий хьунни ххуллурдай мюхчаншиву дуруччаврил суаллан хас дурсса совещание. Муний гьуртту хьунни зунттал районнал бакIчитал, МВД-лул УГИБДД-лул ва ГАИ-лул зузалт. Совещание тIиртIуна Лакрал райондалул бакIчи Юсуп МахIаммадовлул.

Зулайхат Тахакьаева
Цалва ихтилатраву Аьбдулмуслим Аьбдулмуслимовлул бувсуна махъсса шиннардий республикалул ххуллурдайсса тагьар леххаву рутансса душиву.
Махъсса 10 шинал лажиндарай сияхIрайн ларсун дусса дур 15 азарда ДТП. Ми иширттаву апатI хьуну бусса бур 25 азара инсаннан. ИвкIуну усса ур 5 190 инсан. Так ларгсса шинал хьусса апатIирттаву ливтIуну бур 500-нния ливчусса инсантал. Бувсунни Дагъусттаннал БакIчи Рамазан АьбдуллатIиповлул каялувшиндаралу ттигъанну Рес­публикалул прокуратуралий хьушиву ххуллурдайсса тагьар мюхчан дансса суаллу ххалбигьлагьисса совещание. Ххуллурдайсса тагьар мюхчан даву ца хьхьичIунсса ххуллуну хъанахъиссар МВД-лул системалувугу, зий дуссар 1000-нния ливчусса инсантал зузисса щаллусса управление куну, бувсунни ванал. КIицI лавгунни 70 % апатIирттал водительтал цивппа тахсирну (хIан хIарчIун рульданух щябивкIун, ххуллурдай анавар буклакаврийну) хъанай бухьурчагу, Аьрасатнал Президентнал исполнительный властьраясса ххуллурдайсса тагьар мюхчан даврил ялувсса тIалавшиннарду кIантту-кIанттурдайра биттур дуллай бакъашиву. 2016 шин дайдирхьуния шинмайсса 4 зурул хIасиллайн бувну, Дагъус­ттаннал ххуллурдай хьуну бур 440 ДТП, миннуву ивкIуну ур 126 инсан, цIунцIия хьуну дур 658 инсаннан. Ларгсса шинах бурувгун, ххуллурдай апатI шаву лахъ хьуну дур 3 процентрал, инсантал литIаву – 7 процентрал. Лап­ра захIматсса дусса дур ххуллурдайсса тагьар Лаващиял, Гергебиллал, Лакрал, ЦIунтIиннал, Гумбетуллал ва УнцIукIуллал районнай. Ванал бусласимунийн бувну, муниципалитетир­ттайсса оьрчIру буххайсса автобусру сайки цинявппа бусса бур чIумува бувксса. 2017 шинал дуккан дан тIий дусса дур зий 10 шинаха бувксса автобусирттаща оьрчIру ххилансса ихтияр зехлахисса закон.
Гихунмай ДР-лул МВД-лул УГИБДД-лул пропагандалул отделданул каялувчи ИсахIажи Султановлул бувсуна цала даврил ца яла агьам­сса ххуллуну ккаклай бушиву ххуллурдай оьрчIан цIунцIия шаву дайщун даву. Ми давур­тту муниципалитетирттая тIалав дуллай байбивхьуну бусса бур 2003 шиная шинмай. Мунийн бувну, муниципалитетирттал бакIчитурангу багьлай бур му масъалалух хъуннасса къула­гъас дуллан.
