Ххувшаврил кьинирду Ккуллал райондалий

18_8Ххувшаврил ттугълил копия цIунилгу Щуну-Зунттул кьабакIраву

Апрельданул 27-нний райондалул сайки 150-ннийн бив­сса жагьилтурал ва дуклаки оьрчIал, дукIу кунма, Щуну-Зунттуйн гьаз хьуну, бивщунни Берлиннай бивщуну бивкIсса Ххувшаврил ттугълил копия.

Зунттуйн лахъаннин Ваччав тIиртIусса митинграй райондалул бакIчинал хъиривма Чаринов МахIаммадлул кIицI бувна: «Щуну-Зунттул кьабакIраву ттугъ бищаву хас дуллалиссар, Ххувшаврил кьинилун дакъагу, ялун нани­сса ник ватан ххирану тарбия даврин ва мукунма дяъвилул майданнай жанну кьурван дурсса жула чиваркI дакIния къагьаншиврул», — куну.
Ккуллал райондалул жагьилтуращал ва давривух гьуртту хьун бувкIун бия Лакрал райондалиясса жагьилталгу.

Культуралул зузалт шяраваллал ккурчIав

Майрал 4-нний Ккуллал райондалул культуралул зузалт ГАЗ-53 машиналий, кабиналул чуллахун Ххувшаврил ттугълил копияртту, кабиналул ялун Буттал КIанттул цIанийсса дяъвилун хас дурсса ордендалул сурат, машиналул чуллахун Ххувшаврил кьинилун хас дурсса ултти лачIун дурну, ца­ппара шяраваллал ккурчIав лавгуна. Машиналул кузоврай, ккурчIав концертру ккаккан дурна. Вай цивппагу аьралий лаххиялуву бия: Ккуллал райондалул культуралул отделданул хъунмур Марина Ибрагьимова: культуралул зузалт Кьурбанов ХIабибуллагь, Аьлибагов Кьурбан, МахIаммадова Асият, ХIажиева РайхIанат, СалихIова Шавлухъ. Вайннащал ия Ккуллал райондалул администрациялул вивсса политикалул отделданул бакIчи Хизриев Шамххал. Ва кьини вай бивуна Ссухъиящиял, Вихьуллал, Къяннал, Хъювхъиял, СумбатIуллал шяраваллавун.

Ваччиял оьрчIал багъраву

Май зурул 5-нний Ваччиял шяраваллил оьрчIал багъраву дия Ххувшаврил кьинилун хас дур­сса байран. Мунивух гьуртту хьунни Эфендиева Магьиятлул ва Шагьабуттинова Сонял тарбия буллали­сса оьрчIал группарду. Байран дачин дурну бия ва багърал каялувчи Чупалаева Асват. ОьрчIру чIюлусса аьралий яннарду ларххун хъиннува исвагьину чIалай бия. Ва багърал коллектив Ххувшаврил кьинилущал барча буван шиккун бувкIун бия: Ккуллал райондалул администрациялул вивсса политикалул отделданул бакIчи Хизриев Шамххал, райондалул Ветерантурал советрал бакIчи Загьидиев Аьбдул, Ккуллал райондалул культуралул зузалт МахIаммадова Асият, СалихIова Шавлухъ, Кьурбанов ХIабибуллагь, Гъазиев Аздар.
ОьрчIал увкунни оьрус мазрай­сса ва лакку мазрайсса дяъвилул балайрду, бивзуна къавтIун.

Аьпалул вахта

Майрал 6-нний Ваччав культуралул къатрал хIаятраву «Вирттаврал аллеялуву» хьунни Аьпалул вахта. Миккусса вирттаврал суратирттал чIарав бавцIуну бия чIюлусса аьралий яннардавусса Ваччиял школалул дуклаки оьрчIру ва Ваччиял оьрчIал багъраву тарбия хъанахъисса мюрщулт. Ва тяхъашиврувух гьуртту хьун увкIун ия райондалий яхъанахъисса увагу ца Хъун дяъвилул гьурттучи Самедов Садикь (ЧIяйннал шяравасса).
Шадлугъ тIиртIуна райондалул администрациялул отделданул бакIчи Хизриев Шамххаллул. Хъирив щаллу дурна Аьрасатнал гимн. Самедов Садикьлун буллуна Респуб­ликалул БакIчинал, райондалул бакIчинал, райондалул администрациялул чулухасса чагъарду ва арцущалсса конвертру. Ккуллал райондалул бакIчи Сулайманов Сяидлул жямат барча бувна Ххувшаврил 71 шинащал, кIицI бувна райондалия Ватан дуруччин лавгун бивкIшиву 2400-ннийн бивсса чиваркI. Миннавату зана къавхьуну ур 1400 солдат, хIакьинусса кьини райондалия аьрайн лавгминнава ливчIун ур увагу 3 гьурттучи.
Махъру ялагу лавхъуна райондалул Ветерантурал советрал председатель Загьидиев Аьбдуллул, Жагьилтурал центрданул зузала Расулова Римал, райондалул жяматрал цIания Маммаев Рамазаннул.
БавтIминнал дирхьуна тIутIив вирттаврал суратирттал чIарав. Дук­лаки оьрчIал ва райондалул культуралул зузалтрал ккаккан дурна хъуннасса концерт.

