Ххуйчулиннайсса давурттив

5photo_12Ларгсса шинал ахирданий Ккуллал райондалийсса Ваччиял шяравусса БТИ-лул къатри цIу дагьну ччурччуна. Гания махъ райондалул пожарный частьрал хъунаманал буржру биттур буллалиману зий ур МахIмудиев МахIаммадхан.

ХIажимурад ХIусайнов
Ва даврий цIакь уваннин ванан кумаг буллай ур МахIачкъалалия гьан увсса вакил Булачев АхIмад. АхIмадлул бувсуна ттухь МахIмудиев МахIаммадханнул кутIасса му­тталий дуршиву ххуйчулиннай­сса давурттив. Щалла пожарный частьрал къатри хIулурхIуну, сий дучIан дунни, тIива. КIира нуз даххана дурунни, тIива. Лахъисса мутталий цIу лещан дувай машинартту бавцIусса гаражраву чани къабивкIун бур. МахIачкъалалия инсантал бучIан бувну, чани бакьин бувунни, тIива. Шиккура гаражраву гъилишиву дувайсса зукъазий бивкIсса тенну баххана бувну, гъилишиву хьун дурну дур. Инт дучIайхту, райондалул администрациялущал икьрал дурну дур ХъуннеххачIа цIу лещан дувай машиналул щин ласайсса площадка буван. Машиналуща 10 минутIрал мутталий шайссар тIива неххая бак буцIинуксса щин ласун.
Ттула чулуха ххи буван ччива частьрал кIилчинмур зивулийсса къатраву тIивтIуну бушиву столоваягу, бигьалагай къа­ттагу, дарс дишайсса къаттагу. ХIасил, сакин дурну дия зузиминнансса хIаллихшиннарду.