— Муниципалитетирттал кумаг бакъа, профилактикалул даву щаллуну дан къахьунтIиссар. Школарттал директортуран багьлай бур дуклаки оьрчIан ххуллурдай низам дуруччинсса кIулшиву дулаврих къулагъас ххи дан, материально-техническая база ххуй бан, оьрчIру буххаврил суаллах къулагъас дуллан. ОьрчIру буххаврийн багьай­сса суаллу гьаз бувссар Республикалул БакIчинащалсса ведомствардал батIаврийгу. Му давриву хьхьичIунсса ххуллуну ккаклай буссар КIулшиву дулаврил управление, Ххуллурдал управление ва ГАИ цаннищал ца дахIаву дуну зун. Республикалул ххуллурдайсса тагьардания гъалгъа тIурчарив, вай цинявппагу суаллу хIакьинусса кьининийн личIлай бур щаллу къавхьунува, — увкунни ванал.
Ванал ялагу ххи бунни, зун­ттал районнах бурувгун, ххуллурдайсса тагьар арнил кIанттай захIматсса душиву, ххуллурдай апатIру чIявусса хъанай бушиву шагьрулул кIанттай. Ххуллурдай апатIру хъанай бур шяраваллава шагьрурдайн бувкIсса оьрчIан ххуллул правиларду кIулну дакъашиврийн бувну. Яла-яла сантирайн рутан багьлай бур кIулшиву дулаврил идарарттал лагма-ялттусса ххуллурдайсса тагьар.
ДР-лул МВД-лул УГИБДД-лул ххуллурдал ялув бацIайсса группалул каялувчи Жавраил Сяидовлул бувсунни хьусса авариярттал анализирттал чIалачIи буллай бушиву, хъунмурчIин оьрчIан апатIру хъанай бушиву кIулшиву дулаврил идарар­ттал лагма-ялттусса кIанттурдай, ххуллурдай дишин аьркин­сса кIанттурдай огражденияртту дакъашиврийн бувну, ххуллул разметка, хьхьувайсса чани ва ххуллу лахъансса лишанну да­къашиврийн бувну. Микку ванал тахсир бунни, муниципалитетирттай бакъасса, ххуллурдал идарарттайгу. Ванал кIицI лавгунни, цайми районнах бурувгун, Лакрал ва Ккуллал районнайсса ххуллурдал тагьар оькки­сса дакъашиву, лапра лащин­сса тагьар душиву ЦIунтIиннал райондалийсса ххуллурдал.
Ванал увкумунил ялун Ися­махIаммад Султановлул ххи бунни гъинттул чIумал ххуллурдай тагьар захIмат шайшиву. Мунинсса ца савав хъанай дур лагерьдайн ягу экскурсиярдайн оьрчIру бувцуну нанисса чIумал хIукуматрал тIалавшиннарду биттур къадуллалаву. ТIалавшинна дусса дур, дуклаки оьрчIру чун-бунугу аьр­ххилий бувцуну бачиннин, кIулшиву дулаврил управлениялун багьлай бусса бур 10 гьантлул хьхьичIва ГАИ-лийн заявка дулун.
Цалла районнайсса ххуллурдал тагьардания бувсуна районнал администрациярттал бакIчитуралгу. Вайннал ихтилатирттайн бувну, гьарца районнайсса буруккинтту бур цава-цасса.
Лакрал райондалийсса тагьардания бувсуна Аьра­сатнал МВД-лул «Лакский» МО-лул каялувчи Юсуп Амировлул.
— Аьмну кIирагу райондалийсса ххуллурдал тагьар оькки­сса дакъар, амма Ккуллал райондалий федерал ххуллий СумбатIуллал шярава Ккулув­сса ламу лекьавай буну, лавкьуну 3 шин хъанай дур, — увкунни ванал.
Ванал бусласимунийн бувну, 2016 шинал 5 зурул дянив райондалий къархьуну дур царагу ДТП, 3 авария хьуну дур водительтал цивппа тахсирну.
Ахирданий Юсуп МахIамма­довлул кIицI лавгуна, гьарма цаява тахсир лиххан булларчагу, чув ци иш хьурчагу, мунил тахсир чIивисса бухьурчагу, хъунмасса бухьурчагу, райондалул бакIчинай бушиву. Мунияту сантирайн рутан багьлай бушиву гьарца идарарттал давуртту.