Ссухъияхь

Ва чIирисса шярава дяъвилийн лавгун ур 70-ннийн ив­сса адамина. Биялсса хъами-душру къанаврттайнгу лавгун бур. Вай чиваркIуннан хас дурсса гьайкал дур шяравун бухлахисса кIанай, ца лахъ бакъасса бакIуй дацIан дурну. Дуклаки оьрчIал гьайкалданул хьхьичI бивхьуна тIутIал шалкри, бивзуна къавтIун, бувккуна дяъвилул шиннардин хас бувсса шеърирду, увкуна балайрду. Махъру лавхъуна Вихьуллал ва Ссухъиящиял цачIусса администрациялул бакIчи Сулайманов СайкIул, райондалул ххуллурдалсса бувайсса идаралул хъунама ТIутIилаев Аьвдулхаликьлул ва цайминнал.

Вихьлив

Вихьуллал школалул оьрчIру, шярава дяъвилийн лавгсса чиваркIуннал суратругу дургьуну, «БивкIубакъасса полк» тIисса цIанилусса дастта дурну, дяъвилул шиннардий машгьур хьусса балайрдугу тIий, культуралул къатлул хьхьичIсса гьайкалданучIан бавтIуна, бивхьуна шикку тIутIал шалкка. Митинг дачин дурну ия шяраваллил школалул директор МахIаммадов Аьлил. Махъру лавхъуна шяраваллил администрациялул бакIчи Сулайманов СайкIул, школалул учитель Чаринов Чариннул ва цайминнал. Кьурбанова ПатIимал каялувшиврулу, оьрчIал дурккунни назмурду, увкунни балайрду, шяраваллил культуралул зузалтрал ккаккан дурна хъинну ххуйсса концерт.

Ца гьайкалданучIату гамуничIан

ЧIяйннал шяраваллил лув­сса шанбачIулийсса ЦIаххай Маккаевлул гьайкалданучIату «БивкIубакъасса полкирал» ла­хъисса дастта дарчуна Ваччавсса майданнивсса АхIмад-Хан Султаннул гьайкалданучIан.
Ххувшаврил кьинилун хас дур­сса байран хьхьичI тIиртIуна ЦIаххай Маккаевлул гьайкалданучIа. Яла райондалул бакIчи Сулайманов Сяидлул ва ДР-лул Халкьуннал Мажлисрал депутат Аьлиев ХIасаннул виричунал гьайкалданул хьхьичI бивхьуна тIутIал бувцIусса чIапа. ТIутIив дирхьуна школалул оьрчIалгу, полициялул зузалтралгу, личIи-личIисса къуллугъчитуралгу. Гания махъ циняв лавгуна Ваччиял шяравусса майданнив. Шиккугу тIутIал чIапри, кацIру бивхьуна кIийла СССР-данул Виричу АхIмад-Хан Султаннул гьайкалданучIа.
Махъру лавхъуна райондалул бакIчи Сулайманов Сяидлул, ДР-лул Халкьуннал Мажлисрал депутат Аьлиев ХIасаннул, Ккуллал райондалул Ветерантурал совет­рал председатель Загьидиев Аьбдуллул, райондалул бакIчинал хъиривчу Илиясова Сабринал, Ккуллал шяраваллил цалчинмур школалул учитель Маммаев Рамазаннул ва цайминнал. Хъирив райондалул культуралул зузалтрал ккаккан дунни концерт.
Шиккува бия солдатнал кухнягу.

Къяннал шяраву гьайкал тIиртIунни

Райондалул шяраваллал агьлу бавтIун бия Къяннал шяравун. Дяъвилия зана къавхьусса чиваркIуннан дацIан дурсса гьайкал зия хъанай дуну, му цIу дурну хьхьичIра диркIсса кIанттава хIатталлия администрациялул чIа­рав дацIан дурну, тIитIлатIисса байран дия ва кьини. Гьайкал дакьин дуван бакIрайн ларсун дия ва шяравасса, Ингушнал республикалул виваллил министрнал хъиривчу, полициялул полковник ХIажимахIаммадов Энгельс МахIаммадлул арснал. Гьайкал цIу лаган даву дакъа, ванила чIарав бувну бия мармарчарий дяъвилийн лавгминнал ва зана хьуминнал цIарду чирчусса мемориал. Гьайкал тIитIлатIисса лиссугу кьуркьуну, гьайкалданул ялату пардав дуркьуна райондалул бакIчи Сулайманов Сяидлул ва ХIажимахIаммадов Энгельслул. Хъирив, Ххувшаврил байрандалущал жямат ва хъамалгу барча бувну, Сулайманов Сяидлул Энгельслухь барчаллагьгу куну, дуллуна Ккуллал райондалул бусравсса гражданиннал цIа ва медаль. Махъру лавхъуна ХIажимахIаммадов Энгельслул, Къизлардал райондалий учительну зузисса Набиев Исмяйл, хъуначу Аьлиев Гьаруннул ва м.ц.
Райондалул культуралул зузалтрал ккаккан дурна концерт. ТIивтIуну бия солдатнал кухнягу.
Муния махъ шяраву хьуна Хъун дяъвилул гьурттучи ЦIа­ххаев ХIажинал цIа дизлазисса кIичIираваллил бакIрай аьпалул ула тIитIлатIисса батIавугу.
Байраннаясса макьала хIадур дурссар
ХIажимурад ХIусайновлул